/ Forside / Aktuelt / Reform af CISUs puljer / Puljereform i høring / HØRINGSMATERIALE SAMFINANSIERINGSVINDUET

Samfinansieringsvinduet

Samfinansieringsvinduet er en fleksibel støttemulighed, som kan søges af alle med adgang til puljen. Vinduet har som sit mål at understøtte, at organisationere får udbredt deres finansieringsgrundlag. Der kan søges om midler til samfinansiering med andre støtteformer (typisk EU) og/eller et økonomisk tilskud til at gennemføre en ansøgningsproces ift. en mulig og sandsynlig anden ekstern finansiering (for eksempel en ansøgning til en international fond).

Samfinansiering: op til 2 mio. kr.. (indikativ grænse)
Ansøgningsproces: op til 50.000 kr. (indikativ grænse)
 

Alle vinduer bidrager til puljens overordnede formål:

Puljens overordnede formål er at understøtte samarbejde med en mangfoldighed af mennesker og aktører med henblik på at opnå:

 

Et stærkt folkeligt og frivilligt engagement i det danske udviklingssamarbejde - ved at danskere involverer sig direkte i udviklingssamarbejde og i FN's Verdensmål.

 

Stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund - ved at støtte en mangfoldighed af indsatser på alle niveauer fra lokal organisering til globalt samarbejde.

 

Strukturelle og bæredygtige forbedringer af menneskers livsvilkår, samfundsmæssige deltagelse og lige muligheder i udviklingslande - ved at samarbejde på et rettighedsbaseret grundlag.

For samfinansieringsvinduet er det særlige formål at styrke organisationernes katalyserende rolle ved at understøtte organisationers arbejde for et stadig bredere og mangfoldigt finansieringsgrundlag. Vinduet skal understøtte arbejdet bl.a. at sikre maksimal effekt af midler fra CISU øvrige vinduer.

Vinduet bygger på den hidtidige mulighed for EU-samfinansiering i CISU.

 

Samfinansieringsvinduet skal bidrage til at ansøgere kan benytte puljen som katalysator for at få stadig flere og forskellige finansielle kilder til organisationernes og deres partneres indsatser. Det kan skabe synergi med indsatser, der eventuelt godkendes i de øvrige vinduer.

 

Det er særlig blevet relevant i lyset af den nedskæring, der har været på den samlede pulje samtidig med en forøget efterspørgsel, men det har også kontinuerligt været en hensigt at fremme kompetence hos brugerne af puljerne til at diversificere finansieringsgrundlag for deres arbejde.

 

CISU vil i øvrigt udarbejde et standarddokument, der kan inkludere organisationens track-record over tidligere gennemførte CISU-støttede civilsamfundsindsatser, som kan tilbydes organisationen efter anmodning til anvendelse over for andre mulige donorer og finansieringskilder.

Vinduet skal bidrage til, at stadig flere brugere af CISUs puljer supplerer deres finansieringsgrundlag. Der kan gives støtte til samfinansiering gennem to støtteformer:

 

 • Samfinansieringsmidler:
  Bidrag til pulje-/donormidler, der indeholder krav om en kontant samfinansieringsdel (f.eks. EU midler).

 

 • Støtte til ansøgningsproces:
  Konkret støtte til omkostninger ifm. at søge konkrete donorer (som for eksempel løn eller analyse omkostninger ifm. udarbejdelse af en ansøgning).
 • Den danske ansøgende organisation skal leve op til de generelle samme formelle krav som i.
 • Organisationer med en ramme aftale med Udenrigsministeriet kan ikke søge.
 • Ansøger skal tidligere have modtaget en bevilling i en af CISUs puljer eller have dokumentation for gennemførsel af tilsvarende type projekt.

For at fremme katalysatorrolle i forhold til finansieringsformer, vil bevillinger fra samfinansieringsvinduet ikke blive medregnet i tilsagnsloftet på p.t. max 4 mio. per organisation pr finansår.

Bevillingsproces for samfinansieringsvinduet

Vurdering vil foregå efter de gældende vurderingskriterier i Civilsamfundsvinduet.

Støtten kan indgå i samfinansiering af større projekter og programmer, hvor der (efterfølgende) foreligger endeligt tilsagn fra andre donorer. Puljen kan således også benyttes til samfinansiering med EU midler.

 

Et samfinansierings-bidrag kan højest udgøre 25 % af samlede program/projektbudget inklusive midler fra den anden donor.

 

Vedrørende konsortier: Hvis den danske organisation indgår i et konsortium, kan man kun ansøge Sam-finansieringsvinduet, hvis man er lead-organisation (kontrakthaver) ift. donor (fx EU). Fra konsortier kan kun ansøges om den samfinansieringsandel, der vedrører den danske organisations budget.

 

Hvor meget kan der søges: Der kan maksimalt opnås tilsagn til en ansøgning på 2 mio. kr. og kun til en ansøgning pr. finansår. Tilskud fra Samfinansieringsvinduet indgår ikke i den enkelte organisations maksimale årlige bevillingsgrænse for bevillinger i fra CISU.

Tilskuddet kan søges i forbindelse med at ansøger og/eller deres partnere er i en konkret proces med at ansøge andre donorer.

 • Beløb: Der kan søges om maximalt 50.000.
 • Realistisk med succes: Der skal være sandsynliggjort at den konkrete ansøgning kan opnå støtte fra andre donorer og/eller fundraising.
 • Skal have vis størrelse: Ansøgningens samlede beløb skal være på minimum 500.000 kr.
 • Der skal være tale om arbejdskrævende proces: Den type ansøgning der skal forberedes skal være arbejdsmæssigt at sammenligne med en ansøgning til CISU (over 1 mio), Danida eller EU.
 • Partnerdeltagelse: Anvendelsen af tilskuddet skal, hvor relevant ift. den konkrete type ansøgning, anvendes til aktiviteter hos partner i lighed med grundlaget for CISUs puljer.
 • Aktivitetsoversigt: Det skal kort beskrives hvordan tilskuddet tænkes anvendt.
 • Der kan ansøges løbende.
 • Bevillingsudvalgsstruktur som Civilsamfundsvinduet.
 • Behandlingstid for samfinansiering: fem uger.
 • Behandlingstid for støtte til ansøgningsproces: to uger.

Samfinansiering (fx EU): 

 • Eksisterende samfinansierings ansøgningsformater (EU samfinansiering) justeres, så de kan benyttes til eventuelle andre typer fonde/puljer også.
 • Rapportering sker i form af indsendelse til CISU af kopi af det samlede regnskab og rapport.

Støtte til ansøgningsproces:

 • Der udarbejdes et max 4 siders ansøgningsformat.
 • Der afrapporteres i form af indsendelse til CISU af regnskab over anvendelse af modtaget støtte samt dokumentation for den indsendte ansøgning og (evt. efterfølgende) hvorvidt der er opnået den støtte.

I første omgang vil alle støtteværdige ansøgninger modtage en bevilling.

Ved forbrug til samfinansiering udover det estimerede (tilsagnsbudget) kan CISUs bestyrelse beslutte at sætte behandling af ansøgninger på stand-by indtil årsskiftet og/eller vurdere om der skal indføres andre maksimumsgrænser eller anden form for regulering af adgangen til samfinansiering.

Hent det samlede høringsmateriale som PDF

CISUs puljereform er netop nu i høring.

Man kan læse om det i spalten til venstre eller hente det samlede dokument som pdf her

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies