/ Forside / Aktuelt / Besparelser i 2016

 

 

Finansloven for 2016 medførte nedskæringer på CISUs budgetter. Det årlige tilskud er reduceret fra 150 millioner kroner til 97,6 millioner kroner. Derfor har CISUs bestyrelse efter en række møder taget en samlet beslutning om konsekvenserne. De seneste beslutninger vedrørende maksimalt program- og projektportefølje blev taget på bestyrelsens møde den 4. februar 2016

 

 

 

 

Med den plan og det budget der er indsendt og til Udenrigsministeriet - som er godkendt af Bestyrelsen den 14.12. 2015 - betyder nedskæringerne, at der vil være færre penge til bevillinger fra civilsamfundspuljen (CSP), til forvaltningen af puljen og til kurser, rådgivning osv. for medlemmerne.

 

(Puljen til klima- og miljøindsatser fortsættes uændret i 2016)

Samtidig har bestyrelsen valgt at lægge vægt på, at CISU skal kunne klare sig i en tydeligvis anderledes, mere ukendt og ustabil fremtid - efter mange år med vokseværk og stabilitet. Bestyrelsen vil understøtte den ny-orientering med ressourcer fra foreningens egne midler på op til 300.000 kr.

 

Det betyder blandt andet, at der i første del af 2016 vil komme en omfattende dialogproces med medlemsorganisationerne, så vi sammen kan finde de rette - og nye - veje fremad. Og en generalforsamling der skal udstikke nye mål for de kommende år.

Sekretariatets bemanding vil i 2016 være ca. fire årsværk mindre end i 2015, mens den nye pulje til Naboskabsindsatser skal forvaltes og tilknyttes kapacitetsopbygning - hvilket svarer til et behov for et årsværk. Dermed er reduktionen i realiteten på ca. fem årsværk. Tilpasningen er sket i en kombination af udløb af kontrakter, en del frivillig nedgang i tid og løn og to afskedigelser.

 

Der vil som udgangspunkt være samme antal ansøgninger, der skal behandles, samme informations-, rådgivnings- og kursusbehov hos medlemmerne osv. Der er derfor ingen tvivl om, at det får følger for både kvantitet, kvalitet og fleksibilitet i ydelserne. Også selvom der gennemføres effektiviseringer, hvor det er muligt.

I forårets kursuprogram er der allerede reduceret betydeligt sammenlignet med tidligere semestre

 

Det betyder desuden strammere adgang til rådgivning, længere svartider på henvendelser, færre nyhedsbreve, mindre tid til sagsbehandling af ansøgninger og meget andet. Alt det vil sekretariatet arbejde med at tilrettelægge i detaljer frem til den 1. februar.  

Med en forventning om at kunne integrere nye behov (bl.a. efter forårets medlemsdialog) i en samtidig stærkt reduceret pulje vil de planlagte nye retningslinier for puljen først blive gennemført fra marts runden 2017 - og ikke fra september runden 2016, som først annonceret. Den annoncerede høring om ændringerne, der skulle være igangsat nu, er udskudt til oktober 2016. Der vil dog gælde nogle nye maksimumsatser for ansøgninger mv. allerede fra aprilrunden 2016 (se nedenfor)  

Det ønskes blandt andet gjort tydeligere og nemmere, at puljen kan og bør bruges til at skabe synergi-effekter med andre indsatser og andre finansieringskilder for partnerne ude i verden (fx samfinansiering, tværgående geografiske eller tematiske indsatser)

 

Bevillingstilsagn, der allerede er givet fra CISU, berøres ikke af ændringerne.

 

Den aktuelle decemberrunde 2015 gennemføres med de hidtidige retningslinier og rammer. På grund af de stærkt reducerede midler til bevillinger i runden, kan det forventes, at en række ellers kvalificerede ansøgninger ikke kan imødekommes. "Ranking" foretages iht. det gældende scoringssystem. 

 

April og september runderne 2016 gennemføres med eksisterende retningslinier men med nye maksimumsgrænser for ansøgninger (se nedenfor). September rundens deadline flyttes fra 1. september til den 15. september 2016.

 

Decemberrunden 2016 aflyses. I 2017 gennemføres der to runder hhv. den 15. marts og den 15. september. De nye retningslinjer træder i kraft fra marts runden 2017.

 

For programmer, der var ansøgt med en konceptnote inden den 1.oktober 2015, sker der en reduktion af maksimumsbeløbet med ca. 11 %. Programansøgningsforløb etableret derefter vil blive reguleret iht. nedenstående forventede maksimumsgrænser.

Grundstrukturen i retningslinjer og modaliteter fastholdes fuldt og helt: Fælles færdiggørelse, Kapacitetsanalyser, Mindre indsatser (projekter og partnerskabsaktiviteter), Større udviklingsprojekter og Programbevillinger. Fælles Færdiggørelse, kapacitetsanalyser, appraisals m.v. føres videre med uændrede beløbsgrænser.

 

De øvrige modaliteter videreføres ligeledes, men maksimumsgrænser foreslås nedsat som følger og der foretages følgende præciseringer:

 

Kvalificerede mindre projekter og partnerskabsaktiviteter friholdes fortsat for prioritering

Grænsen nedsættes til 400.000 kr. (nu 500.000 kr.) Det generelle ønske om at sikre en mangfoldig og bredt funderet folkelige deltagelse, en høj grad af tilgængelighed for nye og mindre erfarne aktører, samt fastholdelse af muligheder for at erfarne aktører med større risici kan afprøve nye eller eksperimenterende indsatser tilsiger, at det fortsættes som hidtil. Disse bevillinger har hidtil kun udgjort under 10 % af de samlede bevillinger, og vil derfor fortsat være håndterbare i forhold til puljens størrelse. Der vil ligeledes fortsat være en særlig grænse, hvorunder der foretages en særlig fleksibel bedømmelse jf. retningslinjerne (pt. 200.000 kr). 

 

Prioritering blandt kvalificerede større udviklingsprojekter gennemføres med det eksisterende system

Grænsen for større projekter (tidligere over 0,5 mio. kr., nu over 0,4 mio) nedsættes til 3,5 mio. kr. (tidligere 5 mio. kr.) for stadigt at sikre, at der kan gives bevillinger til en bred kreds af ansøgere og partnere. Der vil som hidtil være tale om vægtet scoring fra bevillingssystemet baseret på de fem vurderingskriterier, hvorefter der ud fra de for runden til rådighed værende midler baseret på scoringer foretages den nødvendige prioritering blandt de kvalificerede ansøgninger. Det vil sikre, at puljens samlede bevillinger altid kan holdes inden for budgetrammen.

 

Regulering af organisationers maksimale bevillingsportefølje

Tidligere blev den enkelte organisations maksimale projektportefølje reguleret igennem en fastsat maksimumsgrænse på 6 mio. i årlige udbetalinger fra Civilsamfundspuljen (set over en tre-årig periode). Maksimumsgrænsen omlægges fra den nuværende årlige omsætningsgrænse til en årlig bevillingstilsagnsgrænse. Grænsen er - foreløbigt for 2016 - sat til 4 mio. kr. i maksimalt bevillingsbeløb, der kan opnås pr. år til den enkelte organisations samlede indsatser.  Der sker ingen "op- eller nedsparing" over årsskifter fordi CISU arbejder under årlige finanslovsbevillinger. Det vil sige, at beløbsgrænsen gælder samlet for de runder, der afgøres i det konkrete finansår ( = tre runder i 2016 inkl. Decemberrunden 2015). Der ses derved bort fra den hidtidige omsætningsgrænse. Det vil fortsat være muligt at ansøge for mere end 4 mio. kr. om året fra den enkelte organisation, selvom der ikke kan bevilges mere end 4. mio. kr. til organisationen om året. Den konkrete udmøntning af processerne herfor sker efter drøftelse med repræsentanter fra de implicerede organisationer, bevillingssystemet etc.

 

Programmernes kan fortsat ansøges - maksimumsbeløb nedsættes

Grænsen for en tre-årig programbevilling nedsættes til 10,5 mio. kr. (fra nu 18 mio. kr.) Bemærk at der altid sker modregning af allerede givne projektbevillinger i samme periode. Det er muligt at der sker mindre justeringer ift. programmodaliteten i forbindelse med CISUs årlige møde med Udenrigsministeriet, hvor muligheden for at kunne bevilge programmer uden at skulle via ministeriets bevillingskomite efterfølgende, samt muligheden for at arbejde med flerårige programmer med årlige finansielle tilsagn vil blive drøftet.

Løbende monitorering med mulige justeringer

CISUs beregninger viser, at der med ovenstående grundlag som udgangspunkt vil kunne fastholdes stort set samme fordeling af midler i puljen i som hidtil i forhold til en række parametre (modaliteter/typer, størrelse, bredde i Nord og Syd, historisk udvikling etc.). Da virkeligheden jo kan vise sig væsentlig anderledes end forventet er der vedtaget en generel reguleringsmulighed, hvor der holdes fx skarpt øje med udkommet af hver runde mht. antallet af (finansielle) afslag givet til ellers kvalificerede projekter (mellem 0,4 og 3,5 mio kr.) eller i modsat fald at det afsatte beløb til runden/runderne ikke anvendes fuldt ud - . samt med hvorledes program-modaliteten udvikler sig. Bestyrelsen vil således følge hver bevillingsrunde tæt - og yderligere foretage en grundig opsamling af de samlede beslutninger og deres konsekvenser efter 2016 runderne med mulighed for at justere både undervejs i 2016 og for 2017.

Såfremt puljens samlede beløb ændrer sig igen (op eller ned) skal Bestyrelsen også med rettidig omhu træffe beslutninger om ændringer i grænserne.

 

 

 

Forlods samfinansiering og muligheder i øvrigt udenfor maksimums grænser for program- og projekttilsagn

 

Der arbejdes på at etablere en særlig sam- og medfinansieringsmulighed (op til 400.000 kr.) under civilsamfundspuljen, så det bliver muligt forlods at søge midler til at garantere delfinansering i ansøgninger hos andre puljer, fonde o.l., der hører under Civilsamfundspuljes formål. Det skal sammen med andre initiativer forbedre muligheden for at programmer og projekter bidrage til at skabe synergi med andre indsatser / finansieringsmuligheder i Danmark og hos partnerne. Disse midler skal kunne søges uden for organisationernes maksimale program-/projekttilsagnsgrænser Det gælder i øvrigt også for midler der bevilge fra Naboskabspulje og Puljen til klima- og miljøindsatser.

 

Der forventes ikke ændret i adgangen til civilsamfundspuljen ift. lande. Vi følger stadig alene retningslinjen om BNI (link)

Nej pulje er givet som en 3-årig bevilling til CISU og rammes derfor ikke. Puljen udløber med ugangen af 2016.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies