/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Fundraising: Guide til andre former for økonomisk støtte

CISUs egen Civilsamfundspulje er en vigtig finansieringskilde for de danske u-landsforeninger - men den er langt fra den eneste. Der findes en bred vifte af andre offentlige puljer og støtteformer, foruden private virksomheder og ca. 15.000 private velgørende fonde og legater.

 

Her kan du få overblik over de vigtigste støttemuligheder i Danmark for danske udviklingsorganisationer.

 

 

 1. CISUs egne puljer og støttemuligheder

 

Civilsamfundspuljen

Giver støtte til folkelige danske foreningers udviklingsarbejde med partnerorganisationer i u-landene. Puljen administreres af CISU på vegne af Danida og opererer inden for rammerne af Civilsamfundspolitikken.

Ansøgningsfrist 3 gange årligt.

 

Puljen for Klima og Miljø

Giver støtte til folkelige danske foreninger og deres partnerorganisationer. Puljen har fokus på indsatse, der er målrettet politiske, strategiske og faglige udviklingsprocesser og forhandlinger vedrørende klima- og miljøspørgsmål.

Ansøgningsfrist 1 gang årligt

 

CISUs Oplysningspulje

CISUs Oplysningspulje er en fleksibel mulighed for at få støtte til oplysningsarbejde i Danmark. Puljen støtter en bred vifte af oplysnings- og informationsaktiviteter, herunder besøg fra Syd.

Ansøgningsfrist 1. maj og 1. november.

 

Puljen til Civilsamfundsindsatser i Naboskabsregionen

Puljen til Civilsamfundsindsatser i Naboskabsregionen (Naboskabspuljen) støtter danske, folkelige organisationers samarbejde med partnerorganisationer, netværk og alliancer i EU's naboregion mod øst og sydøst.

Ansøgningsfrist 1. april

 2. Projektstøtte til særlige typer af foreninger

 

Miniprogrammerne: DUF, DMR-U og DH

De tre paraplyorganisationer - Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Dansk Ungdoms Fællesråd og Danske Handicaporganisationer - forvalter puljer med bevilliger til udviklingsprojekter i deres medlemskreds. De tre miniprogrammer er 'første indgang' for foreninger, der hører under de pågældende paraplyer.

 

 3. Udlodningsmidler (tidl. Tips & Lotto puljer)

 

Den landsdækkende pulje til almennyttige formål

Giver driftstilskud til bl.a. humanitære foreninger. Tilskuddet kan bruges efter organisationens behov, fx til de udgifter, som er svære at få andre til at dække: Telefon, transport, husleje, mødeudgifter, porto osv.

Ansøgningsfrist: En gang årligt

 

Puljen til humanitære, velgørende og almennyttige konkrete formål

U-landsorganisationer kan søge denne pulje til bl.a. anskaffelser, renovering og projekter.

Ansøgningsfrist: En gang årligt

 

 4. Puljer under Danida og EU

 

MENA Puljen

Målet med MENA puljen er at fremme dialog, gensidig forståelse og kapacitetsopbygge børne- og ungdomsorganisationer i Danmark og i MENA-regionen.

Ansøgningsfrist: 5 gange årligt

 

Unge-Mellemøstpuljen

Som led i regeringens Arabiske Initiativ administrerer Mellemfolkeligt Samvirke en pulje, hvorfra danske NGO’er kan søge om støtte til partnerskabsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen).

Ansøgningsfrist: 3 gange om året

 

Støtte fra EU

EU har en række programmer og puljer, som kan søges af danske u-landsorganisationer. EUs støtte er bygget op omkring såkaldte calls, som er 'invitationer' til ansøgninger om specifikke temaer, målgrupper, lande osv.

Ansøgningsfrist: Særlige frister for hver pulje og call

 

 5. Støtte til oplysning og kulturudveksling

 

CISUs Oplysningspulje

CISUs Oplysningspulje er en fleksibel mulighed for at få støtte til oplysningsarbejde i Danmark. Puljen støtter en bred vifte af oplysnings- og informationsaktiviteter, herunder besøg fra Syd.

Ansøgningsfrist: 1. maj og 1. november

 

Danidas Oplysningsbevilling

Oplysningsbevillingens formål er at støtte oplysningsarbejde, der skaber, fastholder og uddyber befolkningens forståelse for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Ansøgningsfrist: To gange årligt - marts og september.

 

Center for Kultur og Udvikling, CKU

CKU lukkes desværre i 2016, grundet besparelser på den danske udviklingsbistnand. CKU har varetaget kultursamarbejdet mellem Danmark og udviklingslandene i Afrika, Asien, Caribien, Latinamerika og Mellemøsten. 

 

 

Kulturministeriets Bladpulje

Kulturministeriets Bladpulje giver tilskud til foreningsblade og tidsskrifter. Tilskuddet beregnes bl.a. efter antal abonnenter og antallet af udgivelser.

 

 

 6. Støtte til genbrug og transport

 

Genbrug til Syd

'Genbrug til syd' er en støtteordning, som er oprettet for at  støtte social og økonomisk udvikling i udviklingslandene ved at yde tilskud til mindre forsendelser af brugt udstyr, indsamlet og evt. renoveret i Danmark.

Ansøgningsfrist: 3 runder årligt.

 

 7. Støtte fra private fonde og virksomheder

 

Private fonde og legater

Der findes mange private fonde og legater i Danmark, som støtter udviklingsarbejde. Det er umuligt at give lave en meningsfuld guide til de fonde, som er værd at søge, men vi har samlet en række gode råd om, hvordan du finder og søger fondene.

 

Private fonde i USA

USA rummer flere end 100.000 private og corporate foundations, som tilsammen uddeler 5-6 mia US$ til udviklingsorganisationer uden for USA - svarende til to gange den samlede danske udviklingsbistand. Kun meget få danske udviklingsorganisationer har modtaget støtte fra amerikanske fonde.

 

Private virksomheder som sponsorer og partnere

Stadig flere virksomheder påtager sig et socialt ansvar og sætter penge og tid af til at støtte humanitært arbejde, klima, udvikling osv. Globaliseringen betyder, at en landsby i Indien kan være lige så interessant for virksomheden, som den lokale sportsklub. Det giver muligheder for u-landsorganisationerne.

 

 8. Bidrag fra privatpersoner

 

Gode råd om at samle penge ind blandt privatpersoner

Bidrag fra privatpersoner er en af de vigtigste indtægtskilder for danske organisationer. 

 

Vejledning: Sådan får I godkendelse til offentlige indsamlinger og lotterier

Alle offentlige indsamlinger kræver enten anmeldelse eller godkendelse hos Indsamlingsnævnet. Det gælder også for indsamlinger, organisationer laver på deres egen hjemmeside.

 

 

 

CISUs kurser i fundraising

Hvert år holder CISU fyraftensmøder og kurser om  fundraising. 

 

Find de aktuelle kurser her.

Mangler vi noget på siden?

Har du en idé eller et tip om fundraising og støttemulig-heder som burde med på hjemmesiden?

 

Send os en e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Del siden