/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Civilsamfundspuljen / Hvilke lande kan få støtte?

BNI-landeindkomstgrænser 


Civilsamfundspuljen kan støtte indsatser i udviklingslande i henhold til den landeklassifikation, der foretages af OECDs udviklingskomité, DAC (se OECD/DAC-landelisten 2014-2016). Der kan søges til indsatser i lande på listen i kategorierne ’Least Developed Countries’, ’Other Low Income Countries’ og ’Lower Middle Income Countries and Territories’. 

 

I 2017 kan indsatser i lande, der er omfattet af CISUs pulje til støtte af civilsamfundsindsatser i EU's nabolande mod øst og sydøst (Naboskabspuljen), ikke opnå støtte fra Civilsamfundspuljen. Dette gælder dog ikke Moldova.

 

 

Udfasningsindsatser

 

Der kan ikke bevilliges støtte til nye indsatser i et udviklingsland, som i to på hinanden følgende år har ligget i kategorien 'Upper Middle Income Countries and Territories'.


For organisationer med igangværende indsatser, der udløber indenfor 12 måneder efter, at det pågældende land har ligget i kategorien 'Upper Middle Income Countries and Territories' i to år, vil det være muligt at ansøge om en udfasningsindsats på maksimum kr. 400.000 for at sikre en fornuftig exit strategi.

For øvrige igangværende indsatser forventes det, at implementeringen planlægges/justeres på en sådan måde, at det sikres, at indsatsen på fornuftig vis kan udfases og afsluttes indenfor indsatsens levetid.

 

Hvis et land har ligget i kategorien 'Upper Middle Income Countries and Territories' i to på hinanden følgende år, kan det atter komme i betragtning til dansk bistand, når det igen har ligget i en af kategorierne under 'Upper Middle Income Countries and Territories' i to på hinanden følgende år.

 

 

Undtagelser fra BNI-grænsen

 

Oprindelige folk: Støtte til indsatser, der retter sig mod at sikre oprindelige folk reel indflydelse på alle områder, der omhandler deres økonomiske, politiske og kulturelle rettigheder, er undtaget fra ovenstående indkomstgrænse, idet indsatser kan støttes i lande i kateorien 'Upper Middle Income Countries and Territories'. Der kan ikke ydes støtte til oprindelige folk og deres organisationer i Europa, Nordamerika og sammenlignelige lande.

 

Støtte fra Civilsamfundspuljen er i forhold til denne undtagelsesbestemmelse underlagt Udenrigsministeriets Strategi for støtte til oprindelige folk (Strategy for Support to Indigenous Peoples), der henvises specifikt til siderne 7 – 14 samt 23 - 24.

 

De væsentligste kriterier, som skal være opfyldt, er:

  • Indsatser skal være rettighedsorienterede og således styrke de oprindelige folks ret til selvbestemmelse, herunder kontrol over egne udviklingsveje og beslutninger vedrørende deres økonomiske, sociale, politiske og kulturelle situation.
     
  • Partneren kan være Oprindelige Folks Organisationer eller relevante CSOer, hvis arbejde retter sig mod specifikt at fremme oprindelige folks rettigheder.

Projektets hovedmålgruppe skal være oprindelig folk som defineret af Udenrigsministeriets Strategi for Oprindelige Folk. Definitionen er ikke entydig, men udgøres af 6 karakteristika, hvoraf selv-identifikation står centralt (se side 10 i strategien).

 

Del siden