/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Civilsamfundspuljen / Retningslinjer for Civilsamfundspuljen / Hvilke lande kan få støtte?

Bemærk: I løbet af januar 2017 vil nye retningslinjer for Civilsamfundspuljen træde i kraft. Det betyder at oplysningerne på denne side kan blive ændret inden næste ansøgningsfrist. Læs om processen omkring reform af retningslinjer her

 

Fattigdomskriteriet / BNI-grænsen

 

Civilsamfundspuljen - herunder Oplysningspuljen - og Puljen for Klima og Miljø kan kun støtte projekter og indsatser, som foregår i fattige lande. Udenrigsministeriet definerer fattige lande ud fra landets bruttonationalindkomst, BNI. Du kan finde alle verdens landes BNI her.

 

Den gældende BNI-grænse per indbygger er pr. oktober 2015 på USD 3.300. BNI-grænsen justeres årligt.

Landeindkomstgrænsen pr. oktober 2014 var også USD 3.300, og pr. september 2013 var BNI-grænsen på USD 3.268. 

 

Der kan ikke bevilliges støtte til nye indsatser i et udviklingsland, som i to på hinanden følgende år har ligget over den gældende BNI-grænse.


For organisationer med igangværende indsatser, der udløber indenfor 12 måneder efter, at det pågældende land har ligget over den gældende BNI-grænsen i to år, vil det være muligt at ansøge om en udfasningsindsats på maksimum kr. 500.000 for at sikre en fornuftig exit strategi.

For øvrige igangværende indsatser forventes det, at projektimplementeringen planlægges/justeres på en sådan måde, at det sikres, at indsatsen på fornuftig vis kan udfases og afsluttes indenfor projektets levetid.

 

Hvis et land har ligget over BNI-grænsen i to på hinanden følgende år, kan det atter komme i betragtning til dansk bistand, når det igen har ligget under BNI-grænsen i to på hinanden følgende år.

 

Læs mere om BNI-grænsen på Udenrigsministeriets hjemmeside.

 

Undtagelser fra BNI-grænsen

 

Oprindelige folk: Støtte til indsatser, der retter sig mod at sikre oprindelige folk reel indflydelse på alle områder der omhandler deres økonomiske, politiske og kulturelle rettigheder, er undtaget fra ovenstående indkomstgrænser. Her følges alene DAC’s liste over lande, som modtager officiel udviklingsbistand, hvilket bl.a. betyder, at der ikke kan ydes støtte til oprindelige folk og deres organisationer i Europa, Nordamerika og sammenlignelige lande. Støtte fra Civilsamfundspuljen er i forhold til denne undtagelsesbestemmelse underlagt Udenrigsministeriets Strategi for støtte til oprindelige folk (Strategy for Support to Indigenous Peoples), der henvises specifikt til siderne 7 – 14 samt 23 - 24.

 

De væsentligste kriterier, som skal være opfyldt, er:

  • Indsatser skal være rettighedsorienterede og således styrke de oprindelige folks ret til selvbestemmelse, herunder kontrol over egne udviklingsveje og beslutninger vedrørende deres økonomiske, sociale, politiske og kulturelle situation.
     
  • Partneren kan være Oprindelige Folks Organisationer eller relevante CSOer, hvis arbejde retter sig mod specifikt at fremme oprindelige folks rettigheder.

Projektets hovedmålgruppe skal være oprindelig folk som defineret af Udenrigsministeriets Strategi for Oprindelige Folk. Definitionen er ikke entydig, men udgøres af 6 karakteristika, hvoraf selv-identifikation står centralt (se side 10 i strategien).

 

Syrien

På baggrund af den meget alvorlige situation Syrien kan der benyttes midler fra Civilsamfundspuljen til at støtte udviklingsaktiviteter i Syrien, i det omfang det lader sig gøre forsvarligt, og at aktiviteterne falder ind under Civilsamfundspolitikken.

Del siden