/ Forside / Puljer & Støttemuligheder / Indberet uregelmæssigheder og korruption / Korruption på dagsordenen / Undersøgelse 2009

CISU har i november 2009 gennemført en ’temperaturmåling’ af de danske u-landsforeningers erfaringer med korruption, svindel og misbrug i forbindelse med deres projekter i u-landene. Resultaterne er samlet i en rapport, som er offentliggjort i december.

 

Del af indsats mod korruption

Undersøgelsen er en del af CISUs særlige fokus på forebyggelse af korruption, svindel og misbrug. Målet er at samle og formidle redskaber og metoder, som både u-landsforeningerne i Danmark og deres partnere i Syd kan anvende dels til forebyggelse og monitorering i forbindelse med deres aktiviteter i u-landene, dels til at reagere hurtigt og effektivt, hvis de opdager tilfælde af korruption, svindel og misbrug.

 

Spørgeskemaet er sendt ud til vores egne ca. 250 medlemsforeninger, samt blandt medlemmer af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Dansk Ungdoms Fællesråd samt Danske Handicaporganisationer, som administrerer bistandsmidler via deres respektive miniprogrammer.

 

Hent hele undersøgelsen

Læs pressemeddelelse om undersøgelsen

 

Bemærk: Målet med undersøgelsen er alene at foretage en temperaturmåling af foreningernes erfaringer med korruption, svindel og misbrug samt af deres overvejelser om, hvordan CISU bedst kan bistå dem i deres arbejde med at forebygge korruption. Undersøgelsen er ikke en egentlig, kvantitativ kortlægning af omfanget af misbrug af danske bistandsmidler, og svarene kan ikke danne grundlag for en håndfast vurdering af omfanget af misbrug.

 

 

Undersøgelsens resultater:

 

Hver fjerde har mødt problemet

 

Svarene viser, at hver fjerde af de små og mellemstore u-landsforeninger i Danmark har oplevet konkrete eksempler på korruption, svindel eller misbrug i deres samarbejde med partnere i Syd. Godt 40% har oplevet gråzoner, hvor de var usikre på, hvor grænsen gik – fx i forhold til rekruttering af medarbejdere eller størrelsen på diæter. 

 

Flest småsager

Det fremgår af kommentarerne, at langt de fleste sager drejer sig om mindre forhold om fx privat brug af biler, forskud på løn i strid med reglerne, forkerte beregninger af diæter og kørepenge, simpelt tyveri osv. I andre tilfælde er det korruption i forhold til det omgivende samfund, fx ’smøring’ af toldere og embedsmænd. Endelig nævnes en række større sager, som tidligere er blevet indberettet. I de fleste tilfælde er problemerne løst med fx aftaler om tilbagebetaling, fyringer og ændrede kontrolprocedurer, men i enkelte tilfælde har den danske organisation afbrudt samarbejdet med den pågældende organisation.

 

Spørgsmålet fylder meget

Svarene viser også, at spørgsmålet om forebyggelse af korruption, svindel og misbrug står højt på de små og mellemstore u-landsforeningers dagsorden. De finder det generelt ikke svært at sætte emnet på dagsordenen i forhold til deres partnere i Syd. Til gengæld har op mod 40% svært ved i praksis at gennemskue, om alt foregår, som det skal, og at sikre at aftaler og procedurer bliver overholdt. Hver fjerde forening føler sig ikke godt nok klædt på til at kontrollere regnskaber og økonomi hos partnerne.

De vigtigste konklusioner

Undersøgelsen har givet et værdifuldt input til CISUs videre arbejde med emnet på især tre hovedområder:

 

 

  • Vi har fået dokumenteret, at forebyggelse af korruption, svindel og misbrug er et højt prioriteret indsatsområde i foreningerne, og at foreningerne arbejder ansvarligt og proaktivt med at sikre en god udnyttelse af bistandsmidlerne.

 

  • Vi kan samtidig se, at der på en række områder kan og bør gøres mere for at ruste foreningerne til opgaven. Der er brug for mere viden, flere konkrete redskaber/metoder, erfaringsudveksling og rådgivningsmæssig back-up, når mistanker og sager opstår.

 

  • Vi har fået en lang række forslag til, hvordan CISU kan understøtte korruptionsforebyggelsen gennem udvikling af redskaber, metodeudvikling, kapacitetsopbygning og rådgivning.
     

Hvem har svaret?

Skemaet er udsendt til i alt 275 foreninger, hvoraf 139 har udfyldt det. Hertil kommer ca. 25 foreninger, som har meldt tilbage, at de ikke har projekter i u-landene og derfor ikke finder skemaet relevant. Samtidig kan vi se, at en stor del af de organisationer, som ikke har svaret, er små og uden offentlige projektbevillinger. Ca. 70% af de organisationer, som svarer, har projektbevillinger fra Projektpuljen, Miniprogrammerne eller Danida. Vi mener derfor, at svarprocenten er tilfredsstillende og svarene nogenlunde repræsentative

Korruption er gift for den organisationsudvikling og kapacitetsopbygning af civilsamfundet i Syd, som er målet med udviklingssamarbejdet.
Send os et tip...

 

Har du cases og erfaringer, som kan indgå i projektet?

 

Kender du gode værktøjer, som vi burde bruge?

 

Har du andre ideer og input?

 

 

Send en e-mail til projektkoordinator Troels Hovgaard

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies