/ Forside / Aktuelt / Reform af CISUs puljer / Puljereform i høring / HØRINGSMATERIALE PARTNERPROGRAMVINDUET

Partnerskabsprogramvinduet

Partnerskabsprogramvinduet henvender sig til organisationer, der igennem samarbejde og projekter med partnere i udviklingslande, har dokumenteret opnåelse af resultater og kapacitet og som igennem et Partnerskabsprogram sættes i stand til at udvikle et langsigtet strategisk fokus for samarbejdet med deres partnere. Dermed opnås større mulighed for mere fokuseret og strategisk at tilrettelægge arbejdet med partnerne, samtidig med at der er en større fleksibilitet i implementeringen.

Beløbsstørrelse: 2 mio. kr. til 3,5 mio. kr. årligt (indikative grænser)

Alle vinduer bidrager til puljens overordnede formål:

Puljens overordnede formål er at understøtte samarbejde med en mangfoldighed af mennesker og aktører med henblik på at opnå:

 

Et stærkt folkeligt og frivilligt engagement i det danske udviklingssamarbejde - ved at danskere involverer sig direkte i udviklingssamarbejde og i FN's Verdensmål.

 

Stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund - ved at støtte en mangfoldighed af indsatser på alle niveauer fra lokal organisering til globalt samarbejde.

 

Strukturelle og bæredygtige forbedringer af menneskers livsvilkår, samfundsmæssige deltagelse og lige muligheder i udviklingslande - ved at samarbejde på et rettighedsbaseret grundlag.

For Partnerskabsprogramvinduet er det særlige formål, at den danske organisation og dens partnere spiller stadig mere centrale roller som aktive, katalyserende og forandrende civilsamfundsaktører i deres respektive kontekster - samtidig med at der opnås en stærk finansiel kapacitet med diversificeret funding, herunder en vis egenfinansiering.

 

Det sker på baggrund af allerede opnåede resultater og en fælles forandringsteori, der udmøntes i et langsigtet strategisk og fagligt samarbejde.

I forhold til udviklingstrekanten betyder det, at et partnerskabsprogram har sit strategiske fokus på "Organisatorisk kapacitet" og "Fortalervirksomhed". Det betyder ikke, at "Strategiske ydelser" ikke kan eller skal understøtte indsatsen, men at disse skal finansieres gennem andre kilder og initiativer (i stigende grad over tid).

 

Sammenlignet med et projektansøgninger fra Civilsamfundsvinduet giver et partnerskabsprogram muligheden for langsigtet at investere relativt mere i det, man kan betegne som 'katalysatorrollen', nemlig at kunne forny og uddybe:

 • Partnerrelationer: gå i dybden med lokale partners rolle som civilsamfundsaktør og/eller skabe stadig flere relevante relationer til civilsamfundsaktører som for eksempel at udvikle nye tilgange til fortalervirksomhed eller social accountability eller at indgå i nye netværksrelationer eller fora, hvor man kan holde duty bearer ansvarlige inden for det tema, man arbejder med.
 • Nye strategiske tilgange: udvikle nye strategiske eller faglige tilgange/metoder inden for det tema, organisationen arbejder med.
 • Fundraising: udvikle partners kapacitet til donordiversificering.
   

Forudsætningen for at kunne investere mere i disse roller er, at man i partnerskabet gradvist er i stand til at kunne videreføre de strategiske ydelser og andre indsatser suppleret af andre midler.

 

Et Partnerskabsprogram giver umiddelbart ikke mulighed for at øge størrelsen af tilskud sammenlignet med projekt tilsagn fra Civilsamfundspuljen, men kan vælges som støtteform, hvis ens partnerskabsrelationer har en karakter, hvor man kan opnå bedre resultater ved at fokusere på partneres organisatoriske kapacitet og potentiale for fortalervirksomhed.

 

(Opbygningen af) et fast egenfinansieringsgrundlag forudsættes at være en del af en partnerskabsprogramaftalen.

Et program kan søges i to former:

A. Førstegang Partnerskabsprogram:
Dette er for organisationer, der gennem en årrække har haft en stor projektportefølje med gennemgående partnere. Man kan med baggrund i disse erfaringer søge om et partnerskabsprogram med en fireårig horisont. Partnerskabsprogrammet skal baseres på en forandringsteori, der forklarer sammenhæng og synergi mellem de involverede partnere og indsatser. Der er krav om gradvis indfasning af 5% egenfinansiering.

 

B. Fortsættelse af eksisterede Partnerskabsprogram:
Dette er for organisationer, der har eksisterende program og som ønsker dette videreført baseret på de opnåede erfaringer. Der kan søges om fireårig forlængelse af et program med udgangspunkt i en forandringsteori. Dokumentation for gennemført indfasning af egenfinansiering og plan for fremtidig egenfinansiering.

 

For begge støtteformer vil have fireårig horisont med tilsagn for et år af gangen.

Som indgang til Partnerskabsprogrammet er det et krav for førstegangsansøger, at programmet er godkendt og vurderet - af enten ekstern konsulent eller Bevillingskonsulent (BK'er) - i form af kapacitetsanalyse/appraisal (KapApp), hvor der er lavet en realistisk plan for egenfinansiering af programrelevante aktiviteter og projekter.

 

Ved fornyelse af Partnerskabsprogram er det et krav, at partnerskabsprogram er godkendt og vurderet - af enten ekstern konsulent eller Bevillingskonsulent (BK'er) - i form af Program Review (ProRev), hvor der herunder er dokumentation for egenfinansiering.

 

Sammenlignet med tilsvarende organisationer, der søger projekter, vil kravene til et Partnerskabsprogram bestå i:

 • Max tilsagnsloft er mindre end for projekter:
  Loft for årligt tilsagn er (indikativt) 0,5 mio. kr. mindre end loftet for projekttilsagn i Civilsamfundsvinduet. (p.t. er loftet for årligt tilsagn 3,5 mio. kr. for program og 4 mio. kr. for projekter).
 • Egenfinansiering:
  Der vil være krav om en indfasning af egenfinansiering af programbudget (for eksempel 5% egenfinansiering indfaset i år tre for førstegangsprogrammer). Hertil kommer generel udbygning af anden finansiering indeholdt i programmet
 • Årlige tilsagn kan justeres:
  Partnerskabsprogrammet vil være baseret på en fireårig strategi, men tilsagn vil kun være for et år ad gangen, og nye tilsagn vil blive reduceret med en proportional procentsats, hvis CISUs  samlede bevilling beskæres på finansloven.
 • 'Kravsafstemt RAM' (KRAM) indføres:
  Alle nye (og fornyelser af) Partnerskabsprogrammer skal prækvalificeres ift. 'Kravsafstemt RAM' kaldet KRAM-standarder (der vil blive detaljeret i samspil med programorganisationer)
 • Prækvalifikationen gennemføres primært på grundlag af en ekstern vurdering/-indstilling.
 • Ingen automatik i nye faser:
  Der vil generelt ikke være automatik i forlængelse af programmer i nye faser. Dette bliver vurderet i forhold til resultater og fremtidig relevans af det ansøgte Partnerskabsprogram. Det sker primært på grundlag af en ekstern vurdering/-indstilling.

Krav forøges som følge af pres på puljen

I 2015 blev Programmer ramt af nedskæringen på de samlede pulje midler gennem en 40 procent beskæring af det maksimale loft for tilsagn (fra 6 mio. kr. per år til max 3,5 mio. kr. per år). Selv om denne nedskæring naturligvis har ramt Programmer hårdt, er det fortsat erfaringen fra det seneste år, at beskæringen har ramt proportionalt hårdere for (en række) organisationer, der primært søger projektmidler, hvor risikoen for slet ikke at opnå støtte, har vist sig at være reel trussel for en række støtteværdige projekter. Partnerskabsprogrammer vil derfor i det nye vindue blive udsat for en øget konkurrence gennem skærpelse af kravene til kvalifikation og løbende monitorering.

 

 • Organisationer med dokumenteret track record indeholdende:
  a. i gennemsnit 2,5 mio i tilsagn fra puljen i de seneste to år.
  b. dokumenteret kapacitet til at gennemføre, monitorere og administrere bevilligede projekter.
  c. lokale partnerrelationer i igangværende/afsluttede projekter er vurderet til at have potentiale til mere aktiv civilsamfundsrolle.
 • Der skal foreligge en egenfinansieringsplan samt en oversigt over eksisterende og mulig sam- og medfinansiering hos den danske organisation og alle partnere.
 • Styrket civilsamfund med forandringspotentiale er i fokus: målsætninger skal have primært fokus på den konkrete civilsamfundsstyrkelse, som de lokale partnere kan opnå i kraft af programmet.
 • Der skal foreligge en forandringsteori for Partnerskabsprogrammet.
 • Der skal være beskrevne effekter af Partnerskabsprogrammet.
 • Potentiale for fremtidig egenfinansiering af program aktiviteter.

Bevillingsproces for programpartnerskabsprogramvinduet

Vurderingskriterier baseres på erfaringerne fra de nuværende programkriterier og kombineres med erfaringerne fra Danidas RAM system og Norads ’RAM light’ (Links: Danida RAM + Norad RAM light). Det vil blive formuleret som 'Kravsafstemt RAM' (KRAM):


De givtige elementer fra RAM erfaringerne (som pt. anvendes for rammeorganisationer) vil blive anvendt. Disse vil blive justeret, således at de tilpasses til Partnerskabsprogrammets målsætninger og faglige prioriteringer (især fokus på rollen som civilsamfundsaktør) og til Partnerskabsprogrammets mindre bevillinger. Et par af de centrale elementer i RAM-tilgangen der vil blive videreført er:


FORUDSIGELIGHED: Fireårig strategisk ramme med årlige tilsagn.


FLEKSIBILITET: Udstrakt mulig for at tilpasse strategisk tilgang og dele af budget til ændringer i kontekst.

 

GRUNDLAG FOR BUDGETJUSTERING ("Ressourceallokering"): Budgetramme bliver ikke justeret årligt, men de akkumulerede data ift. KRAM vil være grundlag for en eventuel fornyelse af den fireårige strategiske ramme og tilhørende budgetallokering.

Vurderingen vil finde sted på fire hovedområder:

Ansøgende organisation
Vurderingsområde Vægtning Vurderingsgrundlag
 1. Organisatorisk strategi
 2. Kapacitet forankring
 3. Folkelig forankring

4. Financial kapacitet

20%
 1. Track record
 2. KapApp à kapacitets del
 3. Ansøgning
4. Finanielt tilsyn
Tidligere opnåede resultater
Vurderingsområde Vægtning Vurderingsgrundlag

5. Resultater ift styrkelse af Civilsamfund (partnere)

6. Resultater ift målgrupper og relevante interessenter

7. Læring og tilpasnings evne
15%

5. Afsluttende rapporter og statusrapporter

6. Track record

 

7. KapApp
Partnerskaber og relationer
Vurderingsområde Vægtning Vurderingsgrundlag

8. Partner kapacitet

9. Relationer (herunder nationale og internationale netværk)

10. Partner og relationernes civilsamfundspotentiale

11. Partnerskabsrelationerne
20%

8. KapApp à kapacitets del

9. KapApp à appriasal del

10. Ansøgning om program

11. Organisational fact sheets
Programstrategi og Plan
Vurderingsområde Vægtning Vurderingsgrundlag

12. Indsats relevans ift Civilsamfundspolitik

13. Strategi ToC

14. Synergi effekter i programmet

15. Mål og resultatstyring

16. Bæredygtighed og exit

17. Omkostningseffektivitet
45% 12-17. Ansøgning om program samt KapApp à appriasal del

 

Førstegangs Partnerskabsprogram: Bevillingsproces er i tre trin:

 

 

Proces:

Dokument

Deadline

Behandlingstid i bevillingsudvalg

Prækvalifikation:
Kapacitetsanalyse og Appraisal (KapApp)

 • Forslag til ToR (terms of reference)
 • Udkast til programstrategi

Kan ansøges løbende.

 

2 uger

Kvalifikation

 

 

 • Kapacitetsanalyse
 • Programstrategi

Kan ansøges løbende efter endt KapApp

4 uger

Endelig ansøgning

 • Samlet ansøgning

Kan ansøges løbende til deadline aftalt med Bevillingsudvalg

4 uger og herefter godkendelse i Danida

 

 

Fortsættelse af Partnerskabsprogram: Bevillingsproces er i to trin:

 

 

Proces:

Dokument

Deadline

Behandlingstid i Bevillingsudvalg

Program Review (ProRev):
 Kvalifikation

 

 

 • Kapacitetsanalyse med inklusiv fokus på resultater og egenfiansieringsstrategi
 • Programstrategi for fortsættelse

Iværksættes senest 1 år før afslutning af igangværende partnerskabsprogram

4 uger

Endelig ansøgning

 • Samlet ansøgning

Kan ansøges løbende til deadline aftalt med Bevillingsudvalg

4 uger og herefter godkendelse i Danida

 

 • Der laves særlige Partnerskabsprogram ansøgningsformater. Disse afspejler prioriteringer i KRAM.
 • Der laves helt nyt Partnerskabsprogram budgetformat, der afspejler ny vægtning af gradvist større fokus på organisatorisk kapacitet og fortalervirksomhed, fordeling mellem partnere og betydningen af kapacitetsopbygning ift. egenfinansiering.
 • En Partnerskabsprogramproces skal maksimalt tage seks måneder (fraregnet evt. Danida godkendelsesproces) og følge følgende hovedprocesser:

1. Prækvalifikation:
Track record benyttes som afsæt for ansøgning om prækvalifikation. Prækvalifikations ansøgning indeholder udkast til strategi/ToC. Track record og strategi/ToC benyttes som grundlag for ansøgning om kapacitetsanalyse og Appriasal (KapApp), som indsende til bevillingssystem til godkendelse.

 

2. Kvalifikationsproces:
Ekstern konsulent eller BK’er gennemfører KapApp og indstiller til bevillingssystem, om det er relevant at gå videre Partnerskabsprogram. KRAM system benyttes til vurdering.

 

Hvis godkendt (prækvalifikation --> kvalifikation):

 

Hvis afvist:

3.AAnsøgning om Partnerskabsprogram:
Endelig ansøgning udarbejdes. Denne kvalitetsvurderes af ekstern konsulent/eller BK’er inden indsendelse til bevillingssystem.

 

Evt præciseringsproces:

Kvalifikations proces (2.) skal sikre at ansøgninger der når niveau 3.A, som udgangspunkt ikke afvises men, hvis der er behov for uddybning af strategien, kan bevillingssystemet bede om præciseringer. Dette kan forlænge behandlingstid.

3. B: en eller flere projektansøgninger
Ansøger har mulighed for at udarbejde projektansøgninger til Civilsamfundsvinduet.

 

 • Proces indledes af en kapacitetsanalyse der, foruden vurdering af programindholdet og partnerskaberne, har særligt fokus på partnernes potentiale for at leve op til samfinansiering.
 • Der anvendes ekstern konsulent eller BK'er til kapacitetsanalyse og til kvalitetssikring af endelig programansøgning. Bevillingsudvalg tager stilling til program efter indstilling.

Afrapportering vil baseret på tidligere erfaringer fra eksisterende programmodalitet blive udarbejdet i samspil med programorganisationer i foråret 2017.

Hent det samlede høringsmateriale som PDF

CISUs puljereform er netop nu i høring.

Man kan læse om det i spalten til venstre eller hente det samlede dokument som pdf her

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies