ForsideAktueltStillingsopslag: Repræsentant fra medlemsorganisationerne til bevillingsudvalget for CISUs Oplysningspulje

 

CISU søger en repræsentant fra en medlemsorganisation til CISUs Oplysningspuljes bevillingsudvalg.

 

Bevillingsudvalget for CISUs Oplysningspulje består af to repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer.

 

Ansøgninger til puljen behandles af en ekstern kommunikationsfaglig konsulent, som foretager en vurdering på baggrund af puljens retningslinjer. Derefter sender bevillingskonsulenten en indstilling til bevillingsudvalget, som træffer den endelige afgørelse.

 

Se retningslinjer for CISUs Oplysningspulje på www.cisu.dk/oplysningspuljen.

 

Kandidater fra medlemsorganisationer

CISUs medlemsorganisationer kan indstille en eller flere erfarne folk fra deres organisation til opgaven. Personer, der ønsker at komme i betragtning, kan kun henvende sig til CISU via deres organisation. Medlemsorganisationer, der allerede har et medlem i bevillingsudvalget eller i Civilsamfundspuljens bevillingsudvalg, kan ikke foreslå kandidater.

 

Udpegning og kriterier

Det er CISUs bestyrelse, der udpeger bevillingsudvalgsmedlemmet på baggrund af de foreslåede kandidater. Der vil blive lagt vægt på følgende:

  • Erfaring med vurdering, formulering og gennemførelse af oplysningsaktiviteter
  • Bredt kendskab til danske civilsamfundsorganisationers aktiviteter og arbejdsformer
  • Erfaring med oplysning om det globale syd.

 

Opgaven

Der er to ansøgningsrunder om året. Opgaven forventes at omfatte vurdering af 5-8 ansøgninger pr. runde samt deltagelse i afgørelsen af 10-16 ansøgninger pr. runde. Der vil være to møder pr. runde, som medlemmer af bevillingsudvalget skal deltage i: et møde, hvor der træffes afgørelse vedrørende rundens ansøgninger, og et opsamlingsmøde.

 

Medlemmerne udpeges for to år ad gangen og kan forlænges én gang.

 

Honorar

Der ydes et fast vederlag for hver ansøgningsrunde på kr. 5.000 samt dækning af rejseudgifter til møder. Det vurderes, at der er cirka 10-20 timers arbejde pr. ansøgningsrunde, men der er ingen fastlagte normer.

 

Ansøgningsprocedure

Alle kandidater skal medsende følgende tre dokumenter:

  • Kort motivation fra bestyrelsen i den medlemsorganisation, der foreslår en kandidat
  • Kandidatens egen korte beskrivelse af relevante faglige erfaringer og motivation for opgaven
  • CV for kandidaten

 

Beslutningen forventes at blive truffet ud fra det indsendte materiale (dvs. uden samtale).

 

Yderligere spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til forvaltningskonsulent Marie Kirketerp Frandsen på telefon 69 15 19 77.

 

Ansøgningsfrist

Forslag til kandidater skal være CISU i hænde senest mandag den 5.september 2022 kl. 9.00. Kandidatforslag, ansøgning og CV sendes elektronisk til ans@cisu.dk.