ForsidePuljerEngagementspuljen og OpEn

Formålet med engagementspuljen er i bredest mulige forstand at engagere danskere i udviklingssamarbejde. At skabe rammer og rum for at udvikle handlemuligheder og fælles løsninger for en bæredygtig verden. Det kan ske gennem lokale, nationale eller internationale initiativer. 


OBS: Der modtages ikke flere ansøgninger til Engagementspuljen.

En lignende pulje - OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje - åbner for ansøgninger den 5. oktober 2022 kl. 12.00.  

 

Læs mere om den nye pulje på openpuljen.dk.

 


Foto: Nina Ottosen

Engagementspuljen kan søges af danske civilsamfundsorganisationer, enten alene eller i samarbejde med en eller flere samarbejdspartnere, som enten kan være andre civilsamfundsorganisationer eller andre aktører.

 

Krav til den danske organisation:

 

Organisationen skal være privat, have juridisk og organisatorisk hjemsted og aktiviteter i Danmark.

Forpersonen eller hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast opholdstilladelse i Danmark og bosiddende i Danmark.

Organisationen skal have et sæt vedtægter samt regnskaber, der er underkastet revision.

Særligt for organisationer, der har eksisteret i mindre end et år

  • Organisationen skal have planlagt revision af regnskaber, hvis det endnu ikke er foretaget
  • Organisationen kan højst søge 100.000 kr.

Organisationen må ikke være en erhvervsdrivende fond, privat virksomhed, konsulentvirksomhed, en uddannelsesinstitution eller en organisation nedsat ved lov.

 

Læs mere om krav til ansøger i retningslinjerne for Engagementspuljen

Engagementspuljen skal være med til at understøtte, at folk kan handle for en mere bæredygtig verden. Det kan ske gennem initiativer på lokalt, nationalt eller internationalt niveau. Engagementspuljen giver mulighed for at afprøve nye metoder og indgå i nye samarbejdsrelationer.

 

Engagementspuljen kan støtte mange forskellige former for engagement, men ikke støtte indsatser, der udelukkende oplyser uden at anspore til engagement.

 

Typer af indsatser under Engagementspuljen: 

Indsatser der fremmer folkeligt engagement i det danske udviklingssamarbejde kan for eksempel være: 

Indsatser med det personlige møde i fokus. Det kan være indsatser, hvor man i det fysiske møde kan udveksle erfaringer og lære af hinanden, finde på løsningsforslag og handlemuligheder i fællesskab eller deltage i fælles aktiviteter. Det kan være møder, der både inkluderer danskere og mennesker og organisationer fra udviklingslande.

 

Indsatser målrettet nye eller anderledes målgrupper. Det kan være indsatser, der vil inddrage målgrupper som ikke umiddelbart har stort kendskab til udviklingssamarbejde, men som har potentiale til aktivt at bidrage til det gennem nye perspektiver, kompetencer og løsningsforslag.

 

Indsatser der bidrager til organisatorisk udvikling gennem målrettede aktiviteter for at engagere nye eller eksisterende frivillige eller medlemmer på nye måder.

 

Indsatser målrettet mobilisering af nye frivillige, tiltag til at fastholde eksisterende frivillige eller styrkelse af organisering og netværk. Medlemshvervning og fundraising må ikke være formålet med indsatsen, men kan indgå som et mindre delelement, hvis relevant for det overordnede formål.

 

Indsatser med fokus på udveksling mellem mennesker, byer eller andre former for fællesskaber. Udvekslingsaktiviteter skal have et klart mål med, hvordan engagement og deltagelse kan folde sig ud før, under og efter selve rejsen. Det er vigtigt at sikre, at udveksling foregår til relevante partnere og indsatser, der er i overensstemmelse med Engagementspuljens formål og rammer, og at den danske organisation såvel som lokale samarbejdspartnere kan påtage sig det fulde ansvar for en forsvarlig gennemførsel af opholdet, herunder at sikre forberedelse før og opfølgning efter opholdet.

 

Indsatser der på forskellige måder kan skabe engagement ved deltagelse i og omkring folkemøder, byfester, festivaler, osv. Her kan man eksempelvis arbejde aktivt med at skabe muligheder for, at man kan deltage på forskellige måder: som den nysgerrige, der lige kom forbi, som frivillig under eventet eller som arrangør.

 

Indsatser kan være kampagneaktiviteter, som opfordrer til engagement. Fysiske eller digitale kampagner kan være led i en indsats, men formålet skal være at danne grundlag for engagement. Det kan for eksempel være en kampagne på sociale medier med det formål at udbrede viden om verdensmålene og derigennem motivere til at handle for at målene bliver opfyldt.

 

Indsatser kan være podcasts, fillm, spil, undervisningsmaterialer eller andre former for formidlings- og journalistiske produkter, som udbreder kendskab til og skaber forståelse for forhold i udviklingslande, udviklingssamarbejde og verdensmålene. Indsatserne skal pege på muligheder for at handle eller anspore til engagement.

 

Indsatser der på andre måder engagerer danskere omkring udviklingssamarbejdet, som vi endnu ikke har tænkt på. Støtteformen giver gode muligheder for at afprøve nye aktiviteter, tilgange og partnerskaber for at skabe folkelige engagement.

Det maksimale beløb, der kan ansøges om, afhænger af, om den ansøgende danske organisation søger alene eller i samarbejde med andre organisationer og/eller aktører.

 

Hvis en organisation søger alene, er det muligt at søge op til 200.000 kroner.

Søger man sammen med en eller flere andre organisationer og/eller aktører, er det muligt at søge op til 1.000.000 kroner.

En ansøgende organisation kan maksimalt opnå bevillinger for tilsammen 1.500.000 kroner i 2021.

Vær opmærksom på, at førstegangsansøgere maksimalt kan søge op til 500.000 kr.  Søges over 500.000 kr. skal den ansøgende organisation have gennemført mindst én indsats over 200.000 kr. eller gennemført en indsats af tilsvarende karakter med rapporteringskrav, der svarer til CISUs og/eller Udenrigsministeriets. 

Alle ansøgninger indsendes digitalt til CISU via Vores CISU, hvor man uploader ansøgningsskema og budgetformat. Vælg puljen "Civilsamfundspuljen" og derefter støtteformen"Indsatser for Folkeligt Engagement."

 

Find alle relevante skemaer og formater til ansøgningen her

 

Læs mere om ansøgningsprocessen herVores CISU Q&A

 

For ansøgninger op til 200.000 kr.: Skønner organisationen, at indsatsen bedre vil kunne forklares og illustreres via video, er dette velkomment, så længe ansøger svarer på alle spørgsmål i ansøgningsformatet. Videoen, der skal være på dansk eller engelsk, må højst være ti minutter lang, og kan for eksempel være optaget med en mobiltelefon.


OBS: Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at genansøge, hvis man har søgt Engagementspuljen i 2020 og fået støtteværdigt afslag eller afslag. Alle ansøgninger skal indsendes på de nye ansøgningsskeamer, som er opdateret i 2021. 

Ansøgninger op til 200.000 kr. har løbende ansøgningsfrist: 

 

Ansøgningsfrist: Ansøgningen kan indsendes løbende og kan søges fra 19. maj 2021 til 1. marts 2022, med mindre puljen løber tør inden da. Det vil i givet fald blive meldt ud her på siden.

OBS: Denne frist blev forlænget i november 2021, da der stadig er midler tilbage i puljen. 

 

Behandlingstid: CISU modtager og behandler løbende indkomne ansøgninger hurtigst muligt og normalt inden for fire uger. 
 

I ferieperioder (jul, påske og vinterferie) forlænges sagsbehandlingstiden med op til én uge. I sommerferieperioden (juli måned) forlænges behandlingstiden med op til tre uger. Ansøgninger fra 200.000 kr - 1.000.000 kr har faste ansøgningsfrister:


Ansøgningsfrist: D. 19. maj 2021 kl 12.00 og den 29. september kl. 12.00.
 

Behandlingstid: Normalt seks uger. Hvis der stilles uddybende spørgsmål til ansøger, forlænges sagsbehandlingstiden dog.

 

Sagsbehandlingstiden starter, når ansøgningen opfylder alle administrative krav og kan videresendes til CISUs eksterne bevillingssystem.  Se evt tjeklisten i retningslinjerne "Er I klar til at indsende jeres ansøgning?"

Der foretages en samlet vurdering af ansøgningen ud fra følgende vurderingskriterier: 

Formål og relevans
Den ansøgende organisation og eventuelle samarbejdspartneres kapacitet og relevans af samarbejdet
Selve indsatsens strategi for engagement af målgrupper
Omkostningsniveau 

Bevillingsudvalget vurderer alle ansøgninger vurderes ud fra et helhedsorienteret skøn i forhold til indsatsens kvalitet og formål.

Behandlingen af ansøgningen foregår i fire skridt

 

1: CISUs puljeforvaltere vurderer, om ansøgningen lever op til de formelle krav. Ansøgninger kan afvises administrativt, hvis de ikke opfylder disse krav. Lever ansøgningen op til de formelle krav, sendes den videre til CISUs eksterne bevillingssystem. CISU informerer Udenrigsministeriet om alle indkomne ansøgninger.


2: Ansøgningerne sagsbehandles af CISUs eksterne bevillingskonsulenter, som foretager en vurdering på baggrund af retningslinjerne for puljen.  Hvis der undervejs i sagsbehandlingen er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen, vil ansøgeren blive kontaktet direkte. Derefter sender bevillingskonsulenterne en indstilling til Bevillingsudvalget for puljen. 


3: Bevillingsudvalget behandler bevillingskonsulenternes indstilling og træffer den endelige afgørelse.


4: Bevillingsudvalgets svar på ansøgningen bliver sendt skriftligt til ansøgeren.

Det er ikke muligt for ansøger at kommunikere med hverken Bevillingsudvalget eller bevillingskonsulenterne under sagsbehandlingen undtagen ved besvarelse af evt. uddybende spørgsmål fremsendt af en bevillingskonsulent.

 

Prioritering blandt støtteværdige ansøgninger: 

 

Støtteværdige ansøgninger med ansøgt beløb på 200.000 kr. eller derunder friholdes som udgangspunkt for prioritering – dvs. indsatser, som Bevillingsudvalget finder støtteværdige får en bevilling.

 

For så vidt angår støtteværdige ansøgninger med et ansøgt beløb på over 200.000 kr. udfører bevillingskonsulenten en scoring med udgangspunkt i opfyldelse af vurderingskriterierne i retningslinjerne. Hvis der ikke er midler nok til at give alle støtteværdige projekter bevilling, er det dem med den højest samlede score der får. 

 

Hvis flere ansøgninger deler den ”nederste score” i rangeringen, gives bevilling til de ansøgninger med lavest ansøgte beløb og så fremdeles. Dette sker ud fra den logik, at flest mulige støtteværdige aktiviteter skal kunne få bevilling.

 

Klager over afgørelser

 

Eventuelle klager over behandlingen af en ansøgning bliver i første omgang drøftet af CISUs Sekretariatsleder, Bestyrelsens formand og Bevillingsudvalgets formand, som drøfter klagens karakter og afgør dens videre forløb.

 

Som udgangspunkt kan klager ikke føre til ændringer af afgørelser foretaget i bevillingssystemet. Der kan dog henvises til fornyet behandling af sagen, hvis der er tale om substantielle og påviselige formelle fejl i sagsbehandlingen. Der kan således ikke ændres ved vurderinger og skøn foretaget i bevillingssystemet.

 

Alle klager vil under alle omstændigheder blive formidlet videre i systemet og anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af faglig praksis, der gennemføres i CISU i et samspil imellem Bestyrelse, Bevillingskonsulenter, Bevillingsudvalg og Sekretariat/rådgivere.

 

CISUs procedurer for feedback og klager fremgår af CISUs Adfærdskodeks på  dansk / engelsk.

 

Bevillingsystemet

 

Bevillingssystemet består af et bevillingsudvalg og nogle bevillingskonsulenter. Bevillingskonsulenterne foretager den faglige og administrative vurdering af ansøgningerne og skriver en indstilling til bevillingsudvalget, som træffer den endelige afgørelse.  

 

Bevillingskonsulenter på Engagementspuljen er Sabina Thulin, Hanne Selnæs og Maria Grabowski. 

Den nuværende corona-situation i Danmark har ramt en række organisationers mulighed for at sikre midler til allerede planlagte aktiviteter, der engagerer danskerne i udviklingssamarbejde.

 

Efter dialog med Udenrigsministeriet vil der i denne ekstraordinære situation være mulighed for at søge om midler til at gennemføre planlagte indsatser i 2021, der grundet Covid-19 ikke kan finansieres som oprindeligt budgetteret, forudsat at følgende to kriterier er opfyldt:

 

At det i ansøgningen er tydeligt dokumenteret af ansøger, hvorledes det finansielle grundlag for de allerede planlagte indsatser er ramt af COVID-19-situationen. Dette gøres i et særskilt bilag.

 

At indsatserne er specifikt rettet mod at skabe eller fastholde danskernes engagement i tråd med Engagementspuljens formål og afsluttes senest 31.12.2021.

 

Derudover vurderes ansøgninger under COVID-19 tilføjelsen efter de vurderingskriterier, som er beskrevet i retningslinjerne, dog er der ikke krav om, at den ansøgende organisation søger i samarbejde med en eller flere samarbejdspartnere.

Vejledninger og retningslinjer samt formater til ansøgninger, afrapportering, anmodninger med videre, finder du her.

Som medlemsorganisation kan man altid anmode om rådgivning på flere tidspunkter i løbet af ansøgningsprocessen. Rådgivninger bestilles her. Husk at booke i god tid.


Ansøgere der ikke er medlemmer af CISU, har ret til konkret vejledning om ansøgningsprocedurer. Kontakt CISU på tlf. 86120342 eller cisu@cisu.dk.


Engagementspuljen er en støtteform under Civilsamfundspuljen, som finansieres af Udenrigsministeriet, og forvaltes af CISU. Udenrigsministeriet fastlægger de overordnede rammer for støtten baseret på Folketingets vedtagelser om det danske udviklingssamarbejde.

 

Hent dokumenter

Retningslinjer for Engagementspuljen 2021 
Budgetformat dansk / engelsk (opdateret september 2021)
Budgetvejledning dansk / engelsk (opdateret september 2021) 
Forklaring til udfyldelse af budget specifikt for ansøgere til Engagementspuljen (opdateret september 2021) 

Forvaltningsvejledning
Forberedelse til statussamtale dansk /engelsk
Format til Afsluttende rapport

Anmodning om ændringer i indsatsen (aktiviteter, periode, budget) for bevillinger godkendt før d. 1 sept. 2021

Hjælpeskema til anmodning om budgetændringer for bevillinger godkendt før d. 1. sept. 2021

Anmodning om ændringer i indsatsen (aktiviteter, periode, budget) for bevillinger godkendt efter d. 1 sept. 2021

Hjælpeskema til anmodning om budgetændringer for bevillinger godkendt efter d. 1. sept. 2021

Format til afsluttende regnskab - Format A ,  Format BFormat C

Hjælpeark til afsluttende regnskab - Format AFormat BFormat C

Vejledning til regnskabsformaterne

 

Hvilket regnskabsformat skal I bruge?

Format A - til bevillinger, der har slutdato i 2021.

Format B - til bevillinger, der er startet før 1. september 2021 og slutter efter 31. december 2021.

Format C - til bevillinger, der er startet efter 1. september 2021.

 


English versions

2021 versions of the application format were added in May 2021.
2021 Guidelines 
Applications below 200.000 DKK 
Applications over 200.000 DKK
Budget format
Front page
Final report