ForsidePuljerEngagementspuljen

Udenrigsministeriet har forlænget Engagementspuljen i 2021

Der er godt nyt til de mange organisationer, institutioner og andre aktører, der vil engagere danskere i udviklingssamarbejdet. CISU er nemlig - under forbehold for finansiering - blevet informeret af Udenrigsministeriet om, at Engagementspuljen fortsætter i 2021.

Læs mere om forlængelsen her. 

Vær opmærksom på, at puljen i april og maj 2021 er under en mindre revision. 

Retningslinjerne kommer i høring på cisu.dk/høringsengagementspulje den 6. april 2021, hvorefter de reviderede retningslinjer lanceres her på siden den 21. april 2021 sammen med reviderede formater og vejledninger.

                                   

Foto: Annette Sønderby

 

Kort om Engagementspuljen

Engagementspuljen kan søges af folkelige organisationer forankret i Danmark (civilsamfundsorganisationer). Følgende minimumskrav fastsat af Udenrigsministeriet skal opfyldes:

 • Organisationen skal være privat, have juridisk og organisatorisk hjemsted og aktiviteter i Danmark.
 • Forpersonen eller hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast opholdstilladelse i Danmark og bosiddende i Danmark.
 • Organisationen skal have et sæt vedtægter samt regnskaber, der er underkastet revision.
  • Særligt for organisationer, der har eksisteret i mindre end et år:

              - Organisationen skal have planlagt revision af regnskaber, hvis det                         endnu ikke er foretaget.

              - Organisationen kan højst søge 100.000 kr.

 • Organisationen må ikke være en erhvervsdrivende fond, privat virksomhed, konsulentvirksomhed, en uddannelsesinstitution eller en organisation nedsat ved lov.
   

Puljen kan søges af danske civilsamfundsorganisationer, enten alene eller i samarbejde med en eller flere samarbejdspartnere, som enten kan være andre civilsamfundsorganisationer eller andre aktører.

Alle ansøgninger indsendes digitalt til CISU via Vores CISU

 

Ansøgningsskema og budgetformat skal uploades via Vores CISU hvor man ansøger puljen. Hent dokumenterne i højre spalte på denne side.

 

For ansøgninger op til 100.000 kr.: Skønner organisationen, at indsatsen bedre vil kunne forklares og illustreres via video, er dette velkomment, så længe ansøger svarer på alle spørgsmål i ansøgningsformatet. Videoen, der skal være på dansk eller engelsk, må højst være ti minutter lang, og kan for eksempel være optaget med en mobiltelefon.

Engagementspuljen skal være med til at understøtte, at folk kan handle for en mere bæredygtig verden. Det kan ske gennem initiativer på lokalt, nationalt eller internationalt niveau. Engagementspuljen giver mulighed for at afprøve nye metoder og indgå i nye samarbejdsrelationer.

 

Typer af indsatser under Engagementspuljen: 

Indsatser der fremmer folkeligt engagement i det danske udviklingssamarbejde kan for eksempel være: 

 • Indsatser med det personlige møde i fokus. Det kan være indsatser, hvor man i det fysiske møde kan udveksle erfaringer og lære af hinanden, finde på løsningsforslag og handlemuligheder i fællesskab eller deltage i fælles aktiviteter. Det kan være møder, der både inkluderer danskere og mennesker og organisationer fra udviklingslande.
   
 • Indsatser målrettet nye eller anderledes målgrupper. Det kan være indsatser, der vil inddrage målgrupper som ikke umiddelbart har stort kendskab til udviklingssamarbejde, men som har potentiale til aktivt at bidrage til det gennem nye perspektiver, kompetencer og løsningsforslag.
   
 • Indsatser der bidrager til organisatorisk udvikling gennem målrettede aktiviteter for at engagere nye eller eksisterende frivillige eller medlemmer på nye måder.
   
 • Indsatser målrettet mobilisering af nye frivillige, tiltag til at fastholde eksisterende frivillige eller styrkelse af organisering og netværk. Medlemshvervning og fundraising må ikke være formålet med indsatsen, men kan indgå som et mindre delelement, hvis relevant for det overordnede formål.
   
 • Indsatser med fokus på udveksling mellem mennesker, byer eller andre former for fællesskaber. Udvekslingsaktiviteter skal have et klart mål med, hvordan engagement og deltagelse kan folde sig ud før, under og efter selve rejsen. Det er vigtigt at sikre, at udveksling foregår til relevante partnere og indsatser, der er i overensstemmelse med Indsatser for Folkeligt Engagements formål og rammer, og at den danske organisation såvel som lokale samarbejdspartnere kan påtage sig det fulde ansvar for en forsvarlig gennemførsel af opholdet, herunder at sikre forberedelse før og opfølgning efter opholdet.
   
 • Indsatser der på forskellige måder kan skabe engagement ved deltagelse i og omkring folkemøder, byfester, festivaler, osv. Her kan man eksempelvis arbejde aktivt med at skabe muligheder for, at man kan deltage på forskellige måder: som den nysgerrige, der lige kom forbi, som frivillig under eventet eller som arrangør.
   
 • Indsatser kan være kampagneaktiviteter, hvor fokus er at skabe engagement. Kampagner, for eksempel på sociale medier med det formål at udbredelse af viden om verdensmålene, kan være led i en indsats, men formålet skal være at danne grundlag for deltagelse og engagement.
   
 • Indsatser der på andre måder engagerer danskere omkring udviklingssamarbejdet, som vi endnu ikke har tænkt på. Støtteformen giver gode muligheder for at afprøve nye aktiviteter, tilgange og partnerskaber for at skabe folkelige engagement.

Det maksimale beløb, der kan ansøges om, afhænger af, om den ansøgende danske organisation søger alene eller i samarbejde med andre organisationer og/eller aktører.

 • Hvis en organisation søger alene, er det muligt at søge op til 750.000 kr.
 • Søger man sammen med en eller flere andre organisationer og/eller aktører, er det muligt at søge op til 1.500.000 kr.
   

Af den første version af retningslinjerne for puljen fremgik det, at man maksimalt kunne opnå bevillinger for tilsammen 2.000.000 kroner pr. år startende fra april 2020.  

Efterfølgende blev der lavet en særlig COVID19-tilføjelse, som øgede presset på puljen. For at sikre flest mulige organisationer adgang til puljen, er loftet for det samlede beløb, som en organisation kan modtage, derfor sænket i perioden maj 2020-april 2021 til 1.500.000 kr. 

Ansøgninger op til 100.000 kr. har løbende ansøgningsfrist: 
Indsatser op til 100.000 kr. kan søges fra onsdag den 27. maj 2020. Senest frist er d. 1 marts 2021.
Der er reserveret midler til ansøgninger op til 100.000 kr., men ved et stort antal ansøgninger og bevillinger kan puljen løbe tør inden 1. marts 2021. Det vil i givet fald blive meldt ud her på siden.

CISU modtager og behandler løbende indkomne ansøgninger hurtigst muligt og normalt inden for fire uger. 

I ferieperioder (jul, påske og vinterferie) forlænges sagsbehandlingstiden med op til én uge. I sommerferieperioden (juli måned) forlænges behandlingstiden med op til tre uger. 

Ansøgninger fra 100.000 kr - 1.500.000 kr har faste ansøgningsfrister 
De faste ansøgningsfrister er den 27. maj 2020 og den 23. september kl. 12.00 (fremfor som tidligere annonceret den 26. august 2020). 

Den planlagte ansøgningsrunde med frist den 11. november 2020 udgår på grund af stor søgning i den første ansøgningsrunde i puljen. 

 

Behandlingstiden er normalt seks uger. 

Der foretages en samlet vurdering af ansøgningen ud fra nedenstående vurderingskriterier: 

1. Formål og relevans
2. Den/de ansøgende organisationers kapacitet og relevans af samarbejdet
3. Selve indsatsens strategi for engagement af målgrupper
4. Omkostningsniveau 

Bevillingsudvalget vurderer alle ansøgninger vurderes ud fra et helhedsorienteret skøn i forhold til indsatsens kvalitet og formål.

Støtteværdige ansøgninger med ansøgt beløb på 100.000 kr. eller derunder friholdes som udgangspunkt for prioritering – dvs. indsatser, som Bevillingsudvalget finder støtteværdige får en bevilling.

 

For så vidt angår støtteværdige ansøgninger med et ansøgt beløb på over 100.000 kr. udfører bevillingskonsulenten en scoring med udgangspunkt i opfyldelse af vurderingskriterierne i retningslinjerne. Hvis der ikke er midler nok til at give alle støtteværdige projekter bevilling, er det dem med den højest samlerede score der får. 

 

Hvis flere ansøgninger deler den ”nederste score” i rangeringen, gives bevilling til de ansøgninger med lavest ansøgte beløb og så fremdeles. Dette sker ud fra den logik, at flest mulige støtteværdige aktiviteter skal kunne få bevilling.

Behandlingen af ansøgninger foregår i fire skridt:
 

1) CISUs puljeforvaltere vurderer, om ansøgningen lever op til de formelle krav. Herefter sendes ansøgningen videre til CISUs bevillingskonsulenter. Ansøgninger kan afvises administrativt, hvis de ikke opfylder de formelle betingelser. CISU informerer Udenrigsministeriet om alle indkomne ansøgninger.


2) Ansøgningerne sagsbehandles af CISUs eksterne bevillingskonsulenter, som foretager en vurdering på baggrund af retningslinjerne for Engagementspuljen. Derefter sender bevillingskonsulenterne en indstilling til bevillingsudvalget for Engagementspuljen. 


3) Bevillingsudvalget behandler bevillingskonsulenternes indstilling og træffer den endelige afgørelse.

Bevillingskonsulenter på Engagementspuljen er Sabina Thulin og Marianne Victor Hansen. 

4) Bevillingsudvalgets svar på ansøgningen bliver sendt skriftligt til ansøgeren.

Det er ikke muligt for ansøger at kommunikere med hverken bevillingsudvalget eller bevillingskonsulenterne under sagsbehandlingen undtagen ved besvarelse af evt. uddybende spørgsmål fremsendt af en bevillingskonsulent.


CISUs procedurer for feedback og klager fremgår af CISUs Adfærdskodeks, som findes på www.cisu.dk.

Det er muligt at ændre i indsatser undervejs, hvis forholdene i omverden ændrer sig væsentligt eller det af andre grunde ikke er muligt at gennemføre de planlagte aktiviteter. Det er også muligt at tilpasse indsatsen for at sikre størst muligt udbytte.

Forvaltningsvejledningen beskriver reglerne for, hvornår ændringer skal godkendes af CISU på forhånd og hvornår man kan nøjes med at orientere om ændringerne efterfølgende. 

Hvis der er gode grunde til det, er det også muligt at forlænge indsatsperioden efter forudgående godkendelse af CISU. Det er ikke muligt at udvide bevillingens størrelse.

HUSK at man som medlemsorganisation altid kan anmode om rådgivning på
flere tidspunkter i løbet af ansøgningsprocessen. Rådgivninger bestilles her. Husk at booke i god tid.


Ansøgere der ikke er medlemmer af CISU, har ret til konkret vejledning om
ansøgningsprocedurer. Kontakt CISU på tlf. 86120342 eller cisu@cisu.dk.

Den nuværende coronasituation i Danmark har ramt en række organisationers mulighed for at sikre midler til allerede planlagte aktiviteter, der engagerer danskerne i udviklingssamarbejde.

 

Efter dialog med Udenrigsministeriet vil der i denne ekstraordinære situation være mulighed for frem til 1.9.2020 at søge om midler til at gennemføre planlagte indsatser i 2020, der ikke kan finansieres som oprindeligt budgetteret, forudsat at følgende to kriterier er opfyldt:

 

 • At det i ansøgningen er tydeligt dokumenteret af ansøger, hvorledes det finansielle grundlag for de allerede planlagte indsatser er ramt af COVID-19-situationen.
   
 • At indsatserne er specifikt rettet mod at skabe eller fastholde danskernes engagement i tråd med Engagementspuljens formål og afsluttes senest 31.12.2020. 
   

Frem til 01.09.2020 hæves beløbsgrænsen for, hvor meget en organisation kan søge, til 1.500.000 kr. uanset om der søges alene eller sammen med andre organisationer/aktører, og uanset om der søges under COVID-19 tilføjelsen eller ej.
 

Alle ansøgninger vurderes efter de vurderingskriterier, som er beskrevet i retningslinjerne, uanset om der søges under COVID-19 tilføjelsen eller ej.

 

Engagementspuljen er en støtteform under Civilsamfundspuljen, som finansieres af Udenrigsministeriet, og forvaltes af CISU. Udenrigsministeriet fastlægger de overordnede rammer for støtten baseret på Folketingets vedtagelser om det danske udviklingssamarbejde.