ForsidePuljerEngagementspuljenHøring: Retningslinjer for Engagementspuljen

Danida har – under forbehold for finansiering - forlænget Engagementspuljen, som forvaltes af CISU. Det betyder, at puljen fortsætter i 2021. I den forbindelse inviterer CISU alle potentielle ansøgere til at deltage i en skriftlig høring om de justerede retningslinjer for puljen.

 

Retningslinjer for Engagementspuljen i 2021 bygger på retningslinjerne for 2020, men med justeringer. Disse justeringer er i høring fra den 6. – 13. april.

 

Puljen er fortsat åben for ansøgninger for alle organisationer, der lever op til puljens krav. Det vil sige også dem, der allerede har en anden aftale med Udenrigsministeriet.

 

Justeringerne, der er i høring, omhandler bæredygtighed af indsatserne, partnerskaber og engagementspyramiden.

 

Høringsmaterialet kan hentes her. 

 

Læs mere her i de nuværende retningslinjer for yderligere baggrund.

Beløbsgrænser og ansøgningsfrister
Engagementspuljen får ansøgningsfrister for større ansøgninger fra 200.000-1.000.000 kroner den 19. maj og 29. september 2021. Ansøgninger op til 200.000 kroner har løbende ansøgningsfrist og kan søges fra 19. maj 2021 og indtil 19. november 2021.

 

Løber puljen tør inden da, kan det blive nødvendigt at lukke for indsendelse af ansøgninger før denne dato. Dette vil i givet fald blive meldt ud på cisu.dk/engagementspuljen.

 

Efter aftale med Udenrigsministeriet bliver COVID19-tilføjelsen til Engagementspuljen for allerede planlagte indsatser ramt af COVID19-situationen desuden genindført.

 

Ansøgningsfristerne, beløbsgrænser og COVID19-tilføjelsen ligger fast og er dermed ikke i høring.

 

De reviderede retningslinjer lanceres på cisu.dk den 22. april sammen med reviderede formater og vejledninger.

 

Høringssvar sendes til rådgiver Maria Haahr Strandridder på mha@cisu.dk. Høringssvar offentliggøres på www.cisu.dk/høringengagementspuljen, medmindre andet angives i mailen.

 

Tak for tilsendte hørringsmateriale om Engagementspuljen.

 

  • Overordnet set er Kvinderådet positivt indstillet overfor de foreslåede ændringer, særligt at man kan arbejde med alle niveauer i engagementspyramiden. Det vil gøre det nemmere at favne en målgruppe, som i udgangspunktet kun har lidt viden om det pågældende tema - i vores tilfælde international ligestilling og feminisme.

 

  • Jeres ændringsforslag om bæredygtighed finder vi lidt uklart, særligt sætningen: ”Bæredygtighedsmodellen, som beskriver, hvordan man kan arbejde med de to dimensioner – social retfærdighed og klima- og miljømæssig ansvarlighed – på tre niveauer i sin indsats, indgår fortsat i retningslinjerne og ansøger opfordres til at arbejde med modellen, men udgår som selvstændigt vurderingskriterium. Dvs. at vurderingskriterium 1.3 ”Den ansøgende organisation har i tilrettelæggelsen af indsatsen forholdt sig til social retfærdighed og klima- og miljømæssig ansvarlighed.” udgår, ligesom social bæredygtighed og klima- og miljømæssig ansvarlighed ikke længere nævnes specifikt i formålet for Engagementspyramiden”. Som ansøger er det altid godt at have en klar forståelse for hvad der indgår i vurderingen af en ansøgning og hvad der ikke indgår. Derfor anbefaler vi at I tydeliggør dette i de nye retningslinjer.

 

  • Vi ved at det kun er de konkrete ændringsforslag der er i høring, men vi vil dog gerne påpege en udfordring som vi havde da vi søgte puljen for 3. gang. pga. afslag grundet for få midler i puljen ved 2 deadlines:

 

Der er ret stor forskel på antal sider i ansøgningsteksten på store og små ansøgninger (15 og 8). Det kan godt volde problemer hvis man vil genansøge og gå fra et stort budget (over 200.000) til et lille (under 200.000). Hvis man fx har fået afslag på en stor ansøgning pga. manglende midler og derfor vil nedskalering budgettet men egentlig ikke selve ansøgningsindholdet i væsentlig grad. Så er det svært at skære ansøgningen fra 15 til 8 sider. Det er særligt relevant for denne pulje da mange ansøgere sandsynligvis vil få afslag på de store ansøgninger pga. manglende midler og stor interesse i puljen, så det ville spare en del tid hvis der kunne være lidt mindre forskel på krav til sideantal mellem de to ansøgningsformer.

Herunder finder du et kort høringssvar fra Mellemfolkeligt Samvirke (MS) vedr. de justerede retningslinjer for den Danida-støttede Engagementspulje.

MS støtter forlængelsen af puljen, som har et meget vigtigt formål ift. styrkelse af danskernes engagement i udviklingspolitik. Vi er glade for, at Covid-19 tilføjelsen består idet pandemien utvivlsom har ramt vores indtægter negativt og dermed gjort det vanskeligere at gennemføre aktiviteter rettet med danskernes engagement. Dog vil vi gerne påpege vigtigheden af at sidste års hævede beløbsgrænse under Covid-19 tilføjelsen til 1.500.000 kr. fastholdes, uanset om man søger alene eller sammen med en anden organisation – ikke mindst fordi krisen endnu ikke har sluppet sit tag i vores indtægtsgenerende aktiviteter.

 


Engagementspuljen er en støtteform under Civilsamfundspuljen, som finansieres af Udenrigsministeriet, og forvaltes af CISU. Udenrigsministeriet fastlægger de overordnede rammer for støtten baseret på Folketingets vedtagelser om det danske udviklingssamarbejde.