ForsideKurserKursusoversigt Efteråret 2020

CISU arbejder på et nyt tilmeldingssystem, og man kan derfor ikke tilmelde sig endnu.

Når det er klar, kan man tilmelde sig her, hvor man allerede kan tilmelde sig enkelte kurser, der er flyttet fra forårssemestret.

Man kan dog læse nærmere om alle efterårets kurser herunder:

 

 

 

Aktuelle Temaer

Mødet vil være blanding af generelle oplæg og case-oplæg.

På et generelt niveau vil første oplæg være en status på NDICI (Eu's 'udenrigsbudget') med et fokus på hvordan civilsamfundsstøtten vil indgå.

Vi vil sammenligne med hvordan budgettet ligner og adskiller sig fra det 'gamle' budget. Derefter vil der være et oplæg om hvordan der konkret arbejdes med at påvirke budgettering og programmer på Bruxelle niveau. Summegrupper om muligheder for at påvirke proces. C) Case om Case om hvordan lokale parntere har kunnet involvere sig i proces. Summegrupper om hvordan vi kan assistere lokale parntere i at indgå  EU delegationens dialog processer. 

 

Læringsmål:

1) konkret viden om civilsamfundsstøtten i EU's kommende budget, 2) Hvordan er der mulighed for at påvirke programmer og støttemodaliteter 3) tips til at få sine lokale partnere involveret

Fyraftensmødet vil starte med et oplæg af ekstern oplægsholder om resiliens og hvilke elementer der er vigtigt at være opmærksomt på når man arbejder med at opbygge resiliens i en skrøbelig kontekst.


Efterfølgende vil der blive introduceret forskellige redskaber / metoder til konkret at styrke resiliens og integrere et fokus på resiliens i sin indsats. 

 

Læringsmål:

Deltageren får en forståelse for begrebet resiliens og bliver introduceret til forskellige redskaber til at styrke resiliens, dvs. menneskers og lokalsamfunds modstandskraft og sammenhængskraft, i skrøbelige kontekster. 

Kom til konference om folkeligt engagement!

Her vil du:

1)Høre oplæg fra danske såvel som internationale eksperter indenfor engagerende kommunikation og oplysning

2) Høre de seneste erfaringer med folkelig mobilisering og engagement generelt

3) Blive præsenteret for resultaterne fra CISUs nylige oplysningbevilling FRAME, VOICE, REPORT!, der handlede om at skabe folkeligt engagement i verdensmålene

4) Få mulighed for at diskutere, brainstorme og samskabe omkring, hvordan vi skaber større folkeligt engagement i global bæredygtig udvikling blandt borgere i Danmark.  

Læringsmål:

Efter konferencen vil deltagerne have fået den nyeste viden inden for arbejdet med folkeligt engagement, herunder være blevet introduceret til metoder indenfor både engagerende oplysning og andre mobiliserings teknikker. 

Viden og cases om hvordan klimaforandringer bidrager til at skabe øget ulighed i verden. Inspiration til handling i det danske civilsamfund (aktivisme / lobby).

Oplæg omkring  klimaforandringer, ulighed og udfordringer. Politiske muligheder i Danmark. Hvordan kan vi lære af dem af der allerede formår at engagere danskerne omkring klimauretfærdighed og ulighed.

Inspiration til fælles global handling. Bedre lokale handlinger – med global kant. 

 

Læringsmål:

Kursets formål er at udforske, hvordan medlemdsorganisationerne kan mobilisere danskere i klimdagsordenen med en global problemstilling.

Planlægning og styring af indsatser

Kursets første del vil give en generel introduktion til hvordan man kan udvikle en MEL plan som er tilpasset projektets målsætninger set i forhold til tilgængelige ressourcer og som er overskuelig for et partnerskab at gennemføre.

Herefter vil deltagerne blive præsenteret for en række kvalitative og kvantitative metoder til dataindsamling for at kunne vurdere projektets effekter, som kan inspirere. Nogle metoder vil blive afprøvet på selve kurset.

Sidst vil deltagerne få mulighed for at arbejde og sparre med andre deltagere omkring dele af deltagernes eget projektdesign/MEL plan med henblik på at afklare hvilken information er allermest nødvendig og hvordan denne information kan indsamles set i lyset af ressourcer. Dette kan være starten på at udvikle/finjustere sin MEL plan. Kurset vil være en blanding af oplæg og gruppearbejde.

 

Deltagerne vil blive bedt om at tage eget materiale med, som man vil kunne arbejde på, på kurset. Man skal derfor have valgt et projekt som ville kunne anvendes på kurset. 

 

Læringsmål:

  • Deltagere har fået inspiration til hvordan man kan indsamle den mest essentielle data til at kunne vurdere projektets udvikling og resultater. 
  • Deltagere har fået bedre forudsætninger for at udarbejde en monitorering og evalueringsplan. 

Dette heldags kursus vil gennemgå de fem vigtigste faser i en projektcyklus, og hvilke redskaber man kan bringe i anvendelse. Kurset er bygget op om en variation af fælles oplæg og gruppesessioner, hvor vi arbejder med en case.

De fem faser er: 1) analyse, 2) strategivalg, 3) planlægning/design, 4) implementering og monitorering og 5) evaluering. Der vil være et eksternt oplæg om 'den gode resultatramme', hvor vi vil høre fra en erfaren projektmagers erfaringer. 

 

Læringsmål:

Deltagere har indblik i de typiske faser i et projektforløb – fra analyse, valg af strategi, planlægning, implementering og evaluering. De vil kunne anvende elementer af PCM i arbejdet med egne projektansøgninger til CSP

Indenfor udviklingsarbejde er der et stadig større fokus på at adressere de klimaudfordringer, vi står overfor. Hvor klimaindsatser ofte udgør selvstændige projekter, ser vi også et behov for at indtænke klimahensyn og tilpasning i udviklingssamarbejder med andre tematikker og indsatsområder.

For bedre at kunne støtte vores medlemmer i at integrere verdensmål 13 om klima i deres udviklingssamarbejde og i kommende indsatser, har CISU udviklet et Climate Integration Tool. Det er et praktisk og let anvendeligt hjælperedskab til at integrere klima i udviklingssamarbejde. Toolet indeholder en guide til, hvordan man kan undersøge, hvor – og om – det vil være relevant at indtænke klimaperspektiver. Det giver også konkrete eksempler på, hvordan klima kan tænkes sammen med forskellige verdensmål i form af forslag til aktiviteter.                                                                                                                                                                                                                                                                                  På fyraftensmødet præsenteres CISUs Climate Integration Tool, som et redskab, der kan bruges særligt i planlægnings- og designfasen og til at undersøge, hvor der er potentiale for at integrere klima i udviklingsindsatser. Der vil være eksempler fra to af CISUs medlemsorganisationer på, hvordan redskabet kan bruges til at blive opmærksom på kontaktflader mellem klima og andre tematiske områder og eksempler på forskellige typer af aktiviteter indenfor på de tre dimensioner af udviklingstrekanten.

Program
16.30 Velkomst
16.45 Præsentation af CISUs Climate Integration Tool
17.30 Oplæg fra 2 medlemsorganisationer om deres erfaringer med at integrere klima i deres       
udviklingsarbejde
18.00 Pause og let forplejning
18.30 Afprøvning af redskabets og diskussion af hvordan det kan benyttes af kursets deltagere
19.15 Opsamling og tak for i dag v. CISU 

 

Læringsmål:
Formålet er at støtte organisationer, som ikke har klima som deres kerneområde til at identificere koblinger mellem klima om andre verdensmål og komme i gang med at integrere klima i deres udviklingssamarbejde.

Kurset vil være en blanding af oplæg og gruppearbejde. Vi kommer omkring følgende emner:
- hvad er hhv. Bestyrelsens, den danske forening og den lokale partners ansvar i forbindelse med bevillingen?
- kravene til aflæggelse af regnskab og udførelse af revision - både hos partner og i Danmark
- kravene til rapportering til CISU og gode råd omkring monitorering.

På kurset tager vi udgangspunkt til netop jeres bevilling, og gennemgår hvem og hvornår der skal gøres hvad, for at leve op til de krav, CISU stiller til forvaltningen af en bevilling.

 

Læringsmål:

Deltagerne vil efter kurset have kendskab til de vigtigste krav, som CISU stiller til forvaltning af en bevilling.

Vi gentager succesen fra 2019 og det praksisorienterede kursusforløb. Deltagerne introduceres til de forskellige metodiske tilgange i LFA, ToC og OM – hvorefter fokus i høj grad bliver på at arbejde med udviklingen af sin egen projektidé. Kurset er derfor designet som et forløb, hvor deltagerne arbejder sig hele vejen fra projektidé til færdig projektbeskrivelse.
OBS: for at få maksimalt udbytte af kurset, skal hver deltagende organisation på forhånd har besluttet sig for en projektidé, de vil arbejde med under forløbet.
Formen veksler mellem oplæg, plenum diskussioner og gruppearbejde, hvor vi sammen arbejder os gennem de forskellige analyse- og formuleringsfaser i udformningen af et udviklingsprojekt. Deltagerne får herigennem mulighed for at afprøve de forskellige metoder og undersøge dens styrker og svagheder på deres eget arbejde.

Programmet vil i overordnede træk omfatte:
Forberedelse: Gennemlæsning af tilsendt materiale og afklaring af deltagernes  projektideer.
Del 1 – det analytiske forarbejde (lørdag d. 4. oktober fra 10.00-17.00):
• Redskaber til det analytiske forarbejde
• Hvordan kan de 3 metodiske tilgange spille sammen
• Planlægning og styring af indsatser og forandringer: LFA
Hjemmearbejde: projektanalyse på egen case og sparring
Del 2 – projektdesign (lørdag d. 21. november fra 10.00-17.00):
• Opsamling på organisationernes arbejde siden sidst – gode erfaringer og udfordringer
• Planlægning og styring af indsatser og forandringer: ToC pathways, narrativ og visualisering
• Planlægning og styring af indsatser og forandringer: Outcome Mapping
Hjemmearbejde: design af eget projekt og sparring
Del 3 (torsdag d. 4. februar fra 15.30-19.30):
• Præsentation af cases og feedback fra de andre deltagere
• Opsamling på læring gennem forløbet

Mellem kursusgangene vil de deltagende organisationer få konkrete opgaver i relation til udvikling af eget projekt. Der bliver oprettet sparringsgrupper, som danner rammerne om udveksling af inputs og feedback på hinandens arbejde mellem kursusgangene. Organisationerne deler også deres arbejde med den kursusansvarlige CISU-rådgiver, som tilbyder rådgivning under forløbet.
Ved tilmelding forpligtiger man sig til at deltage i hele forløbet.                                                           

Læringsmål:

Ved slutningen af forløbet har alle deltagere fået et overblik over Logical Framework Approach (LFA), Theory of Change (ToC) og Outcome Mapping (OM) – herunder forståelse for kernebegreberne, og hvordan metoderne kan anvendes og kombineres i praksis. Deltagerne får afprøvet de forskellige trin i at formulere et projekt og vil ved forløbets afslutning have et udkast til en projektbeskrivelse. 

Vi gentager succesen fra 2019 og det praksisorienterede kursusforløb. Deltagerne introduceres til de forskellige metodiske tilgange i LFA, ToC og OM – hvorefter fokus i høj grad bliver på at arbejde med udviklingen af sin egen projektidé. Kurset er derfor designet som et forløb, hvor deltagerne arbejder sig hele vejen fra projektidé til færdig projektbeskrivelse.
OBS: for at få maksimalt udbytte af kurset, skal hver deltagende organisation på forhånd har besluttet sig for en projektidé, de vil arbejde med under forløbet.
Formen veksler mellem oplæg, plenum diskussioner og gruppearbejde, hvor vi sammen arbejder os gennem de forskellige analyse- og formuleringsfaser i udformningen af et udviklingsprojekt. Deltagerne får herigennem mulighed for at afprøve de forskellige metoder og undersøge dens styrker og svagheder på deres eget arbejde.

Programmet vil i overordnede træk omfatte:
Forberedelse: Gennemlæsning af tilsendt materiale og afklaring af deltagernes  projektideer.
Del 1 – det analytiske forarbejde (lørdag d. 4. oktober fra 10.00-17.00):
• Redskaber til det analytiske forarbejde
• Hvordan kan de 3 metodiske tilgange spille sammen
• Planlægning og styring af indsatser og forandringer: LFA
Hjemmearbejde: projektanalyse på egen case og sparring
Del 2 – projektdesign (lørdag d. 21. november fra 10.00-17.00):
• Opsamling på organisationernes arbejde siden sidst – gode erfaringer og udfordringer
• Planlægning og styring af indsatser og forandringer: ToC pathways, narrativ og visualisering
• Planlægning og styring af indsatser og forandringer: Outcome Mapping
Hjemmearbejde: design af eget projekt og sparring
Del 3 (torsdag d. 4. februar fra 15.30-19.30):
• Præsentation af cases og feedback fra de andre deltagere
• Opsamling på læring gennem forløbet

Mellem kursusgangene vil de deltagende organisationer få konkrete opgaver i relation til udvikling af eget projekt. Der bliver oprettet sparringsgrupper, som danner rammerne om udveksling af inputs og feedback på hinandens arbejde mellem kursusgangene. Organisationerne deler også deres arbejde med den kursusansvarlige CISU-rådgiver, som tilbyder rådgivning under forløbet.
Ved tilmelding forpligtiger man sig til at deltage i hele forløbet.                                                           

Har i spørgsmål til forløbet er i velkommen til at kontakte de kursusansvarlige.

Læringsmål:

Ved slutningen af forløbet har alle deltagere fået et overblik over Logical Framework Approach (LFA), Theory of Change (ToC) og Outcome Mapping (OM) – herunder forståelse for kernebegreberne, og hvordan metoderne kan anvendes og kombineres i praksis. Deltagerne får afprøvet de forskellige trin i at formulere et projekt og vil ved forløbets afslutning have et udkast til en projektbeskrivelse. 

Vi gentager succesen fra 2019 og det praksisorienterede kursusforløb. Deltagerne introduceres til de forskellige metodiske tilgange i LFA, ToC og OM – hvorefter fokus i høj grad bliver på at arbejde med udviklingen af sin egen projektidé. Kurset er derfor designet som et forløb, hvor deltagerne arbejder sig hele vejen fra projektidé til færdig projektbeskrivelse.
OBS: for at få maksimalt udbytte af kurset, skal hver deltagende organisation på forhånd har besluttet sig for en projektidé, de vil arbejde med under forløbet.
Formen veksler mellem oplæg, plenum diskussioner og gruppearbejde, hvor vi sammen arbejder os gennem de forskellige analyse- og formuleringsfaser i udformningen af et udviklingsprojekt. Deltagerne får herigennem mulighed for at afprøve de forskellige metoder og undersøge dens styrker og svagheder på deres eget arbejde.

Programmet vil i overordnede træk omfatte:
Forberedelse: Gennemlæsning af tilsendt materiale og afklaring af deltagernes  projektideer.
Del 1 – det analytiske forarbejde (lørdag d. 4. oktober fra 10.00-17.00):
• Redskaber til det analytiske forarbejde
• Hvordan kan de 3 metodiske tilgange spille sammen
• Planlægning og styring af indsatser og forandringer: LFA
Hjemmearbejde: projektanalyse på egen case og sparring
Del 2 – projektdesign (lørdag d. 21. november fra 10.00-17.00):
• Opsamling på organisationernes arbejde siden sidst – gode erfaringer og udfordringer
• Planlægning og styring af indsatser og forandringer: ToC pathways, narrativ og visualisering
• Planlægning og styring af indsatser og forandringer: Outcome Mapping
Hjemmearbejde: design af eget projekt og sparring
Del 3 (torsdag d. 4. februar fra 15.30-19.30):
• Præsentation af cases og feedback fra de andre deltagere
• Opsamling på læring gennem forløbet

Mellem kursusgangene vil de deltagende organisationer få konkrete opgaver i relation til udvikling af eget projekt. Der bliver oprettet sparringsgrupper, som danner rammerne om udveksling af inputs og feedback på hinandens arbejde mellem kursusgangene. Organisationerne deler også deres arbejde med den kursusansvarlige CISU-rådgiver, som tilbyder rådgivning under forløbet.
Ved tilmelding forpligtiger man sig til at deltage i hele forløbet.                                                           

Har i spørgsmål til forløbet er i velkommen til at kontakte de kursusansvarlige.

Ved slutningen af forløbet har alle deltagere fået et overblik over Logical Framework Approach (LFA), Theory of Change (ToC) og Outcome Mapping (OM) – herunder forståelse for kernebegreberne, og hvordan metoderne kan anvendes og kombineres i praksis. Deltagerne får afprøvet de forskellige trin i at formulere et projekt og vil ved forløbets afslutning have et udkast til en projektbeskrivelse. 

Kurset vil bestå af en række blandende læringselementer med både e-læring og det fysiske møde.

Den grundlæggende introduktion til CISU vil være noget, du også kan forberede og fortsætte med hjemme i din egen organisation. Vi sender dig links til nogle korte videoer forinden, og til nogle yderligere hjælpeværktøjer og guides efter kurset.

På fyraftensmødet vil vi komme rundt om: CISU som medlemsorganisation, og hvordan I kan bruge CISU til at styrke jer som organisation og jeres netværk. En introduktion til vores puljer og en dybdegående snak om de formål de forskellige puljer har, og hvad de kan skabe af udvikling og forandring rundt om i verden. Det bliver med fokus på Civilsamfundspuljen, Den Danske Nødhjælpspulje (DERF) og Oplysningspuljen, samt et overblik over, til hvilken type partnerskaber, indsatser og aktiviteter, der typisk kan støttes.

Vi vil tage fat i nogle af de centrale begreber og sammen med jer, knytte dem an til jeres arbejde, indsatser og idéer til jeres udviklingsarbejde rundt om i verden.

Læringsmål:

I vil opnå et indblik i, hvilke puljer I kan søge hos CISU, og hvilke der er relevante for netop din organisation og jeres indsatser. I får overblik over, hvem der kan søge, og hvad man kan søge til. I vil blive klogere på, hvem CISU er, og hvad vi tilbyder vores medlemmer i form af rådgivninger, kurser og netværk. 

Kurset vil være en blanding af oplæg og gruppearbejde. Vi kommer omkring følgende emner:

1) hvad er hhv. Bestyrelsens, den danske forening og den lokale partners ansvar i forbindelse med bevillingen?

2) kravene til aflæggelse af regnskab og udførelse af revision -  både hos partner og i Danmark

3) kravene til rapportering til CISU og gode råd omkring monitorering. På kurset tager vi udgangspunkt i netop jeres bevilling, og gennemgår hvem og hvornår der skal gøres hvad, for at leve op til de krav, CISU stiller til forvaltningen af bevillingen.

Læringsmål:

Deltagerne vil efter kurset have kendskab til de vigtigste krav, som CISU stiller til forvaltning af en bevilling.

Organisationsudvikling

Kurset tager udgangspunkt i CISUs retningslinjer, Udenrigsministeriets Anti-korruptionsregler, samt internationale anti-korruptionsværktøjer m.v. I vil også blive præsenteret for eksempler fra CISUs puljer på uregelmæssigheder, korruptionssager og svindel.


Diverse analyser af korruption i forskellige lande vil blive fremlagt og diskuteret.
Vi vil bl.a. gennemgå værktøjer, politikker og procedurer og dermed give input til arbejdet med anti-korruption, uregelmæssigheder og mistanker.

Læringsmål:

Kurset er relevant for alle i CISUs medlemsorganisationer, som er involveret i økonomi- og projektstyring, medarbejdere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer.

Psykolog OG PH.D. med speciale i trivsel, motivation, adfærd og bæredygtighed Simon Elsborg Nygaard vil holde en workshop, hvor deltagerne bliver præsenteret for redskaber til at forstå og skabe motivation og engagement.


På baggrund af både teori og deltagernes egne cases vil Simon give et indblik i, hvordan man i praksis kan arbejde med at styrke motivationen blandt fx en organisations frivillige eller medlemmer. På kurset dykker vi ned i, hvordan man kan arbejde med forskellige redskaber til fx rekruttering og fastholdelse af frivillige, mobilisering af nye støtte medlemmer eller mobilisering omkring en aktuel sag.

Kurset vil være designet til at deltagere kan arbejde med egne aktuelle udfordring eller cases og få feedback på disse, men man kan også deltage uden en konkret case. 

Læringsmål:

På kurset vil du få:
• forståelse for, hvad der skaber motivation til engagere sig i en sag eller en organisation
• inspiration til, hvordan man bevidst kan arbejde med at fremme motivation og engagement hos frivillige eller andre målgrupper

Et heldagskursus med fokus på både teori og praksis.                                  

Kurset omfatter praktisk indføring i sikkerhedsplanlægning, introduktion til sikkerhedspolicy og procedurer, gode råd vedrørende træning af medarbejdere, forsikringsdækning og administrative rutiner.

Dagen vil bestå af oplæg, mulighed for at arbejde med egen indsats, samt gruppe- og plenum diskussioner.

Læringsmål:

Deltagerne vil på dette dagskursus få indsigt i rejsesikkerhed for frivillige og ansatte, både for de rejsende og for organisationen selv. Kurset vil give deltagerne mulighed for at udvikle eller styrke sikkerhedsaspektet i deres arbejde.

På kurset vil vi kigge nærmere på, hvordan man som civilsamfundsorganisation kan arbejde så bæredygtig som muligt. Ud fra de seneste inputs fra økonomer, socialvidenskaber og FN-rapporter ser vi på, hvordan man kan arbejde bæredygtigt i spændingsfeltet mellem social retfærdighed og klima/miljømæssig ansvarlighed.
På kurset vil du blandt andet høre om, hvordan CISUs medlemsorganisationer arbejder med intern bæredygtighed. (navne offentliggøres senere).


På begge kurser vil du møde Liv Detlif, som er klima- og bæredygtighedsrådgiver hos Globalt Fokus. Liv vil fortælle om, hvordan man skaber fælles ejerskab internt til en større klima/miljømæssig bevidsthed i organisationer, der måske typisk har haft størst fokus på lighed og social retfærdighed.


Og vi vil fra CISU præsentere nogle af vores tanker om bæredygtighed ift. civilsamfundspuljen og civilsamfundsarbejdet i det hele taget. Du får mulighed for at arbejde med CISU's nyudviklede bæredygtighedsmodel. Modellen arbejder med tre niveauer af bæredygtighed – 1) internt i organisationen, 2) i de aktiviteter, man udfører og endelig 3) i de strukturer, man prøver at påvirke. Alle tre niveauer forholder sig til relationen mellem social retfærdighed og klima/miljømæssig ansvarlighed. 

Læringsmål:

På kurset vil du:
• Få mulighed for at reflektere over bæredygtighed i forhold til jeres egen organisation
• Blive introduceret til nogle konkrete redskaber, erfaringer og gode råd til at arbejde med bæredygtighed i egen organisation – og evt. inspirere jeres partner(e) til at gøre det samme
• Bliv klogere på CISUs bæredygtighedsmodel, og hvordan bæredygtighed indgår i retningslinjerne for de forskellige støtteformer.

SHEA er et nyt fokusområde som CISU sammen med det øvrige Civilsamfund har forpligtiget sig på og som senest er udmøntet som klausul i kontrakter for CISU bevillinger.

Dette kursus har derfor som mål, at understøtte organisationernes kapacitet til at forhindre SHEA. 

Kurset tager udgangspunkt i organisationerenes egen kontekst, erfaring og virke og at inddrage læring og erfaring fra andre danske og internationale organisationer.

Læringsmål:

Deltagerne vil få: øget kendskab til SHEA som nyt donorkrav samt praktiske redskaber til udvikling af retningslinjer i egen organisation for at forhindre SHEA i egen organisation, i partnerskaber og indsatser.

 Fokus er en gennemgående case (fra budget til rapport) og gruppearbejde med at anvende værktøjerne i praksis.
Kurset omfatter gennemgang af teori og værktøjer, og følgende emner:                                                                                                                                                                                                                                                    - Grundlæggende begreber, principper og metoder i regnskab og bogholderi.
- Relation mellem projektbudgetter og organisationernes eksisterende bogførings- og regnskabssystemer.
- Samfinansiering og dækning af generelle/administrative udgifter m.v.
- Funktionsadskillelse, forretningsgange og revisors rolle.
- Afstemninger, periodeafgrænsninger og valutakurser.
- Rapporteringer mellem partnerne og til donorer.

Læringsmål:

Deltagerne får indsigt i økonomistyring via teori og værktøjer samt praktisk erfaring via case-øvelser og gruppearbejde.

Netværk og erfaringsudveksling

Til dette seminar faciliterer CISU en dialog om samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og civilsamfundsorganisationer, som arbejder med global udvikling.

Vi spørger, om samarbejdet kan bidrage til ny viden, udvikling af nye metoder og samarbejdsformer, og give nyt indblik i ellers velkendte tematikker?

På seminaret vil der være tre spændende oplæg om konkrete erfaringer, som er opnået i samarbejdet mellem forskning og civilsamfund. Vi bruger oplæggene som afsæt til at diskutere, hvilke muligheder det giver forskning og civilsamfund fremadrettet at samarbejde omkring udviklingsprojekter.

Læringsmål:

At afsøge og diskutere muligheder for hvordan samarbejde mellem forskning og civilsamfund kan udbygges, og hvad det potentielt kan betyde for udviklingssamarbejde også fremadrettet.

The learning event will have several learning themes. Theme 1) Digital space and digital resilience and security; Theme 2) Civic space after COVID-19; Theme 3) Organisational resilience. Furthermore the event will include speakers that will address civic space from a research perspective, as well as we will present the recently developed funding mechanism, Claim Your Space.

Læringsmål:

Achievement of stronger knowledge and understanding of concrete tools to implement actions that secure your organisation, staff, activists and target group in situations of shrinking civic space.

På dette kursus bliver man gennem oplæg fra en lobbyist fra et public affairs bureau samt tidligere beslutningstagere og interessenter i det danske udviklingssamarbejde klogere på, hvordan processen omkring finanslovsforhandlingerne foregår, og hvordan mindre civilsamfundsorganisationer kan påvirke beslutninger om udviklingsbistanden.

Efter kurset er man som deltager klædt bedre på til at varetage sin organisations politiske interesser. 

Oplysning og kommunikation

Informationsmøde om CISUs oplysningspulje. På webinaret vil vi gennemgå baggrund, formalia og gode råd til ansøgere af CISUs ansøgningspulje. Mødet vil i høj grad tage udgangspunkt i svar fra et kort spørgeskema, så det kan være en fordel at melde sig til i god tid.

Læringsmål:

Deltagerne vil have kendskab til retningslinjer, formål og ansøgningskemaer til oplysningspuljen

Fyraftensmødet er en hjælp for alle, der ind i mellem skal have gode historier med hjem fra rejser hos partnere i Syd.

Det henvender sig til såvel erfarne som uefarne. Med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra en journalist ansat i en medlemsorganisation vil vi se på, hvad man kan gøre før, under og efter rejsen for at få de gode historier i spil.

Mødet vil tage udgangspunkt i svar fra et kort spørgeskema, så det kan være en fordel at melde sig til i god tid.

Læringsmål:

I løbet af kurset vil deltageren lære at lave en plan for at indsamle relevant indhold

Kurserne Deltagelse i koster 50 kroner

Øvrige kurser koster mellem 200 kr. og 500 kr. (Heldags- og weekendkurser)

 

Prisen inkluderer måltider, kaffe og alle kursusmaterialer.

De fleste af CISUs kurser finder sted i vores egne lokaler i Aarhus, Klosterport 4, 8000 Aarhus C eller på Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 Kbh. K. Klik på kortene og find vej.

 

CISU i Aarhus

 

 

Vartov i København