ForsidePuljerProgram

Formålet med en flerårig programaftale er at give organisationer mulighed for at tilrettelægge deres samlede arbejde i syd mere fokuseret. På den måde opnås en større fleksibilitet i implementeringen, fordi man ikke er snævert forpligtet på en række mindre projekt-bevillinger. Muligheden er kun relevant for meget erfarne organisationer, som har en stor projektportefølje og som har udviklet et langsigtet strategisk fokus for deres arbejde sammen med partnere i Syd. 

 

En flerårlig programaftale er relevant for meget erfarne organisationer, som har en stor projektportefølje (over 3 milioner kr udbetalt per år de seneste to finansår) og som har et strategisk fokus for deres arbejde sammen med partnere i Syd.

 

Krav til ansøger: 

I gennemsnit minimum 3 mio kr. årligt bevilliget fra Civilsamfundspuljen i de seneste to afsluttede finansår forud for ansøgning.

Dokumenteret kapacitet til at gennemføre, monitorere og administrere bevilligede projekter i Civilsamfundspuljen (se nedenfor vedr. track record og track record dokument).

Organisationen har plan for hvordan krav om egenfinansiering kan opfyldes. Lever man op til ovenstående, kan man anmode om at blive programvurderet. 

Læs mere om krav til ansøger i retningslinjerne for Programmer

 

CISUs støtte til programmer er en del af den samlede civilsamfundspulje. Derfor skal ansøgere også efterleve denne puljes generelle krav. Læs mere om de generelle krav i retningslinjerne for Civilsamfundspuljen. 

 

Se oversigt over nuværende programorganisationer 

Førstegang Program: Dette er for organisationer, der gennem en årrække har haft en stor projektportefølje med gennemgående partnere. Man kan med baggrund i disse erfaringer søge om et Program med en fireårig horisont. Programmet skal baseres på en forandringsteori, der forklarer sammenhæng og synergi mellem de involverede partnere og indsatser. Der er krav om gradvis indfasning af egenfinansiering.

 

Fortsættelse af eksisterede Program: Dette er for organisationer, der har haft en eksisterende programbevilling i Civilsamfundspuljen, og som ønsker dette videreført baseret på de opnåede erfaringer. Der kan søges om fireårig forlængelse af et program med udgangspunkt i en forandringsteori og dokumentation for gennemført indfasning af egenfinansiering og plan for fremtidig egenfinansiering (se nedenfor, side 20). 

 

Læs mere om hvad man kan søge støtte til i retningslinjerne for Programmer

Der kan søges støtte til indsatser i alle lande på OECD/ DACs oversigt over modtagerlande af udviklingsbistand. 

 

Udfasningsindsatser

 

Der kan ikke bevilliges støtte til nye indsatser i et udviklingsland, som i to på hinanden følgende år har ligget udenfor DAC-listen.


For organisationer med igangværende indsatser, der udløber indenfor 12 måneder efter, at det pågældende land har ligget udenfor DAC-listen i to år, vil det være muligt at ansøge om en udfasningsindsats på maksimum kr. 500.000 for at sikre en fornuftig exit strategi.

 

For øvrige igangværende indsatser forventes det, at implementeringen planlægges/justeres på en sådan måde, at det sikres, at indsatsen på fornuftig vis kan udfases og afsluttes indenfor indsatsens levetid.

 

Hvis et land har ligget udenfor DAC-listen i to på hinanden følgende år, kan det atter komme i betragtning til dansk bistand, når det igen har ligget i en af kategorierne under 'Upper Middle Income Countries and Territories' i to på hinanden følgende år.

 

Den øvre grænse for Program er 15 mio kr /årligt, som også er den nedre grænse for Udenrigsministeriets Strategiske Partnerskaber. 

 

Et program kan bevillingsmæssigt øges gennem dels den basisbevilling man opnår (hvert fjerde år) og gennem ansøgning om tillægsbevillinger i programperioden. 

 

Det er muligt for et program, der lever op til Udenrigsministeriets kriterier, at ansøge om at overgå til Strategisk Partnerskab i forbindelse med Udenrigsministeriets fremtidige ansøgningsrunder. 

 

Et program søges med et fireårigt perspektiv. Der vil dog kun blive givet bindende tilsagn for et finansår ad gangen. Der søges om et gennemsnitligt beløb per år, idet der kan overføres op til 15% af midler fra et finansår til næste- i tilfælde af at der har været et underforbrug.

 

Læs mere om hvor meget man kan søge i retningslinjerne for Programmer

Læs mere om ansøgningsprocessen i retningslinjerne for Programmer

 

Find alle relevante skemaer og formater til ansøgningen her

Programansøgninger behandles i samlede runder, der følger finansåret. Disse runder gennemføres hvert andet år (ansøgning i ulige år, med programstart 1/1 i lige år).

 

Da ansøgere søger om fireårige programmer, vil det kun være nødvendigt for den enkelte programbevillingshaver at genansøge ved hver anden runde. Programmer bliver derfor opdelt i to grupper, som passer til det tidspunkt, hvor der er relevant for dem at forny deres fireårige program. Deres nuværende programfornyelses dato eller tidspunkt for førstegangsansøgning vil bestemme, hvilken gruppe de tilhører.

 

For ansøgere i proces 2021 gælder følgende tidsplan - se oversigt over deadlines 2021 

 

Læs mere om ansøgningsfrister og behandlingstid i retningslinjerne for Programmer

Alle ansøgninger vurderes ud fra et helhedsorienteret skøn. Læs mere om de specifikke vurderlingskriterier i retningslinjerne for Programmer.

En ekstern konsulent gennemfører KapApp af nye programansøgere eller review af eksisterende programansøgere, og bevillingskonsulenten (BK) foretager herefter en helhedsvurdering og indstiller på baggrund af konsulentrapport, konceptnote, management response og øvrige relevante dokumenter til bevillingsudvalget (BU), om det er relevant, at organisationens portefølje skal overgå til/fortsætte som program. Denne beslutning er som udgangspunkt endelig ift. om ansøger kan indgive endelig programansøgning i pågældende runde.

 

I vurderingen har BU mulighed for at stille betingelser samt komme med gode råd. Betingelser omhandler forhold i konceptnoten, som ansøger indenfor en kort periode (max to uger) skal justere, så konceptnoten lever op til de stillede betingelser. Gode råd omhandler forhold, der bør styrkes i programkonceptet og fremgå af den endelige programansøgning.

 

Hvis programansøgning afvises som programrelevant

 

Ansøgere, der får afslag ifm. program relevans, har mulighed for at ansøge om nye projekter indenfor Civilsamfundspuljens andre støtteformer, eller om evt. forlængelse af igangværende udviklingsindsatser op til Civilsamfundspuljens ansøgningsfrist i september samt ved efterfølgende frister. For ansøgere, som har et program men får afslag på en ny programbevilling, kan der søges om støtte til projekter med projektstart, når den eksisterende programperiode er afsluttet.

Ansøger kan efterfølgende vælge at genansøge om program på et senere tidspunkt. I givet fald opfordres til at anvende konklusion og anbefalinger fra KapApp/review og BUs vurdering af den tidligere fremsendte programansøgning.

 

Endelig ansøgningsproces om program (perioden maj/juni - dec.)

 

Hvis ansøger godkendes som programrelevant, skal der udarbejdes endelig programansøgning. Programansøgningen udformes som programdokument – vejledende format findes på CISUs hjemmeside.

 

Opfølgning på BU anbefalinger

 

Hvis ansøger ifm. godkendelse som programrelevant organisation har fået et eller flere gode råd fra BU, kan eventuel mangelfuld opfølgning på disse føre til lav scoring på et eller flere vurderingskriterier. Mangelfuld opfølgning på gode råd fra BU kan kun føre til afslag i helt særlige tilfælde, hvor udfoldelsen af konceptnoten til det endelige programdokument på væsentlige punkter afviger fra den godkendte konceptnote. Med andre ord betyder en godkendelse under programrelevans processen ovenfor, at organisationen allerede på det tidspunkt kan indlede forberedelserne til et program, idet fokus i BUs efterfølgende behandling af selve programdokumentet for eksisterende programmer vil være på bevillingens omfang.

 

Bevillingsudvalgets endelige indstilling og scoring (perioden okt. – 1. nov.)

 

På baggrund af endelig ansøgning foretager CISUs bevillingssystem en vurdering og scoring med anvendelse af tolv vurderingskriterier. Den samlede score bestemmer omfanget af den endelige bevillings samlede budget, idet der sammenholdes med andre programansøgninger fra samme gruppe.

 

For førstegangs-programansøgere gælder det dog, at ansøgningen ikke konkurrenceudsættes, så budgettet fastholdes på gennemsnittet af de to forudgående års bevillinger fra Civilsamfundspuljen.

 

Danida godkendelse (perioden efter 1. november)

 

Behandlede og godkendte ansøgninger fra den pågældende runde indsendes samlet til Danidas endelige bevillingstilsagn. Programstart vil være 1. januar det følgende år. Programmer med et justeret budget vil udarbejde et revideret budget på baggrund af det endelige bevilget beløb, ud fra den konkurrenceudsættende scoring.

Vejledninger og retningslinjer samt formater til ansøgninger, afrapportering, anmodninger med videre, finder du her.

Som medlemsorganisation kan man altid anmode om rådgivning på flere tidspunkter i løbet af ansøgningsprocessen. Rådgivninger bestilles her. Husk at booke i god tid.


Ansøgere der ikke er medlemmer af CISU, har ret til konkret vejledning om ansøgningsprocedurer. Kontakt CISU på tlf. 86120342 eller cisu@cisu.dk.

Der blev i 2020/2021 åbnet mulighed for særlig fleksibilitet ift. COVID-19. Denne fleksibilitet fortsætter også ind i 2022, navnlig;

 

  • Omlægninger til humanitære indsatser/serviceydelser. Det er muligt at omlægge dele af midlerne i indsatser i Civilsamfundspuljen til lokal håndtering af COVID-19. Dette betyder aktiviteter, der har til formål direkte at forebygge, forhindre og/eller informere om konsekvenserne af COVID-19 i det/de lande, indsatsen foregår. Omlægningen skal kunne begrundes tydeligt på baggrund af en analyse af konteksten og situationen i det område, indsatsen finder sted. Partnerens rolle og kapacitet til at løse opgaven skal også beskrives. Er der tale om mere end 40 procent af budgettet eller mere end 100.000 kr., anbefaler CISU kraftigt, at den danske organisation og partneren søger inspiration fra ”Core Humanitarian Standards” (CHS) som findes her i omlægningen af indsatsen. Man kan læse mere om hvordan man kan anvende standarderne i relation til COVID-19 udbruddet her. Man kan også søge vejledning hos CISU i anvendelse af standarderne. Særligt for organisationer med programbevillinger gælder det, foruden ovenstående, at omlægninger på mere end 100.000 kr. skal godkendes af CISU. Det forudsætter, at organisationen indsender en ændringsanmodning med opdateret budget, forklarende budgetnoter samt en opdateret resultatramme med tydelige fremhævninger af omlægningen. Det forventes, at programorganisationerne anvender den eksisterende fleksibilitet i budgettet, herunder uallokerede midler, til en evt. omlægning.

 

  • Overførsel mellem år. Ifølge de eksisterende retningslinjer, kan overførsler på max 15 procent af programbudgettet overføres til det efterfølgende år uden forudgående godkendelse fra CISU. Det gælder fortsat, dog er der altid mulighed for at hæve det niveau, hvis konteksten ændrer sig. Ændringer skal som vanligt forklares i forbindelse med indsendelse af en ændringsanmodning.

 

  • Egenfinansieringskrav. CISUs retningslinjer for egenfinansiering er fortsat gældende for at fastholde en stærk folkelig forankring. Det betyder, at der skal være en gradvis indfasning af egenfinansieringen over de første tre år af programfasen, så det gældende egenfinansieringskrav er indfaset i det fjerde programår. Hvis organisationen, på grund af Corona-krisen, har vanskeligt ved at leve op til kravet om egenfinansiering, skal der tages kontakt til CISU for at få godkendt en evt. dispensation eller nedsættelse.

 

Der blev i 2020/2021 givet særlig mulighed ift. drifts- og administrationsomkostninger herunder løn i tilfælde af forsamlingsforbud, udgangsforbud eller lignende, og hvor det kun er muligt at gennemføre et minimum af aktiviteter – eller ingen, men med mulighed for afholdelse af de mest nødvendige driftsomkostninger (herunder lønninger). Denne mulighed gælder ikke i 2022.