ForsidePuljerBevillinger hos CISU og forholdsregler i forbindelse med coronavirusEksempler på ændringer i aktiviteter

Verden over er landegrænser lukkede, der er restriktioner på muligheder for at forsamle og bevæge sig, offentlig og privat transport kan være lukket ned, folk er sendt hjem, muligheder for at tjene til livets ophold er blevet mere vanskeligt også i lande uden sociale sikkerhedsnet, og der florerer mange informationer og myter om COVID-19 som kan være med til at skabe utryghed og frygt. Disse faktorer – samt mange flere – skaber udfordringer for særligt udsatte mennesker og gør det sværere at gennemføre indsatser som planlagt.

CISU har samlet en række eksempler på hvordan parternskaber har ageret i denne særligt svære tid, som måske kan være en inspiration til andre.  Mange af de ændret og nye aktiviteter som partnerskaberne har sat i værk har de finansieret gennem brug af budgetmargin. En del af finansieringen er også sket ved omlægning af budget til planlagte aktiviteter som ikke kan gennemføres i nuværende kontekst med COVID19 restriktioner eller hvor målgruppens behov har ændret sig markant og gjort nye aktiviteter mere relevante. En del har yderligere fået godkendt forlængelser af deres eksisterende indsatser for at kunne implementere ændret og/eller nye aktiviteter i en vanskelig kontekst.

Eksemplerne baserer sig på godkendte ændringsanmodninger samt andre henvendelser fra medlemsorganisationer eller bevillingshavere.

Begrænsninger i bevægelsesfrihed

Det er forbudt at bruge offentlig og privat transport (biler og motorcykler), så man kan ikke komme rundt til lokalsamfund. Der for er der indkøbt cykler til at komme omkring.  

På grund af indskrænkning i bevægelses- og forsamlingsfrihed kan aktiviteter ikke gennemføres. Model udviklet til at kunne implementere aktiviteter i lokalsamfundene i mindre grupper, der overholder sikkerhedsforholdsregler.

Det er ikke muligt at gennemføre monitoreringsrejsen i forbindelse med indsatsen. Derfor bliver det finansielle tilsyn gennemført af en lokal ekspert.

Nedlukningen af Danmark har gjort det udfordrende at gennemføre kampagne og oplysningsaktiviteter da man ikke må mødes fysisk. Derfor er fortællerkaravaneforløbet gjort online ved at filme fortællerne. Eventuelt med et twist i forhold til deres historier, for de af dem, der som flygtninge har oplevet ”lock down” situationer i deres hjemlande.

Særligt ramte målgrupper

Projektet foregår i et slumområde, hvor COVID-19 kan have ekstraordinære konsekvenser grundet tæt beboelse, mangel på muligheder for god hygiejne og adgang til rent vand samt et dyrt og lav kvalitet i det offentlige sundhedssystem.

Derfor har man iværksat en oplysningskampagne om COVID-19 gennem annonceringer, infografikker og bannere samt sociale medier med historier fra målgruppen i lokalsamfundene.

Der er desuden bygget håndvaske (tippy taps) i lokalsamfundene.

Det ikke muligt for målgruppen, som er tilknyttet en erhvervsskole for unge med handicap, at skabe det samme indkomstgrundlag.

Derfor igangsættes produktion af blandt andet masker, som vil kunne produceres på skolen og sælges og doneres.

COVID-19 skaber udfordringer omkring oplysning og for allerede udsatte børn.

Derfor er der iværksat:

 • Samarbejde med myndighederne om oplysningsarbejde
 • Mulighed for at række ud til de allermest udsatte familier, som tager vare på ekstra børn. Yde psykosocial støtte hvor nødvendigt.
 • Støtte lokale grupper af frivillige som bor i lokalsamfund og derfor har mulighed for at følge op med familier.

Det er en udfordring at skabe opmærksomhed og forståelse for COVID-19 og dens konsekvenser i den marginaliserede og udsatte del af befolkningen. Derfor er der iværksat identificering af områder, hvor indsatsen ville kunne nå særligt udsatte målgrupper med information om COVID-10 samt hjælp til sundhedsvæsenet i landområder til at forberede sig på en potentiel spredning af virus.

Internt fordrevne mennesker som lever i lejre er særligt udsatte i forhold til COVID-19.

Den høje befolkningstæthed, dårlig adgang til passende hygiejne og sanitet og dårlig infrastruktur i lejrene komplicerer isolering og social afstand.

Desuden har restriktioner på bevægelse og sociale forsamlinger forværret situationen for familier, som har mistet deres levebrød.

Derfor er der iværksat aktiviteter, der kan forbedre hygiejnemulighederne i lejrene gennem distribuering af hygiejne kits til familier i lejrene. Dette vil blive kombineret med oplysning omkring COVID-19 og god hygiejne.

Der vil desuden blive uddelt fødevarehjælp til familier i lejrene.

Målgruppen er i forvejen ramt af en humanitær krise, der har ændret sig drastisk grundet COVID-19. Da det meste af målgruppens levebrød er afhængigt af dagligt arbejde og små-handel ved den somaliske grænse og grænserne er lukket, har dette resulteret i at mennesker må leve usikre liv. Derfor er følgende aktiviteter godkendt:

 • Uddeling af kontanter til mad
 • Uddeling af materialer til at fremme hygiejne samt oplysningskampagne omkring COVID-19
 • Forlængelse af indsatsen

COVID-19 har forårsaget at mange i målgrippen har mistet deres levebrød.

Der er store udfordringer med at beskytte og forebygge at COVID-19 spreder sig.

Der er desuden sket en stigning i antallet af voldssager – særligt begået mod børn og kvinder – grundet COVID-19.

Derfor er det godkendt, at iværksætte følgende aktiviter:

 • Uddeling af fødevarehjælp til de allermest udsatte familier som for eksempel har mistet deres levebrød
 • Distribuering af masker, handsker og andet materiale til sundhedspersonale, politi, kommunale teknikere og bevæbnede styrker, som er særligt udsatte grundet deres arbejde.
 • Oplysning om beskyttelse af børn og kvinder set i lyset af COVID-19 i lokale radioprogrammer.

Der er stor risiko for at COVID19 kommer til at sprede sig hastigt i et samfund med et nedbrudt sundhedssystem.

Projektets målgruppe som er nyligt – endnu engang – internt fordrevne, er særligt sårbare

Aktivitet er omlagt til:

 • Oplysningskampagne om COVID19 via forskellige sociale platforme og ved udvikling af informationsmateriale baseret på WHO standarder for at forbedre målgruppens adgang til relevant information om COVID19

COVID19 spreder sig hastigt i et samfund med nedbrudte sundhedssystemer

Internt fordrevne mennesker, som er projektets målgruppe, er særlig sårbare idet de ikke har adgang til korrekt information omkring COVID19 og hellere ikke har resurserne til at kunne beskytte sig mod COVID19. 

Der er derfor iværksat:

 • Oplysningskampagne om COVID19 gennem lokale radio programmer og plakater med information på lokal dialekt.
 • Distribuering af masker, handsker og andet materiale til lokale sundhedsarbejdere der når ud med sundhedsfaglig hjælp til de internt fordrevne
 • Forbedring af hygiejne ved opsætning af håndvask muligheder i lejrene og uddeling af hygiejne kits

COVID19 spreder sig, og lokale myndigheder inklusiv sundhedssystemer kan ikke nå ud til de mest sårbare med relevant information.

Flere lokale samfund har ikke adgang til rent vand og dermed bliver det vanskeligt for dem at stoppe spredningen af COVID19

Aktiviteter er derfor omlagt til at:

 • Sikre flere lokale samfund adgang til rent vand  
 • Oplysningskampagne om COVID19 gennem lokale radioprogrammer, gennem mikrofon, gennem ophængning af plakater og uddeling af andet materiale på lokalt sprog, og gennem frivillige and ansatte

De offentlige myndigheder kommunikerer ikke information om retningslinjer, hygiejne og forebyggelsesforanstaltninger til døve i landet.

Ansøgning om en helt ny indsats til Civilsamfundspuljen. En akut indsats med fokus på at uddele COVID-19 information gennem materialer, sociale platforme og TV til døve samt basal tegnsprogsundervisning til sundhedspersonale.

(Ansøgning er under behandling i bevillingssystemet).

Behov for oplysning

Der er mangel på oplysning om COVID-19 i Zimbabwe, og der spredes rygter og forkert information hurtigt i landet.

Derfor er der godkendt ændringer, mindre beløb fra budgetmargin ændres til at lave COVID-19 oplysning blandt projektets målgruppe og via sociale medier i Zimbabwe.

Desuden udvikles informationsmateriale omkring, hvad COVID-19 er, fakta og myter om COVID-19, forklaring af symptomerne, guidelines til hvordan man kan beskytte sig og hvordan man skal reagere hvis man tror at man er smittet. Kontaktoplysninger for henvisninger i tilfælde af mistanke om smitte.

Der er general uvidenhed om COVID-10 og information i de landlige områder er karakteriseret ved rygter og misinformation. Den store mediebevågenhed har skabt frygt og mistillid mellem mennesker og mange er nervøse for at forlade deres hjem.

Derfor iværksættes:

 • Dør til dør oplysningskampagne i projektets landsbyer
 • Oplysning via et dagligt program i den lokale radio hvor myndighederne også vil blive inviteret til at deltage.
 • Oplysning gennem mikrofon meddelelser og plakater på en vogn.
 • Distribuering af sæber til projektets landsbyer.

Det er en udfordring at skabe opmærksomhed og forståelse for COVID-19 og dens konsekvenser i den marginaliserede og udsatte del af befolkningen.  

Derfor godkendes ændringer, hvor radioprogrammer og sociale medie oplysningskampagner til at informere om COVID-19. Desuden vil man samarbejde med distriktsmyndighederne og deres nødplaner.