ForsidePuljerCivilsamfundspuljen

I Cilvilsamfundspuljen kan der søges støtte til forskellige typer af indsatser, f.eks. Små Indsatser, Medborgerindsatser, Udviklingsindsatser, Program, Støtte til Ansøgningsproces og Støtte til Samfinansiering. Formålet med puljen er at gøre fattige og udsatte grupper i stand til selv at arbejde med forbedringer af de forhold, som de anser for vigtige, relevante og nødvendige, og som strukturelt og på længere sigt er med til at forbedre deres levevilkår i samfundet lokalt, nationalt og globalt. Mere information om støtte til klimaindsatser under CCAM her.

 

Civilsamfundspuljen kan søges folkelige organisationer forankret i Danmark (civilsamfundsorganisationer). Alle indsatser skal foregå i samarbejde med en eller flere lokale partnere i udviklingslande. 

 

Krav til den danske organisation:

Organisationen skal være privat og have juridisk hjemsted og aktiviteter i Danmark.

Forpersonen eller hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast bopæl i Danmark, medmindre der gives dispensation om dette fra Udenrigsministeriet.

Organisationen skal have godkendte vedtægter.

Hvis organisationen søger op til 500.000 kr., skal den have mindst 25 betalende bidragsydere. Hvis organisationen søger over 500.000 kr., skal den have mindst 50 betalende bidragsydere. Det kan være medlemmer, frivillige i foreningen eller andre personer, som yder økonomisk bidrag. Bidragene skal være givet i indeværende eller seneste regnskabsår. Der stilles ikke krav til størrelsen af bidraget. For paraplyorganisationer skal kravet være opfyldt af minimum ét af paraplyorganisationens medlemmer.

Organisationens regnskaber, inklusiv årsregnskabet for organisationen, skal være underkastet revision.

Hvis den ansøgende organisation er en paraplyorganisation, skal mindst én af medlemsorganisationerne leve op til kravene.

 

Civilsamfundspuljen kan ikke støtte indsatser, som har mulighed for at kunne opnå støtte i andre puljer finansieret af Udenrigsministeriet såsom for eksempel Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Handicaporganisationer, Dansk Flygtningehjælps Diasporaprogram eller Dansk Institut for Flerpartisamarbejde. 

 

Civilsamfundspuljen kan ikke søges af erhvervsdrivende fonde, konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer nedsat ved lov – herunder højskoler – eller organisationer, som har en strategisk partnerskabsaftale, puljeaftale eller tilsvarende med Udenrigsministeriet.

 

Læs mere om krav til ansøger i retningslinjerne for Civilsamfundspuljen

I Cilvilsamfundspuljen kan man søge støtte til de typer af indsatser, som er kort beskrevet nedenfor. Den fulde beskrivelse fremgår af Retningslinjer for Civilsamfundspuljen.

 

Puljen kan støtte indsatser, der foregår i både stabile og skrøbelige kontekster. Nødhjælpsindsatser kan dog ikke støttes af Civilsamfundspuljen. Læs mere om. skrøbelige kontekster i Retningslinjer for Civilsamfundspuljen og i temapapiret om nexus på  dansk  / engelsk

 

Støtteformer i Civilsamfundspuljen: 

 

Små Indsatser (op til 200.000 kr.) giver organisationer mulighed for at få erfaring og prøve idéer af i samarbejde med en partnerorganisation og andre aktører. Små Indsatser er derfor oplagt at søge for ansøgere, der kun har lidt eller ingen er faring med indsatser i udviklingslande. 

Små Indsatser egner sig også til mere erfarne organisationer, som ønsker at afprøve nye ideer, igangsætte kampagner, fremme netværk eller på anden vise drage fordel af, at Små Indsatser er enklere at søge end andre støtteformer. 

 

Medborgerindsatser (fra 200.000 kr. til 500.000 kr.) kan være traditionelle projekter eller indsatser af mere eksperimenterende karakter. Medborgerindsatser giver mulighed for at afprøve nye metoder og tilgange eller for at inddrage andre og utraditionelle aktører i udviklingssamarbejdet for at afprøve nye elementer i samspil med et større projekt som for eksempel en Udviklingsindsats. Medborgerindsatser kan fremme aktivt medborgerskab ved at give mulighed for, at mennesker mødes og i fællesskab skaber forandring.

 

Udviklingsindsatser (fra 500.000 kr. til 4,5 mio. kr.) fremmer stærke, folkeligt funderede civilsamfund, og skaber varigt forbedrede levevilkår for udsatte befolkningsgrupper. Indsatserne implementeres i partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer og ofte også i samarbejde med andre aktører. En Udviklingsindsats bygger videre på erfaringer fra tidligere indsatser og gør det muligt at nå bredere ud og skabe dybere, mere bæredygtige forandringer. 

 

Støtte til samfinansiering (fra 100.000 kr. til 2 mio. kr.) understøtter, at jeres partnerskaber opdyrker forskellige kilder til at finansiere jeres fælles indsatser. Støtte til Samfinansiering er målrettet ansøgere, der vurderer, at samfinansiering gør det muligt at rejse midler fra en anden hoveddonor, eksempelvis EU. En samfinansiering behøver ikke at være et krav fra hoveddonoren, men skal fremme ansøgningen hos hoveddonor.

 

Støtte til ansøgningsproces (fra 20.000 kr. til 50.000 kr.) er en mulighed for at søge økonomisk tilskud til relevante udgifter, hvis I sammen med en partner søger støtte fra en donor, som ikke er finansieret af Udenrigsministeriet, eksempelvis en dansk eller international fond. 

 

Kapacitetsanalyser (op til 100.000 kr.) er målrettet danske organisationer, der har brug for et udefrakommende professionelt blik på organisationens faglige, organisatoriske og administrative kapacitet og dens partnerskaber. En kapacitetsanalyse kan bidrage med værdifuld læring i forhold til strategi, ledelse og kapacitetsudvikling.

 

Program (fra 3 til 15 mio. kr. årligt). Det er muligt at søge en flerårig programaftale. Muligheden er kun relevant for meget erfarne organisationer, som har en stor projektportefølje og som har udviklet et langsigtet strategisk fokus for deres arbejde sammen med partnere i Syd. 

Førstegangsansøgere kan maksimalt søge op til 500.000 kr.

 

Søges over 500.000 kr. skal den ansøgende organisation have eksisteret i mindst et år samt gennemført mindst én indsats over 200.000 kr. eller gennemført en indsats af tilsvarende karakter med rapporteringskrav, der svarer til CISUs og/eller Udenrigsministeriets. 

 

Se beløbsgrænser for de forskellige støtteformer under "hvad kan man søge støtte til?"

 

Loft for samlet bevilget beløb

Den enkelte organisation kan maksimalt opnå bevillinger for tilsammen op til 6 mio. kr. i løbet af et kalenderår (dette gælder for Små Indsatser, Medborgerindsatser og Udviklingsindsatser).

Alle ansøgninger indsendes digitalt til CISU via Vores CISU, hvor man uploader ansøgningsskema og budgetformat. 

 

Find alle relevante skemaer og formater til ansøgningen her

 

Læs mere om brug af Vores CISU her: Vores CISU Q&A

 

Særligt for Små Indsatser: Det er muligt at uploade sin ansøgning som video, så længe ansøger i videoen svarer på alle spørgsmål i ansøgningsformatet. Videoen skal være på dansk eller engelsk, må højst vare ti minutter, og kan for eksempel være optaget med en mobiltelefon. Selvom ansøgningen er i videoformat, skal I stadig registrere ansøgningen på Vores CISU, uploade budgettet og opdatere stamdata om jeres organisation og hovedpartner.

Små Indsatser, Medborgerindsatser, Støtte til Ansøgningsproces og Kapacitetsanalyser: 

 

Ansøgningsfrist: Der er ingen ansøgningsfrist. Ansøgninger kan indsendes løbende.

Behandlingstid: CISU behandler ansøgninger hurtigst muligt og normalt indenfor fire uger. Hvis der stilles uddybende spørgsmål til ansøger, forlænges sagsbehandlingstiden dog. 

 

Udviklingsindsatser

 

Ansøgningsfrist: Hvert halve år. Den anden onsdag i marts og den anden onsdag i september kl. 12:00

Behandlingstid: Ansøgere får normalt svar indenfor to måneder. 

Svar på ansøgninger der indsendes 8. marts 2023: d. 16. maj 2023. 

Svar på ansøgninger der indsendes 13. september 2023: d. 27. november 2023.

 

Støtte til Samfinansiering: 

 

AnsøgningsfristDer er ingen ansøgningsfrist. Ansøgninger kan indsendes løbende.

Behandlingstid: CISU behandler ansøgninger hurtigst muligt og normalt indenfor fire uger. Hvis der stilles uddybende spørgsmål til ansøger, forlænges sagsbehandlingstiden dog. I tilfælde af en omfattende ansøgning kan behandlingstiden udvides op til otte uger.

 

Man behøver ikke afvente, at den mulige donor har vurderet ansøgningen, men en ansøgning om samfinansiering kan indsendes samtidig med, at man indsender ansøgningen til hoveddonor. Hvis ansøgningsprocessen til den konkrete donor indeholder et første trin med indsendelse af konceptnote, kan man indsende ansøgning til CISU på grundlag af konceptnoten.

 

OBS for alle ansøgninger:

 

I ferieperioder (jul, påske og vinterferie) kan sagsbehandlingen forlænges med op til én uge. I sommerferieperioden (juli måned) forlænges behandlingstiden med op til tre uger.

 

Sagsbehandlingstiden starter, når ansøgningen opfylder alle administrative krav og kan videresendes til CISUs eksterne bevillingssystem. Brug eventelt tjeklisten "Er I klar til at indsende jeres ansøgning?" bagerst i retningslinjerne.

Alle ansøgninger vurderes ud fra et helhedsorienteret skøn.

 

Vurderingen baserer sig dels på Civilsamfundspuljens formål, og dels på de specifikke formål og vurderingskriterier der knytter sig til hver enkelt støtteform.

 

Se mere om de specifikke vurderingskriterier i retningslinjer for Civilsamfundspuljen

Behandlingen af ansøgningen foregår i fire skridt

 

1: CISUs puljeforvaltere vurderer, om ansøgningen lever op til de formelle krav. Ansøgninger kan afvises administrativt, hvis de ikke opfylder disse krav. Lever ansøgningen op til de formelle krav, sendes den videre til CISUs eksterne bevillingssystem. Ansøgninger sendes også til screening hos puljeorganisationerne Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) for at sikre, at den samme indsats ikke får støtte fra to forskellige puljer. CISU informerer også Udenrigsministeriet om alle indkomne ansøgninger. Det skal sikre, at der ikke er tale om genansøgning på indsatser, som tidligere er blevet afvist andre steder. Ved ansøgninger over 1 mio. kr. orienterer vi desuden den relevante danske ambassade med henblik på at indhente eventuelle kommentarer.


2: Ansøgningerne sagsbehandles af CISUs eksterne bevillingskonsulenter, som foretager en vurdering på baggrund af retningslinjerne for Civilsamfundspuljen.  Hvis der undervejs i sagsbehandlingen er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen, vil ansøgeren blive kontaktet direkte. Derefter sender bevillingskonsulenterne en indstilling til Bevillingsudvalget for Civilsamfundspuljen. 


3: Bevillingsudvalget behandler bevillingskonsulenternes indstilling og træffer den endelige afgørelse.


4: Bevillingsudvalgets svar på ansøgningen bliver sendt skriftligt til ansøgeren.

Det er ikke muligt for ansøger at kommunikere med hverken Bevillingsudvalget eller bevillingskonsulenterne under sagsbehandlingen undtagen ved besvarelse af evt. uddybende spørgsmål fremsendt af en bevillingskonsulent.

 

CISU opererer med en række redskaber for tilsagnshåndtering:

  1. En årlig estimeret fordeling af puljens samlede midler på de forskellige støtteformer
  2. Maksimumsgrænser for de enkelte ansøgningstyper
  3. Maksimumsgrænse for den enkelte organisation
  4. Scoring / prioritering af ansøgninger for en eller flere støtteformer efter et transparent system

 

I løbet af året foretages en tæt og systematisk monitorering af bevillingernes omfang med mulighed for at beslutte at omfordele imellem støtteformerne/justere maks-grænser/udsætte behandling af ansøgninger/overføre imellem år/tilføre ikke-anvendte bevillinger.

 

Ad. 1. En årlig estimeret fordeling af puljens samlede midler på de forskellige støtteformer

Med udgangspunkt i en analyse bagud og estimater fremad har CISUs bestyrelse vedtaget følgende fordeling af puljemidlerne for 2022 (ca. 160  mio. kr.):

 

Tilsagnshåndtering 2022 (pr. januar 2022) DKK

Modalitet

Forbrug 2020

Forbrug 2021

Budget 2022

Medborgerindsats + Små indsatser

25,2 mio.

23,7 mio.

24 mio.

Udviklingsindsats

61,6 mio.

81,5 mio.

60 mio.

Programmer (inkl.konceptnoter)

84,4 mio.

52,8 mio.

73,3 mio.

Klima tillægspulje til programmer (kun 2020)

 

15 mio.

 

 

Samfinansiering og Støtte til ansøgningsproces

0,3 mio.

3 mio.

3,1 mio.

I alt

186,5 mio.

161 mio.

160,4 mio.

 

Ad. 2. Maksimumsgrænser pr. ansøgning for de enkelte ansøgningstyper

Små Indsatser: 200.000 kr.

Medborgerindsatser: 500.000 kr. 

Udviklingsindsatser: 4,5 mio. kr. 

Program: Den helt overordnede maksimumsgrænse er 15 mio. kr. om året. I retningslinjerne findes der et system for, hvor meget der kan ansøges om baseret på den enkelte organisations eksisterende portefølje. Der er særlige regler for den såkaldte "tillægspulje" til programmer.

Samfinansiering: 2 mio. kr. (maks en bevilling pr. organisation pr. år.)

Støtte til ansøgningsproces: 50.000 kr.

 

Ad. 3. Maksimumsgrænse for den enkelte organisation

De maksimale årlige bevillinger der samlet kan gives til en organisation er 6 mio. kr. Her medregnes ikke midler fra Samfinansiering, Oplysningspuljen, OpEn, CCAM eller DERF.

 

Ad. 4. Scoring / prioritering af ansøgninger for en eller flere støtteformer efter et transparent system

 

Civilsamfundspuljen har et årligt fastsat beløb på Finansloven, hvilket betyder, at det kan blive nødvendigt at prioritere blandt støtteværdige indsatser.  

 

Medborgerindsatser, Udviklingsindsatser på op til 1 mio. kr., Samfinansiering, Støtte til ansøgningsproces og Kapacitetsanalyser friholdes fra prioritering – dvs. indsatser, som Bevillingsudvalget finder støtteværdige får bevilling.

 

For så vidt angår Udviklingsindsatser over 1 mio. kr. udfører bevillingskonsulenten i bevillingsnotatet en scoringmed udgangspunkt i opfyldelse af vurderingskriterierne i Civilsamfundspuljens retningslinjer. Hvis der ikke er midler nok til at give samtlige støtteværdige projekter bevilling, får dem, der scorer højest, bevilling. Mere om dette nedenfor.

 

Scoringen for den enkelte ansøgning vil blive fremsendt til ansøger sammen med bevillingsnotatet. En ansøger, der ikke har fået bevilling, kan således benytte scoringen til at forbedre ansøgningen til næste runde.

 

Der afsættes midler til bevilling af Programmer på bagrund af kendskab til organisationer, der enten har program eller er på vej med et. Ved pres på midlerne samlet set vil programmer også kunne justeres forholdsmæssigt ned. 

Såfremt der ikke er tilstækkeligt med midler i puljen til at imødekomme alle støtteværdige Udviklingsindsatser over 1 mio. og flere indsatser deler den ”nederste score” i rangeringen, sker tildeling i denne rækkefølge:

 

1) Hvis det beløb, der mangler for at alle med den pågældende score kan få bevilling, er på under 10 % af summen af de pågældende ansøgninger gives ’bevilling med betingelse’ af, at de enkelte budgetter reduceres med den nødvendige procentsats.

2) Hvis dette ikke er muligt, gives der forrang til en indsats, der klart er i forlængelse af en tidligere indsats. Hvis der er flere af sådanne, får indsatser med lavest ansøgte beløb først.

3) Hvis alle er nye indsatser, gives bevilling til det med lavest ansøgte beløb og så fremdeles.

 

Scoringssystemet er opstillet ud fra vurderingskriterierne i Civilsamfundspuljens retningslinjer:

The score is an expression of the fulfillment of the criteria in relation to to the amount requested and the given context.

1

Weak indication that supports the criteria

2

Some indication that supports the criteria

3

Indication that supports the criteria

4

Solid indication that supports the criteria

5

Comprehensive indication of implementation and/or indication of an established approach/system in supporting the criteria

 

 

Bevillingssystemet består af et Bevillingsudvalg og en række bevillingskonsulenter. Bevillingskonsulenterne foretager den faglige og administrative vurdering af ansøgningerne og skriver en indstilling til bevillingsudvalget, som træffer den endelige afgørelse.  

 

Bevillingsudvalget

 

Bevillingsudvalgets medlemmer udpeges af CISUs bestyrelse på baggrund af et åbent opslag. Bevillingsudvalget består af ni medlemmer. Medlemmerne udpeges for to år af gangen og kan genudpeges en gang. Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen.

 

Udvalget skal sikres en bred faglig sammensætning med stor erfaringshorisont og skal afspejle medlemskredsens bredde. Seks af udvalgsmedlemmerne udpeges derfor blandt medlemsforeningerne. For at sikre udvalgets brede legitimitet udpeges tre medlemmer fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller fra relevante faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde.
 

Bevillingsudvalget består af følgende medlemmer:

Seks repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer: Camilla Nielsen-Englyst, 100% for Børnene; Carsten Nørgaard, Spor Media; Inger Millard, Ghana Venskab; Johnny Baltzersen, CICED; Mette Vinqvist, Preferred by Nature samt Rasmus Schjødt, Impact Designs.

Tre repræsentanter fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller fra relevante faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde: Herluf G. Madsen, Red Barnet (formand); Karen Ansbæk, ADRA; samt Paul Stacey, Roskilde Universitet. 

 

Udvalgsmedlemmerne modtager et fast vederlag. Ekstra opgaver (fx overtagelse af andre medlemmers opgaver) aflønnes på timebasis. Formandens arbejdsopgaver aflønnes med et særligt vederlag.

 

Bevillingskonsulenterne

 

Bevillingskonsulenterne er deltidsansatte hos CISU. Der er fem bevillingskonsulenter tilknyttet Civilsamfundspuljen. Bemærk at du ikke kan kontakte bevillingskonsulenterne direkte. 

Følgende bevillingskonsulenter er tilknyttet

 

Marianne Bo Paludan
Socialantropolog med en lang erfaring inden for udviklingsarbejde og civilsamfundsorganisationer i en lang række sammenhænge. Har i mange år arbejdet for Red Barnet som programmedarbejder og været formand for Børne og Ungdomsnetværket.

 

Sten Andreasen
Socio-økonom med mere end 25 års erfaring med koordinator-, rådgivnings- og ledelsesfunktioner for danske udviklings-NGOer, både i Danmark og i flere udviklingslande. Har især arbejdet med CSOer i Nord og Syd; partnerskaber, organisationsanalyse og kapacitetsopbygning; strategisk planlægning og politikudvikling. Er nu selvstændig konsulent.

 

Dorthe Skovgaard Mortensen
Etnograf med knap 20 års erfaring fra udviklingsarbejde i regi af danske civilsamfundsorganisationer og som udstationeret. Særlig erfaring indenfor rettighedsarbejdet, fortalervirksomhed, og projekt- og programdesign. Har arbejdet i DUF, MS, og Danmission samt som selvstændig konsulent.

 

Karen Andersen
Cand. Polit. med mere end 25 års erfaring i rettighedsbaseret udvikling og fortalervirksomhed, partnerskaber, ligestilling, forandringsledelse og projektdesign. Har arbejdet i Oxfam IBIS som programmedarbejder og international chef og i Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde som partnerskabskonsulent. Har arbejdet ude og hjemme med konkrete civilsamfundsindsatser i Mellemamerika, Vestafrika,  MENA og Indonesien. 

 

Rolf Hernø
Cand.scient.pol. med mangeårig erfaring som koordinator og teamleder fra blandt andet CARE, FN og NGO-netværker. Har erfaring fra Afrika og Asien inden for klimatilpasning, bæredygtige naturressourcer og humanitære indsatser. Er nu selvstændig konsulent.

Eventuelle klager over behandlingen af en ansøgning bliver i første omgang drøftet af CISUs Sekretariatsleder, Bestyrelsens formand og Bevillingsudvalgets formand, som drøfter klagens karakter og afgør dens videre forløb.

 

Som udgangspunkt kan klager ikke føre til ændringer af afgørelser foretaget i bevillingssystemet. Der kan dog henvises til fornyet behandling af sagen, hvis der er tale om substantielle og påviselige formelle fejl i sagsbehandlingen. Der kan således ikke ændres ved vurderinger og skøn foretaget i bevillingssystemet.

 

Alle klager vil under alle omstændigheder blive formidlet videre i systemet og anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af faglig praksis, der gennemføres i CISU i et samspil imellem Bestyrelse, Bevillingskonsulenter, Bevillingsudvalg og Sekretariat/rådgivere.

 

​CISUs procedurer for feedback og klager fremgår af CISUs Adfærdskodeks på  dansk / English.

 

Vejledninger og retningslinjer samt formater til ansøgninger, afrapportering, anmodninger med videre, finder du her.

Som medlemsorganisation kan man altid anmode om rådgivning på flere tidspunkter i løbet af ansøgningsprocessen. Rådgivninger bestilles her. Husk at booke i god tid.


Ansøgere der ikke er medlemmer af CISU, kan få vejledning om ansøgningsprocedurer. Kontakt CISU på tlf. 86120342 eller puljer@cisu.dk.