ForsidePuljerCivilsamfundspuljenBehandling af ansøgningen

På denne side finder du information om:

 

Procedure for behandling og godkendelse

 • Ansøgningerne sagsbehandles af CISUs bevillingskonsulenter, som foretager en faglig og administrativ vurdering på baggrund af retningslinjerne for Civilsamfundspuljen. Hvis der undervejs i sagsbehandlingen er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen, vil ansøgeren blive kontaktet direkte. Derefter sender bevillingskonsulenterne en indstilling til Bevillingsudvalg Læs mere om bevillingskonsulenternes arbejde.
 • CISU informerer desuden Udenrigsministeriet og de andre puljeordninger om de aktuelle ansøgninger. Det skal sikre, at der ikke er tale om genansøgning på projekter, som tidligere er blevet afvist andre steder. Ved ansøgninger over 1 mio. kr. orienterer vi desuden den relevante danske ambassade med henblik på at indhente eventuelle kommentarer.
 • Bevillingsudvalget behandler indstillingen og træffer en endelig afgørelse. Bevillingsudvalgets svar på ansøgningen bliver sendt skriftligt til ansøgeren. Læs mere om bevillingsudvalgets arbejde.

 

Sådan fordeles pengene (tilsagnshåndtering 2021)

 

CISU opererer med en række redskaber for tilsagnshåndtering:

 1. En årlig estimeret fordeling af puljens samlede midler på de forskellige støtteformer
 2. Maksimumsgrænser for de enkelte ansøgningstyper
 3. Maksimumsgrænse for den enkelte organisation
 4. Scoring / prioritering af ansøgninger for en eller flere støtteformer efter et transparent system

I løbet af året foretages en tæt og systematisk monitorering af bevillingernes omfang med mulighed for at beslutte at omfordele imellem støtteformerne/justere maks-grænser/udsætte behandling af ansøgninger/overføre imellem år/tilføre ikke-anvendte bevillinger.

 

Ad. 1. En årlig estimeret fordeling af puljens samlede midler på de forskellige støtteformer

Med udgangspunkt i en analyse bagud og estimater fremad har CISUs bestyrelse vedtaget følgende fordeling af puljemidlerne for 2021 (ca. 180  mio. kr.):

 

Tilsagnshåndtering 2021 (pr. januar 2021) DKK

 

Modalitet

Forbrug 2019

Forbrug 2020

Budget 2021

Medborgerindsats

22 mio.

25,2 mio.

22 mio.

Udviklingsindsats

64,1 mio.

61,6 mio.

63 mio.

Programmer (inkl.konceptnoter)

70 mio.

84,4 mio.

74 mio.

Klima tillægspulje til programmer (kun 2020)

 

 

15 mio.

 

Samfinansiering og Støtte til ansøgningsproces

4 mio.

0,3 mio.

3 mio.

I alt 161,1 mio. 186,5 mio.  162 mio.

 

Ad. 2. Maksimumsgrænser pr. ansøgning for de enkelte ansøgningstyper

 • Små Indsatser: 100.000 kr.

 • Medborgerindsatser: 500.000 kr. 

 • Udviklingsindsatser: 4,5 mio. kr. 

 • Program: Den helt overordnede maksimumsgrænse er 15 mio. kr. om året. I retningslinjerne findes der et system for, hvor meget der kan ansøges om baseret på den enkelte organisations eksisterende portefølje. Der er særlige regler for den såkaldte "tillægspulje" til programmer.

 • Samfinansiering: 2 mio. kr. (maks en ansøgning pr. organisation pr. år.)

 • Støtte til ansøgningsproces: 50.000 kr.

 

Ad. 3. Maksimumsgrænse for den enkelte organisation

De maksimale årlige bevillinger der samlet kan gives til en organisation er 6 mio. kr. Her medregnes ikke midler fra Samfinansiering, Oplysningspuljen, EU-projektets oplysningspulje eller DERF.

 

Ad. 4. Scoring / prioritering af ansøgninger for en eller flere støtteformer efter et transparent system

Prioritering blandt støtteværdige ansøgninger

 

Civilsamfundspuljen har et årligt fastsat beløb på Finansloven, hvilket betyder, at det kan blive nødvendigt med en prioritering af bevillinger til projekter. Bestyrelsen for CISU har efter høringsrunde blandt medlemmerne i efteråret 2012 besluttet at gøre nedenstående principper gældende:

 1. Medborgerindsatser, Udviklingsindsatser på op til 1 mio. kr., Samfinansiering, Støtte til ansøgningsproces og Kapacitetsanalyser friholdes fra prioritering – dvs. indsatser, som Bevillingsudvalget finder støtteværdige får bevilling.
 2. For så vidt angår Udviklingsindsatser over 1 mio. kr. udfører bevillingskonsulenten i bevillingsnotatet en ranking med udgangspunkt i opfyldelse af vurderingskriterierne i Civilsamfundspuljens retningslinjer. Hvis der ikke er midler nok til at give samtlige støtteværdige projekter bevilling, får dem, der rankes højest, bevilling.
 3. Hvis flere større projekter deler den ”nederste score” i rangeringen og ikke alle kan få bevilling, sker tildeling i denne rækkefølge:
  1. Hvis det beløb, der mangler for at alle med den pågældende score kan få bevilling, er på under 10 % af summen af de pågældende ansøgninger gives ’bevilling med betingelse’ af, at de enkelte budgetter reduceres med den nødvendige procentsats.
  2. Hvis dette ikke er muligt, gives der forrang til et projekt, der klart er i forlængelse af et tidligere projekt. Hvis der er flere af sådanne, får projektet med lavest ansøgte beløb først.
  3. Hvis alle er nye projekter, gives bevilling til det med lavest ansøgte beløb og så fremdeles.

Scoringen for den enkelte ansøgning vil blive fremsendt til ansøger sammen med bevillingsnotatet. En ansøger, der ikke har fået bevilling, kan således benytte scoringen til at forbedre ansøgningen til næste runde.

 

Der afsættes midler til bevilling af Programmer på bagrund af kendskab til organisationer, der enten har program eller er på vej med et. Ved pres på midlerne samlet set vil programmer også kunne justeres forholdsmæssigt ned.  

 

Ranking og scoring

 

Såfremt der ikke er tilstækkeligt med midler i puljen til at imødekomme alle støtteværdige Udviklingsindsatser, rankes ansøgningerne ud fra et scoringssystem, der er opstillet ud fra vurderingskriterierne i Civilsamfundspuljens retningslinjer:

 

The score is an expression of the fulfillment of the criteria in relation to to the amount requested and the given context.

1

Weak indication that supports the criteria

2

Some indication that supports the criteria

3

Indication that supports the criteria

4

Solid indication that supports the criteria

5

Comprehensive indication of implementation and/or indication of an established approach/system in supporting the criteria

 

 

Behandlingstid og svar

 

Behandlingstiden for ansøgninger til Civilsamfundspuljen er normalt to måneder for ansøgninger om Udviklingsindsatser og fire uger for ansøgninger om Medborgerindsatser, Samfinansiering og Støtte til ansøgningsproces. 

 

OBS: I ferieperioder (jul, påske, vinterferie) forlænges behandlingstiden med op til én uge. I sommerferieperioden (juli) forlænges behandlingstiden med op til tre uger.

 

Den ansøgende organisation modtager Bevillingsudvalgets afgørelse skriftligt. Det skriftlige svarbrev indeholder Bevillingsudvalgets formelle begrundelse for deres afgørelse. Svaret vedlgges Bevillingskonsulenternes notat, der bl.a. indeholder en faglig gennemgang af ansøgningen samt en indstilling til bevillingsudvalget. Notatet sendes også til CISUs rådgivere og bruges som et arbejdsredskab til at forbedre rådgivningen. Ansøgere får tilsendt en kopi af notatet sammen med svarbrevet.

 

 

Indsendelse af genansøgning

 

Såfremt at I har fået afslag med opfordring om genansøgning, har I mulighed for at indsende en fornyet ansøgning, når I sammen med jeres partner har gennemgået og revideret ansøgningen. Vi opfordrer jer til at søge rådgivning hos CISU i processen.

 

Hvis I genansøger, skal I være opmærksomme på følgende:

 • Den nye ansøgning skal vedlægges et følgebrev, hvor I lister de afslagsgrunde, der fremgik af afgørelsesbrevet fra Bevillingsudvalget. For hver afslagsgrund beskriver I helt kort, hvad I har ændret i ansøgningen og henviser til, hvor ændringen er foretaget i den nye ansøgning.
 • Ændringerne skal være markeret i den nye ansøgning.
 • Ændringerne skal være markeret i det nye budget.
 • Kun dokumenter, der er foretaget ændringer i, skal indsendes igen.

 

Har I i genansøgning udover ændringer ift. afslagsbegrundelser yderlgiere ændringer, kan Bevillingsudvalg ændre pointscore samt evt. give nye afslagsgrunde ift. yderligere ændringer. 

 

Får I et afslag med krav om markante ændringer eller afslag pga. få midler, skal I indsende en ny ansøgning.

 

Nedenfor er illustreret hvordan man konkret skal forholde sig ved afslag.

 

 

Klager over afgørelser

 

Eventuelle klager over behandlingen af en ansøgning bliver i første omgang drøftet af CISUs Sekretariatsleder, Bestyrelsens formand og Bevillingsudvalgets formand, som drøfter klagens karakter og afgør dens videre forløb.

 

Som udgangspunkt kan klager ikke føre til ændringer af afgørelser foretaget i bevillingssystemet. Der kan dog henvises til fornyet behandling af sagen, hvis der er tale om substantielle og påviselige formelle fejl i sagsbehandlingen. Der kan således ikke ændres ved vurderinger og skøn foretaget i bevillingssystemet.

 

Alle klager vil under alle omstændigheder blive formidlet videre i systemet og anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af faglig praksis, der gennemføres i CISU i et samspil imellem Bestyrelse, Bevillingskonsulenter, Bevillingsudvalg og Sekretariat/rådgivere.