ForsidePuljerEngagementspuljen og OpEnStøttede engagementsprojekter

Her kan du læse om og blive inspireret af de projekter, der er blevet støttet af Engagementspuljen. 

Foto: Anette Sønderby

 

 

September-runden 2021

Bevilget beløb

993.796,-

 

IWGIA og Copenhagen Business School (CBS) vil engagere 760 CBS-studerende gennem deres faglighed i beskyttelsen af rettigheder for oprindelige folk. 
 

De vil skabe et kursusforløb på CBS med fokus på menneskerettigheder og særligt oprindelige folks rettigheder i forbindelse med virksomheders ageren, som skal få de studerende – fremtidens beslutningstagere i Danmarks virksomheder – til at se rettighedsspørgsmål, klimahandling og verdensmålene i relation til deres faglighed. 
 

De eksempler de vil præsentere de studerende for, tager udgangspunkt i problemstillinger, som de vil kunne møde i deres kommende professionelle virke. Gennem et personligt møde med oprindelige folk fra Kenya og Malaysia, vil de studerende få sat ansigt på krænkelser af rettigheder og personlige beretninger om konsekvenserne af at miste adgangen til egne territorier og livsgrundlag uden at blive hørt.
 

Samarbejdspartner: Copenhagen Business School (CBS)

Bevilget beløb

998.900,-

 

Det overordnede formål med indsatsen er at engagere danske unge tilknyttet en idrætsforening i FANTs udviklingsarbejde i Sierra Leone gennem en online videoplatform samt selvvalgte initiativer i idrætsforeningerne.
 

Indsatsen tager sit udgangspunkt i sporten, som de unge har tilfælles, og som skal skabe et tættere bånd mellem forskellige kulturer. Indsatsen vil fremme målgruppens engagement og deltagelse ved at bruge video til formidling.
 

De unge kan arbejde med konkrete cases og selv vælge, hvad de mener er interessant at dele med unge i en anden del af verden. Dette skal gøre de danske unge i stand til at se, at alle kan være med til at gøre en forskel og bidrage til en mere retfærdig verden.
 

Aktiviteterne i projektet består af produktion af videomateriale i henholdsvis Sierra Leone og Danmark, der skal vise dagligdagen i en ung boldspillers liv. Videoerne vil blive en del af en online platform, som de unge kan interagere på.
 

Samarbejdspartner: BK Ydun og BK Skjold

Bevilget beløb

997.097,-

 

Organic Fair Food Fighters er et toårigt projekt, hvor ungedrevne kampagner på danske efterskoler bygger bro mellem rettighedsbaseret udvikling i Østafrika og bæredygtig, økologisk forbrugeradfærd og aktivisme i Danmark. 
 

Gennem oplæg, træning og sparring engagerer projektets partnere elever og køkkenpersonale til at være ”Organic Fair Food Fighters”, der gennem kampagner sætter fokus på økologiske landbrugsmetoders bidrag til øget fødevaresikkerhed, mindsket fattigdom, øgede rettigheder i Østafrika og tager kampen op for behovet for konkret handling i Danmark. 
 

Projektet udføres i tæt samarbejde mellem Økologisk Landsforening og foreningens programpartnere TOAM i Tanzania og FFLG Academy i Uganda. 
 

Projektet vil afprøve en ny mobiliserings-metode og bidrage med læring til projektets partnerne om, hvordan global solidaritet og engagement kan øges gennem forståelse for sammenhænge mellem bæredygtig handling i Danmark og rettighedsbaseret udvikling i Østafrika.
 

Samarbejdspartner: Tanzania Organic Agriculture Movement og Farmer Family Learning Group Academy

 

Bevilget beløb

981.533,-

 

Formålet med indsatsen er at engagere 30 danske frivillige som globale forandringsagenter. De skal samskabe globale udviklingsaktiviteter i 15 danske lokalforeninger i KFUM og KFUK i partnerskab med organisationens nuværende og fremtidige YMCA-partnere i Syd.
 

Med indsatsen ønsker organisationen, at mange flere frivillige og medlemmer i lokalforeninger bidrager til og handler på globale problemstillinger, både gennem eksisterende samt nye partnerskaber og projekter.
 

Helt konkret skal forandringsagenter bidrage til øget engagement i globale udviklingsaktiviteter hos ca. 375 frivillige og 3000 medlemmer i de 15 danske lokalforeninger og nye medlemmer fra lokalsamfundet. Med Engagementspuljen og de Globale Forandringsagenter tager organisationen første skridt mod vores KFUM og KFUKs 2030-vision om at engagere deres lokalforeninger i global udvikling.

Samarbejdspartner: Nej

Bevilget beløb

998.639,-


 

Red Barnet og Planet2030 udvikler et engagerende interaktivt undervisningsforløb for elever i udskolingen med verdens klimaforandringer som omdrejningspunkt. 
 

Climate Action Himalaya er et undervisningsforløb og en interaktiv multimedie-app, som skal engagere unge i Danmark i de udfordringer, klimaforandringer skaber i Nepal, Himalaya og andre udviklingslande. 
 

Med Climate Action Himalaya får unge viden om, hvilken betydning klimaforandringer har, og hvilke konsekvenser det har for børn og unges rettigheder. Samtidig sikrer undervisningsforløbet, at unge i Danmark får handlekompetencer og viden til at påvirke udviklingen i verden, hvilket skal understøtte deres ret til medbestemmelse og indflydelse.
 

Samarbejdspartner: Planet 2030

 

Bevilget beløb

1.000.000,-

 

Folkekirkens Nødhjælp og Silkeborg Højskole ønsker med dette projekt at skabe fundamentet for en ny form for engagement, der skal gøre dem i stand til i fremtiden at engagere flere unge i en global klima- og bæredygtighedsdagsorden. 
 

Projektet retter sig mod unge elever fra Danmark og fem af Folkekirkens Nødhjælps samarbejdslande, som har valgt at tage et semester på Change Maker-linjen på Silkeborg Højskole i forårssemestret 2022. 
 

Eleverne på Change Maker får til opgave at engagere unge i alderen 15-35 år, som mangler viden og at tage stilling, når det kommer til udviklingssamarbejde. Med projektet rejser de på udebane for at møde de unge, der hvor de nu engang er, og der hvor de dyrker deres egne interesser. 
 

Hen over foråret og sommeren 2022 vil Change Maker-linjen derfor deltage i fire forskellige events fordelt over hele Danmark. Disse vil danne en platform for at kommunikere og engagere unge i globale klima- og bæredygtighedsdagsinitiativer.
 

Samarbejdspartner: Silkeborg Højskole 

 

Bevilget beløb

546.788,-


Organisationen har fået støtte til en indsats, hvor de vil skabe forståelse og engagement blandt unge omkring udviklingsarbejdets kompleksitet og de sammenhænge og synergier, der findes mellem klimakrise, biodiversitetskrise og udviklingsproblematikker – med Borneo som case. 
 

Orangutang Fonden vil sammen med en gruppe strategisk udvalgte unge udvikle en præcis ramme for, hvordan de kan skabe ungeengagement omkring dette. Sammen med disse unge udvikles en konkret kampagne, der når et bredere segment af unge. Ved en række nedslag på festivaler bringer de denne strategi i spil som konkrete events. 
 

Dette kickstarter opbygning af en ny gruppe engagerede unge, der tilknyttes som frivillige i et Youth Lab. Youth Lab forventes efter indsatsen at bidrage til et fortsat ungeengagement med udvikling af events og initiativer med fokus på kompleksiteten i udviklingsarbejde.
 

Samarbejdspartner: Fremtidsfabrik 

Bevilget beløb

881.715,-


Vedvarende Energi fik en bevilling til et projekt, der har som mål at skabe øget bevidsthed om og engagement i globale klima-emner blandt elever på Forberedende Grunduddannelser (FGU) gennem praktiske ’hands-on’-eksempler på unges evner indenfor grøn omstilling og bæredygtig udvikling i Kenya. Aktiviteterne inkluderer produktion af 10 "How-to"-videoer med eksempler på kenyanske teknikker til grøn omstilling, som skal inkorporeres i undervisning på FGU-skoler. 
 

Derudover udarbejdes supplerende undervisningsmateriale, som danner baggrund og kontekst. Målgruppen er elever på Forberedende Grunduddannelse i hele Danmark. Alderen på disse elever spænder mellem 16-25 år. Indsatsen begynder med at engagere elever i Østjylland og bevæger sig derefter ud til FGU-skoler i flere andre regioner i landet. 
 

Sammenlagt vil indsatsen engagere mindst 1500 elever. Heraf vil mindst 500 elever have engageret sig praktisk og handlingsrettet i forbindelse med emner relateret til udviklingsarbejde.

 

Samarbejdspartner: FGU Danmark 

 

Bevilget beløb

991.655,-
 

Med denne engagementsbevillingen ønsker Ulandssekretariatets at nå ud til og engagere unge fra udvalgte erhvervsskoler samt kommunikere til oplandet til disse skoler: lokale virksomheder, forældre, familier og lokalsamfundet i ”Produktions Danmark”. På den måde vil de engagere én af de grupper, der sjældent er mål for kommunikation- og engagementsarbejde i og om udviklingssamarbejdet.


Projektet vil engagere erhvervsskoleelever, lærlinge, fagligt aktive i ungdomsafdelinger i El-forbundet og Dansk Metal i globale og lokale problematikker sammen med erhvervsskoleelever og unge fagligt aktive i Kenya og Rwanda.


Gennem projektet vil danske, kenyanske og rwandiske erhvervsskoleelever og unge fagligt engagerede unge udveksle erfaringer om globale udfordringer såsom klimaforandringer, udkantsproblematikker, arbejdsmiljø, arbejdsløshed og finde fælles løsninger på problematikker som kan være forskellige, men også ens for unge mennesker.


Samarbejdspartner(e): Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Aars, Mercantec (Erhvervs- og gymnasiale uddannelser og EUX) i Viborg, Tech College i Aalborg og Københavns Tekniske Skole (TEC København)

Bevliget beløb

1.000.000,-


 

Foreningen Roskilde Festival, Fridays For Future Danmark (FFF DK) og LGBT+ Ungdom modtog støtte fra Engagementspuljen til sammen at inspirere og fremme flere unges aktive deltagelse i tidens vigtigste globale kampe for en bæredygtig fremtid, igennem musik, kunst og aktivisme.

Indsatsen søger nye tilgange til at skabe et bredere globalt engagement blandt danske unge mellem 16 og 24 år med udgangspunkt i to forskellige, aktuelle dagsordener: klima og LGBT+ rettigheder.

Centralt i projektet er fokus på kunstneriske og kreative metoder, som engagements- og mobiliseringsgreb – en endnu ikke fremherskende tilgang blandt civilsamfundsorganisationer.
 

Indsatsen har to hovedaktiviteter, som er træning af Fridays For Future og LGBT+ Ungdom via samskabelse i kunstnerisk og kreativ formidlings- og engagementsmetoder samt fysiske engagementsplatforme.

Disse platforme har et program, der rækker ud til og engagerer unge på Roskilde Festival 2022, Ungedagen på Folkemøde Møn 2022 samt Ungdommens Folkemøde 2022. Herfra bygges bro til videre globalt engagement i FFF/LGBT+ Ungdom


Samarbejdspartner: Fridays for Future Danmark og LGBT+ DK/Ungdom

Bevilget beløb

994.317,-


Formålet med indsatsen ‘Fra Lokalt til Globalt Engagement’ er, at flere danske unge med minoritetsbaggrund bliver engagerede i globalt udviklingsarbejde – blandt andet ved at støtte andre unge i at søge indflydelse og påvirke beslutninger, der vedrører deres liv.

Gennem et særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb vil 20 unge fra udsatte boligområder på tværs af Danmark uddannes til Global Engagement Influencers, der sammen tager på studietur til Zambia. Her skal de mødes med 20 jævnaldrende unge aktivister i Zambia, der fortæller om deres liv, udfordringer og deres kreative løsninger for at realisere Verdensmål 16.

Sammen vil de unge skabe en online kampagne, der udfoldes i Danmark for at inspirere og influere andre unge fra målgruppen til at engagere sig i globalt udviklingsarbejde – særligt omkring verdensmål 16.

Kampagnen vil også indeholde et fysisk element, hvor de danske unge rejser på en Danmarksturné til udsatte boligområder, hvor de formidler budskaberne til lokale unge.
 

Samarbejdspartner: 15 lokale danske partnere, herunder boligsociale helhedsplaner, klubber og skoler.

Bevilget beløb

963.312,-


Projektet vil skabe grobund for engagement på skolerne ved at uddanne en række ressourcepersoner - lærerne for dette års 8. klasser, skoleledere og udvalgte 8. klasses elever - som SDG-Ambassadører.

Disse SDG-Ambassadører skal både engagere resten af deres skole i verdensmålene og står for at lede dialog og samarbejde med de nye venskabsskoler.

Samarbejdspartner: 100% for Børnene, Promentum A/S og Humlebæk Skole
 

Bevilget beløb

948.366,-

 

Sex & Samfund og UNFPA vil engagere og mobilisere danske forældre, deres familier og venner i kampen mod mødredødelighed i verden, fordi ingen skal dø, når de giver liv.

En barnevognsmarch vil være det centrale element, hvor et optog af forældre og barnevogne i forbindelse med Mors Dag marcherer gennem byen. Marchen skal sikre, at ingen glemmer de 800 kvinder, der hver dag mister livet ifm. graviditet og fødsel. 
 

Med støtte fra Engagementspuljen vil de udvikle og lancere de første to udgaver af Barnevognsmarchen i Danmark - først i København og efterfølgende i mindst fire andre byer.
 

Det er organisationernes intention at opbygge et ejerskab i målgruppen (primært forældre med mindre børn), med henblik på at gøre det bæredygtigt og skalérbart til hele landet og for at udvikle en bevægelse på tværs af landet, der kæmper for retten til ikke at dø for at give liv. En bevægelse, der på sigt, kan udvikle handlemuligheder og indsatser, der bidrager direkte til arbejdet i udviklingslandene.

Samarbejdspartner: UNFPA

Bevilget beløb

997.505,-

 

Med bevillingen til projektet Future MOVE vil ISCA International Sport and Culture Association og Gerlev Idrætshøjskole engagere 540 unge elever i "sport for development" projekter med fokus på verdensmålene.

Projektet vil udvikle et koncept og curriculum, identificere og engagere 30 internationale udviklingsprojekter, som arbejder med idræt og verdensmålene, og engagere Ollerups elever direkte i udviklingsarbejdet i de 30 projekter.

Koncepterne og læringen fra projektet drøftes og deles med en række danske udviklingsorganisationer og skoler, som arbejder med bevægelse, leg og idræt.

Samarbejdspartner: Gerlev Idrætshøjskole 

Maj-runden 2021

Bevilget beløb

998.600,-

Organisationen har fået støtte til at engagere flere unge mellem 13 og 25 år i menneskerettighederne i øjenhøjde.

Med et særligt fokus på ungdomskultur, kunst og musik vil organisationen inspirere og mobilisere til et folkeligt ungdomsengagement i rettigheder ved blandt andet at udvikle og understøtte ungefællesskaber, der giver mod, lyst og værktøjer til at engagere sig.

Indsatsen indeholder en række aktiviteter - herunder workshopforløb, kulturevents, aktiviteter på Roskilde Festival, højskoleforløb og netværket Artistic Freedom Defenders Netværk, som samler kunstnere, aktivister, politikere og organisationer, der deler missionen om at forsvare kunstnerisk udtryk. 

 

Samarbejdspartner(e): Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival.

Bevilget beløb

999.750,-

 

Dreamtown søgte engagementsmidler til at styrke danske unges begejstring for, viden om og engagement i globalt udviklingssamarbejde med et særligt fokus på bæredygtige byer. Med en ny og innovativ platform - VerdensmålsRingen - vil projektet være med til at skabe en interesse og forståelse blandt unge på tværs af folkeskoler, gymnasier og voksenuddannelsestilbud for, hvad det betyder at leve i en bæredygtig by.

Organisationen vil nå ud til 2350 unge i København, men med en ambition om at nå ud til unge i hele landet på den lange bane. VerdensmålsRingen byder på en tur med verdensmålene med metroens CityRing rundt i København. Hver af Cityringens 17 stationer vil have ét af de 17 verdensmål tilknyttet, og på rejsen rundt vil deltagerne lære om bæredygtig udvikling i et by-perspektiv - og blive guidet af urbane unges stemmer fra hele verden.

Projektet vil blive udviklet i tæt samarbejde med netværk af danske NGO’er og uddannelsesintuitioner.

 

Samarbejdspartner(e): KVUC.

Bevilget beløb 

999.950,-

FIC er bevilget støtte til at fremme og styrke interessen i udviklingsarbejde og verdensmål blandt studerende og lærere på tekniske skoler og erhvervsuddannelser i Danmark.

Projektet vil involvere lærere og studerende fra NEXT, Rybners og Herningsholm i et partnerskab med lærere og studerende fra Kabete og Comboni i Kenya, hvor de vil arbejde direkte med bæredygtighed, bæredygtig udvikling og verdensmål.


International udvikling og verdensmål bruges som et redskab til at fremme bevidsthed og interesse samt tilskynde til engagement blandt andre studerende og lærere på de tre partnerskoler og andre tekniske og faglige uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Partnerskabsresultater, læring og erfaringer vil efterfølgende blive brugt som en formidling og læringsmodeller om arbejde med og for bæredygtighed.

Samarbejdspartner(e): RCE Denmark, NEXT København, Rybners, Herningsholm Erhvervsskole.

Bevilget beløb

990.855​,-

 

Organisationen skal gennem et samarbejde med DeltagerDanmark uddanne lokale frivillige til Change Makers. Via uddannelsen får de kompetencerne til starte lokale initiativer og give nye handlemuligheder for større engagement for endnu flere unge udover den velkendte årlige Dagsværkdag.

Samtidigt vil de uddannede Change Makers spille en central rolle som ressourcepersoner i etableringen af nye regionale fællesskaber og derigennem få styrket Operation Dagsværk som bevægelse med potentiale til at engagere flere og nye unge lokalt på landets ungdomsuddannelser.

Projektet vil dermed være med at udvikle organisationen med fokus på at styrke samskabelse med skolerne, og understøtte udviklingen af Danmarks globale elevbevægelse, så denne også fremadrettet ses som en relevant platform, hvorfra unges engagement i udviklingsarbejdet kickstartes og styrkes.

Samarbejdspartner(e): DeltagerDanmark.

Bevilget beløb

999.898,-


Med denne indsats iværksætter FN Forbundet en aktivitetskampagne om FN’s verdensmål bl.a. ved etablering af en udendørs udstillingsplatform med titlen 2030 NOW – TÆNKE / SKABE / HANDLE.

Platformen skal inspirere særligt yngre generationer til at søge uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering inden for de områder, FN’s Verdensmål dækker. Samtidig ønsker organisationen at give alle borgere en mulighed for at forstå vigtigheden af verdensmålene. Udstillingen vises i fire byer, hvor det primære formål er at oplyse og inspirere til adfærdsændring samt igennem uddannelse at lede til handlinger, der medvirker til at realisere målene.

Samarbejdspartner(e): Life Exhibition Aps

Bevilget beløb

 

991.150,-
 

Med denne bevilling ønsker Nyt Europa at kickstarte debatten og engagere de unge fra Danmark og det globale syd, der skal skabe fremtidens samfund i en ny økonomisk tænkning. 

Projektet vil over 2,5 år bestå af syv sammenhængende indsatser, der skal skabe engagement gennem globale netværk, oplysning og handlingsrum-og løsningsforslag, herunder træning af unge ChangeMakers, action labs for unge, online-møder, podcasts, konference, analyse, kampagne,- oplysning og fortalervirksomhed. 

Gennem disse indsatser vil organisationen løfte engagementet på flere niveauer for deres målgruppe af nysgerrige unge ildsjæle og skabe en demokratisering af den offentlige samtale om en ny, global retfærdig og bæredygtig økonomi, der er en forudsætning for en bæredygtig verden med social retfærdighed og klima og miljømæssig ansvarlighed.
 

Samarbejdspartner(e): Oxfam Ibis, Rethinking Economcs Danmark

November-runden 2020

Bevilget beløb

1.187.179, -Viva Danmark har fået støtte til at engagere unge i kampen mod online overgreb og uretfærdighed i Syd.

Indsatsen består af et intenst læringsforløb for 500 unge danske efterskole-, gymnasie- og højskoleelever i alderen 16-20 år.

Efter forløbet bliver de unge certificerede som Digital Justice Champions og indgår i et globalt arbejds- og inspirationsfællesskab med jævnaldrende unge fra Vivas partnerlande.

I fællesskabet skaber de unge viden, opmærksomhed og opbakning om online retfærdighed og gennemfører mindst 100 unge-initierede SPOT-aktioner, som viser, hvad global online uretfærdighed er, og hvad man kan gøre for at stoppe det.

Samarbejdspartner(e): Philippine Children’s Ministries Network (PCMN).

 

Bevilget beløb

999.515,00,-


Global Aktion er bevilget støtte til en indsats, der skal få klimadebatten i Danmark til i højere grad også at handle om klimaretfærdighed, og hvordan vores handlinger påvirker fattige mennesker i det globale syd.

 

Organisationen laver indsatsen i samarbejde med Fridays for Future, Teachers for Future og Den Grønne Studenterbevægelse. Sammen starter de syv lokale Climate Justice Warriors-grupper med unge, som skal sætte en ny klimadagsorden lokalt.

 

Det skal ske gennem forskellige initiativer som aktionsdage, Climate Camps og en længerevarende klimaretfærdighedskampagne, der skal nå ud til omkring 175 skoleklasser i hele landet.

 

Målet er på sigt at skabe selvstændige klimagrupper, der forbliver i de udvalgte byer og er med til at skabe en dybere strukturel viden og forståelse for klimaretfærdighed.

 

Samarbejdspartner(e): Fridays For Future (FFF), Teachers For Future (TFF), Den Grønne Studenterbevægelse (DGSB).

Bevilget beløb

927.300, -

 

Skoleliv i Nepal søgte og fik støtte til at uddanne 40 unge forandringsagenter sammen med deres partnerorganisation Soiya Mahila Swabalambi Sanstha.

 

Agenterne skal engagere og mobilisere 200 unge piger i Danmark og Nepal i et fælles videoprojekt mod social uretfærdighed for socialt udsatte piger.

De unge frivillige uddannes sammen og deler erfaringer online. Derefter skal pigerne dele hverdagsfortællinger online gennem dans og udveksling af videooptagelser på det populære ungdomsmedie TikTok.

Det skal bidrage til, at de får et nuanceret billede af hinandens liv og inspiration til at engagere sig i pigers rettigheder gennem konkrete handlinger. Pigegrupperne og de unge frivillige i begge lande støttes i at forsætte samarbejdet efter indsatsens afslutning.

Projektets videofortællinger deles med en bredere målgruppe på sociale medier og på en række større fysiske events rundt om i Danmark. Desuden leverer arbejdet med de frivillige erfaringer til nye stærke frivilligstrategier i de to organisationer.  


Samarbejdspartner(e): Den nepalesiske partnerorganisation Soiya Mahila Swabalambi Sanstha. 

Bevilget beløb

699.311, -

 

Turning Tables engagerer med projektet 35 danske højskoleelever på Roskilde Festival Højskole i at skabe en online og fysisk kampagne. Det skal ske i samarbejde med aktivister fra Myanmar og Jordan.

Fokus for kampagnen er konsekvenserne af indskrænkelser i civilsamfundets råderum på grund af COVID19. Samtidig ønsker organisationen at skabe folkeligt engagement og international solidaritet hos de danske unge.

Den sekundære målgruppe er den danske offentlighed, som kan opleve kampagnen på udstillinger under Roskilde Festival, arrangementer på Roskilde Festival Højskole i maj og juni samt i august og september i København, Svendborg og Silkeborg. Alt sammen i 2021. Kampagnen forventes at nå ud til mindst 5000 danskere.

Samarbejdspartner(e): Roskilde Festival Højskole.

Bevilget beløb

947.988, -

 

LGBT+ Danmark søgte engagementsmidler til at øge engagement hos LGBTIQ+-unge i København og Aarhus – herunder særligt migranter, farvede og oprindelige folk (BIPOC).


Det skal ske igennem træning og workshops, som klæder de unge på til at kæmpe for SOGIESC-rettigheder (rettigheder om seksuel orientering, kønsidentitet og -udtryk og kønsegenskaber) i det globale syd.

Det gør de frivillige ved at planlægge og koordinere events i Danmark på blandt andet bymesser og festivaler, som sætter fokus på og skaber debat om rettighederne.

 

Målet med engagementsprojektet er, at gruppen af LGBTIQ+ungdomsfrivillige bliver uafhængige og fortsætter med at planlægge aktiviteter og events for at motivere andre unge til at engagere sig sammen med dem.

Samarbejdspartner(e): Den tunesiske partnerorganisation Mawjoudin og den ugandiske partner Sauti Youth Foundation.

Bevilget beløb 

974.000, - 

 

Dansk International Bosætningsservice (DIB) er bevilget støtte til at engagere unge erhvervsskoleelever i aldersgruppen 15 - 25 år i bæredygtige løsninger inden for teknologi, byggeri, jordbrug og energi fra udvalgte udviklingslande i Sydasien.
 

Projektet skal øge målgruppens globale horisont og skabe en følelse af fællesskab omkring klimaudfordringer på tværs af landegrænser.

 

Der er lagt vægt på praktisk idégenerering af nye løsninger, som kan bruges i elevernes kommende arbejde og faglige profil.

DIB og erhvervsskolen U/NORD samarbejder om at lave et helt nyt fagmagasin med bæredygtighedshistorier ved navn ’NyTænk’ for eleverne. Eleverne skal udvikle idéer til artikler i magasinet på baggrund af historier fra økolandsbyer i Indien, Nepal og Bangladesh. Magasinet forventes at nå ud til 6000 elever.

Samarbejdspartner(e): Erhvervsskolen UNord S/I.

Maj-runden 2020

Bevilget beløb

1.471.494,-
 

Organisationen er bevilliget støtte til at udvikle en lærings- og engagementsplatform, hvor unge på tværs af geografiske og sociale skel kan danne virtuelle relationer og fællesskaber.

Platformen udvikles som et universelt redskab med værktøjer, der kan bruges til at skabe engagement i forskellige tematikker og aktiviteter, hvor unge engagerer sig i og handler for menneskerettighederne.

I 2020 bliver platformen implementeret og testet i samarbejde med Operation Dagsværk under projektet ’Et Trygt Skoleliv uden Seksuel Vold’ med unge fra Danmark og Peru.

 

Samarbejdspartner(e): Operation Dagsværk.

Bevilget beløb

906.223,-

 

Dreamtown har fået støtte til at styrke danske, urbane unges begejstring for, viden om og engagement i globalt udviklingssamarbejde med et særligt fokus på bæredygtige byer.

Unge aktivister i Kampala, Uganda, udvikler inspirerende undervisningsmateriale og cases om det, de ser som de vigtigste udfordringer, prioriteter og tilgange i arbejdet med bæredygtig byudvikling. Materialet bruges på Københavns VUC (KVUC) med oprettelse af Verdensmålsklassen, Globale Stemmer - en gruppe af verdensmålsrapportere samt en Verdensmålsfestival for kursister og lærere på KVUC.

 

Samarbejdspartner(e): Network for Active Citizens (Uganda), Københavns VUC.

Bevilget beløb 

1.493.800,-

Organisationen er bevilliget støtte til, at ti højskoler over to semestre engagerer deres lokalsamfund i at finde lokale, bæredygtige løsninger på klimakrisen med inspiration fra det globale syd.

300 unge, danske forandringsagenter vil gennemgå et forløb, hvor de får viden mod og handlekompetencer til at arbejde for retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling. Forandringsagenterne udvikler projekter, der engagerer borgere fra deres lokalsamfund, herunder lokale begivenheder med deltagelse af unge fra Indien, Nigeria, Tanzania, Filippinerne, Nepal, Myanmar, Mexico og Bangladesh.

 

Afslutningsvis bliver forandringsagenternes projekter og visioner fremvist ved en national klimafestival, som har til formål at inspirere uddannelsesinstitutioner, medier, organisationer og ledende politikere til at engagere sig i den grønne omstilling.

Bevilget beløb

1.255.686,-

 

Organisationen er bevilliget støtte til at motivere danskerne til at engagere sig i frivilligt arbejde, komme til foredrag eller tage på højskole. Det er aktiviteter, der er blevet hårdt ramt af COVID-19-situationen, og med bevillingen vil organisationen sætte fokus på at fastholde engagementet hos de frivillige og række ud til nye og yngre målgrupper.

Det styrkede engagement skabes med en række af indsatser: en landsdækkende turné med fællessang og fortællinger, solidaritetskampagner i kirkerne, fortsat udgivelse af frivillighedsmagasinet, Guldfisken, og arrangementer for at fastholde store, faste donorer. Derudover oprettes der en online trænings- og engagementsplatform til frivillige, hvor de kan hente viden og inspiration, få uddannelse og samarbejde med hinanden på tværs af grupper.

Bevilget beløb

961.582,-

 

Med projektet vil Ingeniører Uden Grænser tydeliggøre muligheden for at engagere sig i organisationen og konkretisere den store forskel, man kan gøre med en frivillig indsats. Eksisterende frivillige gøres til ambassadører for organisationen på deres arbejdspladser, og de studerende på de tekniske uddannelser på SDU og DTU bliver præsenteret for udviklingsproblematikker i deres projektarbejder. Organisationen skaber på den måde større kendskab til organisationens arbejde og muligheden for at blive frivillig. Derudover støtter bevillingen, at der bliver udviklet metoder til modtagelse af nye frivillige og til at invitere partnere fra det globale syd til Danmark for at skabe det personlige møde mellem de frivillige og målgruppen for organisationens aktiviteter.

 

Samarbejdspartner(e): SDU og DTU.

Bevilget beløb

742.432,-

 

Med Solidaritetsturnéen 2020-2021 tager Operation Dagsværks solidaritetskorps bestående af 25 kernefrivillige på et års turné rundt på ungdomsuddannelser og efterskoler. Formålet er at motivere eleverne og give dem mod på at handle i solidaritet med unge rundt om i verden og i tråd med FN’s verdensmål. Gennem workshops lærer eleverne om globale problemstillinger og hører historier fortalt af unge fra Uganda, Guatemala, Grønland og Bangladesh. Derudover bliver de uddannet i globalt medborgerskab og får organiseringsværktøjer til at kunne engagere sig selv og andre i Operations Dagsværks kampagner eller andre sager, de brænder for.

Bevilget beløb 

491.105,-

 

Organisationen har modtaget støtte til at afholde en to-dages festival på Sydfyn med det formål at skabe bevidsthed om omstillingen til et bæredygtigt liv. På festivalen inddrages deltagerne aktivt i bæredygtighedsrelaterede problematikker i Danmark og Ukraine. Derigennem får de praktiske redskaber til at skabe en bæredygtig og modstandsdygtig omstilling og bevidsthed om omstillingens globale perspektiv. Festivalens aktiviteter kan man deltage i både fysisk og online.

 

Samarbejdspartner(e): Global Ecovillage Network (Ukraine).

Bevilget beløb

1.487.257,- 

 

CARE Danmark har fået støtte til at lancere en kampagne, som engagerer danskerne i kampen for klimaretfærdighed i fællesskab med deres lokalsamfund og partnere i syd. I partnerskab med 350 Klimabevægelsen i Danmark og PACJA vil CARE Danmark skabe en klimabevægelse, der sætter fokus på global klimaretfærdighed og solidaritet. Aktivister vil få uddannelse og træning og organisere sig i aktive lokalgrupper. Indsatsen kulminerer i en række klimamarcher og -strejker for bæredygtige løsninger, ansvarlig handling og klimaretfærdighed.

 

Samarbejdspartner(e): 350 Klimabevægelsen i Danmark, Pan-African Climate Justice Alliance (PACJA).

Bevilget beløb 

648.055,-

 

Rapolitics har modtaget støtte til at samle en gruppe af unge fra Danmark og palæstinensiske flygtningelejre i et fællesskab, der følger og deltager i debatten om den storpolitiske magtkamp om Palæstina. Med indsatsen gør organisationen de unge til frontfigurer, der skaber konstruktiv opmærksomhed omkring Palæstina gennem performances og kreative debatindlæg og produktioner, f.eks. med verdens længste rap og verdens største graffitimaleri lavet af de unge danskere og palæstinensere i fællesskab.

Samarbejdspartner(e): Shoruq Organization (Palæstina).

Bevilget beløb

749.877,-

 

Med det støttede projekt bygger Verdens Skove bro mellem unge i Bolivia, Uganda og Danmark. Unge fra det udsatte boligområde Gellerup bliver uddannet og ansat som Junior Rangers, der engagerer børn, unge og voksne i sociale og miljømæssige problemstillinger. Junior Rangers koordinerer og faciliterer fritidsaktiviteter for børn og familier i Gellerups byhaver med temaer inden for social retfærdighed, naturbevarelse og bæredygtighed. Derudover er de i dialog med unge engageret i ungdomsbevægelser i Bolivia og Uganda for på den måde at forstå og blive engageret i lignende problematikker i en global sammenhæng.

 

Samarbejdspartner(e):  Ecological Christian Organisation (ECO), Apoyo Para el Campesino indigena del Oriente Boliviano (APCOB), Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening - Det boligsociale hus i Gellerup.

Bevilget beløb

797.430,-

FANT har fået støtte til at engagere elever på Grundtvigs Højskole og FGU Østjylland som medspillere i udviklingsarbejdet. Eleverne på højskolens radiolinje producerer en podcastserie om, hvordan danske organisationer bruger sport som et redskab til at skabe udvikling i det globale syd. Podcastserien bruges herefter som inspirationsmateriale for 200 elever på FGU Østjylland som optakt til et to-tre måneders uddannelsesforløb. De unge udvikler og faciliterer efterfølgende aktiviteter, begivenheder og undervisningsforløb med idræt og fællesskab som omdrejningspunkt. Slutteligt får eleverne besøg af Flying Star Amputees fra Sierra Leone, som de deltager på Folkemødet 2021 med.

 

Samarbejdspartner(e): FGU Østjylland, Grundtvigs Højskole, FANT Sierra Leone, Flying Stars Amputees (Sierra Leone) og HOPin Academy (Ghana).

Bevilget beløb

1.471.197,-

 

Organisationen har fået støtte til at skabe international solidaritet gennem sommerlejre for elever, lærlinge, fag- og ufaglærte unge. De unge deltager på sommerlejre i Bangladesh, Kenya og Palæstina med fokus på faglige rettigheder, klima og social forandring. Efterfølgende engageres de unge i et handlingsforløb, hvor de får værktøjer til at kommunikere deres indsigter fra sommerlejrene, blive fortalere for globalt udsyn og engagere og involvere andre unge.

 

Samarbejdspartner(e): Erhvervsskolernes Elevorganisation, 3F Ungdom, 3F Aalborg og 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening.

Bevilget beløb

567.613,- 

 

Med korte videoportrætter af unge fra henholdsvis Østjylland og Vestkenya skaber VedvarendeEnergi bevidsthed og engagement i globale klimaproblematikker blandt elever på FGU. Videoerne handler om muligheder i livet og ansvar for klodens tilstand og klimaforandringer i henholdsvis Danmark og Kenya og indfanger ligheder fremfor forskelle mellem de unge. Videoerne bliver brugt på de sociale medier og til undervisningsforløb med workshops, hvor de unge på FGU får mulighed for at sætte ord på og diskutere de spørgsmål, videoerne stiller. Efterfølgende inviteres de unge til at deltage i aktiviteter på Folkemødet og Roskilde Festival 2021 og i aktiviteter, der omhandler klima og udviklingsarbejde.

 

Samarbejdspartner(e): FGU.

Bevilget beløb

 

422.540,-

 

Med projektet engageres unge fra udsatte boligområder i Aarhus i udviklingssamarbejde og Verdensmålene. De unge deltager i workshops med temaerne 'At være på kanten af samfundet', 'Stigmatisering og diskrimination' og 'At mangle en stemme' og får mulighed for at udtrykke sig kreativt gennem rap og story slam i samarbejde med unge i Zambia, Ghana og Kenya.

 

Samarbejdspartner: 100% for Børnene og Rapolitics.

Løbende ansøgningsfrist op til 200.000 kroner

Bevilget beløb:
 

99.785,-

 

Med projektet skaber Ungdommens Røde Kors fællesskaber mellem frivillige i Danmark, Kenya, Zimbabwe, Malawi, Ukraine, Libanon og Palæstina. Gennem online møder og webinarer får de unge mulighed for at mødes omkring og udveksle erfaringer om fælles udfordringer i deres arbejde som frivillige. Sammen udvikler de en række lokale events i Danmark med det formål at skabe bredt kendskab til og ejerskab over organisationens projekter i det globale syd.

Bevilget beløb

 

93.100,-

 

Organisationen er bevilliget støtte til at oprette ti Youth Hubs i Danmark for unge under 30 år. Med projektet vil de unge arbejde med, hvordan klima- og miljøproblemer hænger sammen med andre sociale, politiske og økonomiske udfordringer. Arbejdet vil udmunde i en række portrætartikler, en webdokumentar og en podcastserie.

 

Samarbejdspartner(e): Ungdom NOAH, Friends of the Earth International, Young Friends of the Earth Europe.

Bevilget beløb

99.964,-

 

Det støttede projekt sætter fokus på, at COVID19-pandemien rammer sårbare samfundsgrupper hårdest. Projektet engagerer borgere og civilsamfundsorganisationer i denne problematik og skaber dialog mellem nord og syd med blandt andet en diskussion om forskelle og ligheder mellem levevilkårene for udsatte grupper i Danmark, Tanzania, Chile, Ghana, Uganda, Ecuador, Kenya og Indien. Derudover engagerer de danske deltagere sig i at forbedre levevilkårene for udsatte borgere gennem fortalervirksomhed og projekter i partnerlandene.

Bevilget beløb

94.970,-

 

Projektet har til formål at gøre studerende på tekniske uddannelser opmærksomme på mulighederne for at arbejde med fattigdom og udvikling i deres fag. Studerende på DTU skal udvikle en app, som giver fattige familier i Nepal information om sundhed. De studerende vil lave interviews og brugertests med familierne online for at tilpasse app’en til målgruppen. Derudover engageres øvrige DTU-studerende i projektet gennem oplæg, videointerviews og artikler, mens elever fra Billedskolen i København bidrager til app’en med tegneserier om sundhed og sund kost.

 

Samarbejdspartner(e): DTU, Billedskolen i København.

Bevilget beløb

98.044,-

 

Med dette projekt giver Flygtningebørn.dk unge danskere mulighed for at støtte unge flygtninge i Europa i at løse deres hverdagsudfordringer.

I Danmark afholder organisationen arrangementer, hvor danske unge og unge flygtninge i Grækenland på øerne Samos og Lesbos kan tale sammen gennem en live-stream. Efter arrangementerne har de unge mulighed for at fortsætte dialogen.

Gennem projektet får danskere også mulighed for at være frivillige i flygtningelejre på de græske øer gennem den danske organisations lokale partnere.

Samarbejdspartner(e): Åben Skole og Aalborg Universitet.

Bevilget beløb

99.833,-

 


Danish Muslim Aid er bevilget støtte til at afholde seminarer, kurser og workshops, hvor danske unge modtager undervisning i at varetage opgaver som internationale projektledere, fundraisere eller frivilligkoordinatorer.

På et to dages seminar med talere som eksempelvis grundlæggeren af organisationens syriske partnerorganisation Violet lærer deltagerne om frivillighed i det globale syd, bliver forbundet til frivillige i Syrien og får førstehåndsoplevelser med mobilisering og fortalervirksomhed.

Der vil også blive afholdt et fire ugers træningskursus med workshops, hvor deltagerne får praktisk træning i projektstyring og forståelse for internationale-, og humanitære standarder og verdensmålene.

Samarbejdspartner(e): Den syriske partnerorganisation Violet.
 

Bevilget beløb

99.858,- 

 

Med projektet engagerer Morsø U-landsforening borgere på Mors i organisationens indsatser i venskabsbyen Bukoba i Tanzania.

Elever på Morsø Gymnasium sættes i virtuel kontakt med unge i Bukoba, hvorefter eleverne skal være med til at engagere flere unge i arbejdet. Også aktive i lokale husflidsgrupper fra Morsø får online kontakt til tilsvarende grupper i venskabsbyen, så de kan udveksle idéer til fremstilling af kreative produkter til videresalg.  

Foreningens egne medlemmer bliver bedre klædt på til at fortælle om projektet ved hjælp en film og en folder om forholdene i Bukoba.

Bevilget beløb

98.757,-

 

Tandsundhed Uden Grænser har fået støtte til at afholde fire uddannelsesarrangementer for frivillige. Organisationens frivillige, som typisk er mennesker med tandfaglig baggrund, uddannes som ambassadører, der kan tale organisationens sag og løfte opgaven som projektledere i organisationens udviklingsprojekter eller dentalmissioner i Palæstina eller Rwanda.

 

Formålet med indsatsen er at skabe større samhørighed mellem organisationens målgrupper i udviklingslande og aktive i organisationen i Danmark for på sigt at engagere flere frivillige.  

Bevilget beløb

99.515,-

 

 


Indsatsen vil med udgangspunkt i festivalen Talk Town øge engagementet i kampen for global ligestilling blandt et ligestillingsinteresseret publikum på festivalen.

Over 7,5 måneder involverer Kvinderådet en række aktører i at tilrettelægge, udvikle og afvikle et internationalt spor for festivalen i 2021. Aktørerne tæller mere end 14 danske udviklingsorganisationer, Kvinderådets 46 medlemsorganisationer, 2-3 højskoler og 50-100 frivillige. Dertil kommer Kvinderådets partnere fra Marokko og Egypten samt andre internationale talere.

Indsatsen vil give disse aktører en platform til at engagere nye målgrupper, nemlig Talk Towns kernebrugere: Personer som allerede er engageret i ligestilling, køn og feminisme i Danmark, men som endnu ikke er engageret i internationalt udviklingsarbejde indenfor samme tematikker.

Samtidig vil indsatsen være en proces, som øger målgruppernes engagement i at sikre feministiske principper i Danmarks nye udviklingspolitik.

 

Samarbejdspartner(e): Foreningen Talk Town

Bevilget beløb

99.800,-

 

Mercy Ships-Danmark har fået støtte til at give danske seniorer med baggrund inden for søfart, serviceerhverv og det sundhedsfaglige felt mulighed for at hjælpe fattige og syge i Liberia og Senegal.  

 

Med indsatsen giver organisationen seniorerne et indblik i, hvorfor og hvordan der er brug for udviklingsarbejde netop her og tilbyder dem at bruge deres faglighed i indsatsen som volontører på et af organisationens skibe. På skibene, som ligger til ved havne i lande i Afrika i Syd for Sahara, vil seniorerne sammen med lokalt trænet personale kunne hjælpe til i forbindelse med gratis operationer og tandlægebehandlinger for patienter.

Bevilget beløb

99.100,-

 

Seniorer Uden Grænser er bevilget støtte til at engagere danskere med interesse for landbrug og bæredygtighed i udviklingsarbejde med udgangspunkt i deres faglige interesse.

Med støtte fra Engagementspuljen inviterer Seniorer Uden Grænser seks ugandere, som er henholdsvis landmænd, landbrugselever og landbrugslærere til Danmark i en måned.

Uganderne skal sammen med elever på danske landbrugsskoler og Folkehøjskoler samt medlemmer i lokalforeninger af LandboUngdom og LandboSenior sætter fokus på, hvordan landbruget kan blive mere bæredygtig i Danmark og Uganda.

Besøget afsluttes med en workshop, som de mest interesserede elever og medlemmer inviteres til. Deltagerne på workshoppen skal være med til at definere fremtidige udviklingsprojekter med fokus på bæredygtigt landbrug.  

Bevilget beløb

95.295,-

 

AfriCAN er bevilget støtte til at opbygge et netværk af afrikanske diasporagrupper, som skal inspirere hinanden og andre udviklingsaktører i at engagere afrikanske diasporagrupper i udviklingsarbejde.

Netværket vil blandt andet afholde regionale møder for den meget diverse gruppe af herboende afrikanske diasporaer og anden generations dansk-afrikanere. På møderne skal deltagerne diskutere, hvordan man kan engagere flere diasporagrupper.

Som en del af indsatsen afholder netværket også et event til African Union Day i maj 2021, hvor de viser og fejrer danske diasporaorganisationers bidrag til global udvikling. 

Bevilget beløb

99.469,-


LGBT Asylum har modtaget støtte til at engagere 40-70 universitetsstuderende i at udvikle innovative løsninger til fremtidens globale flygtningepolitik under overskriften ’Leave No One Behind.’

Indsatsen fokuserer på de problemer, LGBT+ flygtninge oplever med diskrimination og manglende beskyttelse både i deres hjemlande, på deres farefulde flugt mod flygtningelejre og potentielle asyllande, og hvis de må rejse hjem igen som afviste asylansøgere.

Løsningerne skal udvikles på to workshops, hvor de studerendes viden og analytiske evner sættes i spil på tværs af fag. Partnerorganisationer fra Vestafrika, Østafrika og Sydøstasien deltager i producerer videomateriale om vilkårene for LGBT+ personer på flugt, som workshopsne tager udgangspunkt i.

Bevilget beløb

99.998 ,-

 

DareGender har bevilget støtte til et projekt, som skal styrke unges engagement og handlekraft til at blive en del af en global Generation Equality. En generation, som fremmer ligestilling både i Danmark og i det Globale Syd.

Med projektet kobles danske dagsordner sammen med et budskab om, at vi sammen skal sikre, at ligestilling er en prioritet i udviklingsindsatser.

Projektet har særligt fokus på drenge og unge mænd, som engageres gennem en kampagne, offentlige samtalecaféer og engagementsværksteder, som kombinerer oplæg med digitale inputs fra Syd-partnere og nye kompetencer med et handlingsorienteret workshopformat.

Indsatsens udvikles i samarbejde med The Global MenEngage Alliance og partnerorganisationerne ShirakatPartnership for Development fra Pakistan og Foundation for Social Development (FISD) fra Sri Lanka.
 

Bevilget beløb

84.766,- 

 

 

ADDA har modtaget støtte til at afholde foredrag, som oplyser danske landmænd over 60 år og tidligere landmænd om, hvordan det er at være landmand i et udviklingsland og engagerer dem i udviklingsarbejde.

Landbrugsseniorerne er organiserede i lokale klubber, som en er en del af Landsforeningen LandboSenior. Foreningen har 61 klubber og i alt 12.000 medlemmer. Med støtte fra Engagementspuljen, tilbyder ADDA foredrag til de lokale klubber.

Foredraget giver en introduktion til ADDA’s udviklingsarbejde og konkrete projekter. I løbet af foredraget sætter foredragsholderen desuden et online møde op med en projektmedarbejder fra et af organisationens fire partnerlande, Vietnam, Cambodia, Tanzania og Myanmar. Det skal føre til en dialog om etiske- og bæredygtighedsudfordringer, der kan opstå, når pressede bønder kæmper for at overleve, og hvordan danske bønder kan være solidariske med bønder i udviklingslande. 

Samarbejdspartner(e): Landsforeningen LandboSenior
 

Bevilget beløb

99.394 ,-

 

Oxfam IBIS har modtaget støtte til at engagere danskere i kampen mod økonomisk ulighed gennem Feminist Talks.

Med indsatsen vil organisationen bygge en bevægelse, der påvirker den politiske dagsorden i Danmark og i det globale syd med fokus på den marginalisering, som kvinder er underlagt, der er tæt forbundet med økonomisk ulighed. Dette skal ske gennem debatarrangementer, udvikling af netværkerne Digitale Aktivister og organisationens klassiske frivillignetværk.

Det personlige møde mellem kvindelige aktivister, eksperter og menneskerettighedsforkæmpere fra Colombia, Kenya og Liberia og danske statsborgere er i centrum for indsatsen. Indsatsen gør problematikker, livsvilkår og strukturelle problemer, der kan virke fjerne i en dansk kontekst, konkrete og nære gennem mødet med mennesker, der kæmper kampen hver dag. Denne oplevelse forankrer og bruger projektet ved at give målgruppen mulighed for at handle og støtte de kvinder, de møder.

Bevilget beløb

100.000,-

 

Sex & Samfund har søgt Engagementspuljen til at engagere danske unge mellem 18 og 30 år i kampen for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) på internationalt niveau.

Med indsatsen tilbyder organisationen de unge en mulighed for at kæmpe for SRSR ved at etablere et ’Ungdomsnetværk for Global SRSR’, der består af unge aktivister i Danmark.

Netværket skal udvikle og lede fortalervirksomhed, der opmuntrer andre unge til at deltage i solidaritetsaktioner, som adresser løsninger og udfordringer på SRSR hos de målgrupper, Sex og Samfund arbejder med i Uganda og Ghana. 

Bevilget beløb

99.919 ,-

 

Viva Danmark er bevilget støtte til med ”Global Uge” at engagere danske børn og deres familier i den globale dagsorden igennem aktiviteter i børnehøjde. Projektet indeholder fire dages SFO-aktiviteter arrangeret af Viva-frivillige for børn i alderen 6-9 år.

Ugens aktiviteter er sammensat, så børnene på egen krop oplever, hvad det vil sige at være barn i et udviklingsland. Målet med indsatsen er at give børnene en oplevelse af social uretfærdighed, så de opnår en bevidsthed om, at ikke alle børn lever på samme privilegerede måde som dem selv – og desuden give dem og deres forældre handlemuligheder, så de oplever, at de selv kan bidrage i kampen for social retfærdighed.

Den Globale Uge afholdes over temaerne:
- Børn fortjener en familie.
- Fattigdom og børnearbejde.
- Klima og sult.

Bevilget beløb

21.600 ,-

 

TES Skolen i Afrika har modtaget støtte til at øge engagementet i foreningens arbejde ved at afholde et seminar om social og økonomisk ulighed og en kulturrejse til Tanzania i 2021.

Målgrupperne for aktiviteterne er foreningens nuværende medlemmer, som primært er personer over 50 år, og potentielle nye frivillige. Efter rejsen afholder foreningen et opsamlingsmøde, hvor deltagerne blive præsenteret for muligheder for fortsat at engagere sig i TES Skolen i Afrikas projekter i Tanzania.  

Bevilget beløb

94.766 ,-

 

Med indsatsen engagerer 100% for Børnene engagerer ældre borgere i Danmark ved at gøre globale problematikker konkrete gennem det personlige møde med børn.

Med udgangspunkt i mødet med aktivistiske unge i Kenya skal fire børnereportere udarbejde og definere to kreative produkter samt udvikle konceptet Verdensmålsbingo. Det overordnede formål er at øge viden og handlekraft hos den danske målgruppe, som er bedsteforældre-segmentet i seniorbofællesskaber og på seniorhøjskoler.

Hovedaktiviteterne i indsatsen er:  
1) Sjov og spontan formidling gennem fire børnereportere på seniorhøjskoler og i seniorbofællesskaber
2) Engagementsmuligheder for ældre borgere i udviklingsarbejde formidlet af børn og frivillige pensionister, som allerede er aktive i udviklingsarbejde.
 3) Verdensmålsbingo, som åbner muligheden for, at ældre kan engagere sig i globale problematikker, herunder særligt verdensmål 5, som handler om ligestilling mellem kønnene.

Bevilget beløb

 

144.857,-

 

Salaam Film & Dialog har fået støtte til afholdelse af Afrika Stafetten. Stafetten består af en række digitale events med afrikanske film og instruktører.

Samtidig co-kurateres den af filmskabere, kulturarbejdere fra afrikanske lande samt lærere og elever fra danske høj- og efterskoler. Alle filmene skal handle om kvinders forhold. 

Målgruppen for visningerne er efterskole - og højskoleelever, som gennem filmvisninger, dialog og workshops inviteres til aktiv stillingtagen og handling på verdensmålene i relation til afrikanske nationer og regioner.

Udvalgte afrikanske film vil inspirere de unge til engagement i udviklingslande med konkrete anvisninger på, hvordan man f.eks. gennem projektledelse og frivillighed kan støtte kvinders rettigheder i Afrika.

Bevilget beløb

198.750,-

Organisationen har fået støtte til en kampagne, som skal engagere en ny gruppe unge danskere i Israel-Palæstina-konflikten, som er en af verdens mest komplicerede og længstvarende konflikter. En konflikt som netop igen har været i en dramatisk og voldelig udvikling, og som endnu engang forstærker billedet af en uløselig konflikt mellem to parter.

Organisationen vil nedbryde fordomme om at palæstinensere og sætte fokus på ligheder mellem at være ung i Holstebro og ung i Hebron. Produktet er en podcastserie om Palæstina.

Målgruppen er danske unge i byområderne. De unge vil få en anderledes forståelse af, hvordan det er at leve under en militær besættelse, og allervigtigst hvilke mennesker der er ”på den anden side” af muren.

Samarbejdspartner: Filt CPH

Bevilget beløb

24.020 ,-

Med dette projekt vil Colombia Solidaritet belyse og diskutere aktuelle sociale og politiske problemstillinger i Colombia og inspirere danskere til solidarisk aktivitet.

Sammen med Bullitt Film ApS afholder organisationen et filmvisnings- og debatarrangement af dokumentarfilmen En revolutionær familie (på engelsk ’A Colombian Family’) efterfulgt af to debatmøder.

Filmarrangementet afholdes den 16. oktober i Cinemateket, hvor filmens colombianske hovedperson vil være til stede og deltage i efterfølgende debatarrangement med blandt andet forskere fra DIIS.

Hovedpersonen, aktivisten og fagforeningslederen Ruby Alba Castano er helt ekstraordinært i Europa, da hun er nomineret til en stor fredspris: The Aurora Prize for Awakening Humanity. I perioden, hvor hun er i København, arrangeres offentlige arrangementer hos ambassadør-organisationer, politikere og andre samarbejdspartnere.

Samarbejdspartner: Bullitt Film ApS, DIIS

Bevilget beløb

197.690,-

Projektets formål er at skabe dialog mellem danske efterskoleelever og unge i udviklingslande.

Dialogen rammesættes ud fra verdensmålene og skal pirre de unges nysgerrighed til og øge kendskabet om hinandens liv, hverdag og verdenssyn, set fra hver deres ståsted.

Målgruppen er efterskoleelever samt unge i udviklingslande, DGI Verdensholdet besøger.

Verdensholdet tager indledningsvist på tur til ni efterskoler, hvor de bl.a. afholder workshops med eleverne. Her arbejdes der med verdensmålene og forløbet munder ud i et katalog af spørgsmål til unge i de udviklingslande, Verdensholdet efterfølgende besøger.

På verdensturnéen afholdes workshops med lokale unge, hvor der bl.a. arbejdes med at give svar på spørgsmålene fra efterskoleeleverne samt egne spørgsmål, som sendes retur til Danmark.

Derved igangsættes en løbende dialog mellem unge i Danmark og unge i en række udviklingslande. En kortfilm om projektet vises på en afsluttende turne til 20 danske byer og DGI´s Landsstævne i 2022.
 

Samarbejdspartner: Worldperfect

Bevilget beløb 

196.680,-

 

Organisationen har fået støtte til gennem en udveksling til Tanzania at engagere optikerstuderende i internationalt udviklingsarbejde. På rejsen skal de studerende hjælpe til ved en udlevering af briller og samarbejde med lokale optikere.
 

Efter udvekslingsopholdet engageres de optikerstuderende på KEA i at være med til at oplyse deres  medstuderende om vigtigheden af et bedre syn, og hvordan dette kan lede til global udvikling indenfor verdensmål som f.eks. udryddelse af fattigdom og kvalitetsuddannelse.  
 

Bedre Syn til Afrika samarbejder med KEA – København Erhvervsakademi om projektet. BSTA står for indsamling, logistik og udlevering af briller i Tanzania samt organisering af frivillige og KEA bidrager med hjælp fra studerende, faglig sparring og istandsættelse af brillestel.

 

Samarbejdspartner: KEA – Københavns Erhvervsakademi

Bevilget beløb 

199.995,-

 

Global Stay Tours er digitale studierejser for danske elever til Kenya eller Bolivia. ’Rejserne’ organiseres af Spor Media sammen med Globale Gymnasier i Danmark, Nafsi Africa i Kenya og Teatro Trono i Bolivia.
 

Deltagende lærere og elever involveres i planlægning af den enkelte tur og sikrer indholdsmæssig relevans for alle. Under ’rejsen’ bliver eleverne guidet af en gruppe unge lokale kulturarbejdere, og sammen udforsker de verdensmåls-udfordringer relateret til f.eks. klimaforandringer, bæredygtigt forbrug eller ulighed mellem kønnene. Deltagelsen af unge tour-guider fra Kenya og Bolivia og det direkte møde er bærende for formålet: at skabe erkendelse og empati, som fører til, at målgruppen engagerer sig i handlinger for en bæredygtig udvikling.

Som en indbygget del af hver Global Stay Tour omsætter eleverne det umiddelbare engagement til konkrete aktiviteter eller formidlingsprodukter (f.eks. artikler, Instagram- eller Facebooksider, videoer eller podcasts), som de deler via SoMe.

 

Samarbejdspartner: Globale Gymnasier 

Bevilget beløb 

176.498,-

 

Denne engagementsindsats vil sikre fundamentet for unges globale engagement på landet ungdomsuddannelser og efterskoler ved målrettet at understøtte lærere og rektorer, så de i højere grad bakker op om og skaber gode rammebetingelser for unges globale engagement. 
 

Gennem face-to-face- og online møder, såvel som via webinarer og workshops, understøttes lærere og rektorer til, hvordan de med udgangspunkt i Operations Dagsværks arbejde kan understøtte unge i at udbrede kendskabet til udviklingsarbejde, globale problemstillinger og verdensmål.

Bevilget beløb 

183.500,-

 

El Cambio Academy har fået støtte til projekt, som skal engagere børn og unge i udviklingstematikker. Dette gøres ved at integrere udviklingstematikker på to arenaer: skal-arenaer såsom skole og kan-arenaer som fritidsaktiviteter, herunder fodbold og fritidsklubber. 
 

Engagementet sker ved at integrere aktiviteter, der sætter fokus på udviklingstematikker i børn og unges hverdagsaktiviteter. Eksempelvis ved at udskolingselever i en emneuge arbejder med at udforme deres egen NGO med fokus på FN's Verdensmål, eller at man i fodboldklubben arbejder med planlægning af træningslejre til Uganda, inklusive indsamling af materialer til videreformidling i forbindelse med besøget i Uganda.
 

Gennem forskellige aktiviteter, herunder livefeed, mellem ugandiske og danske børn og unge ønskes organisationen at skabe bevidsthed omkring FN's Verdensmål og etablere ligeværdige relationer samt at etablere længerevarende relationer mellem børn og unge i de to lande med henblik på yderligere engagement i udviklingstematikker.

 

Samarbejdspartner: Køge BK, HB Køge, Center for Ungdomsstudier, Klub Kastellet, Sundbyøster Skole og Vor Frue Skole.

 

Bevilget beløb

 

199.782,-

 


Global Aktion har fået støtte fra Engagementspuljen til at genoplive det aktivistiske fællesskab omkring udviklingssamarbejde både i København og Aarhus.
 

Med en mangfoldig portefølje af aktiviteter og engagementsformer ønsker organisationen at tiltrække nuværende og tidligere aktivister, give dem mulighed for at knytte et stærkere bånd til organisationen og genstarte en løbende samtale om udviklingssamarbejde i det danske civilsamfund.
 

Mere konkret sigter de mod at implementere en todelt indsats, der både skal styrke kapaciteten hos Global Aktion og skabe en kampagne om global ulighed, der sætter fokus på de grundlæggende årsager til de problemer, verden står over for i dag. 

Bevilget beløb

200.000,-

 

 

Viva har fået støtte til en indsats, som skal engagere medlemmer af AGF Fanclub (fanklubben for det Aarhusianske Superligahold) i globale udviklingsproblematikker med fokus på vilkårene for sårbare børn og unge i Honduras. 
 

Medlemmer af AGF Fanclub bliver gennem projektet aktivt inddraget i Viva’s program, Viva Sport. Viva Sport er en forebyggende indsats for sårbare børn og unge, der vokser op i slumkvarterer i Honduras, hvor risikoen for at blive involveret i kriminalitet, bandemiljø og stoffer er stor allerede fra 6-7-årsalderen. 
 

Viva har med Viva Sport haft stor succes med at tilbyde et sundt alternativ til børn og unge i Honduras gennem facilitering, fodboldtræning, uddannelse af trænere samt mobilisering af lokalsamfund med fokus på børns mentale og sociale udvikling. 
 

Indsatsen vil aktivere 15 kernefrivillige fra AGF, 6 ligafodboldsspillere, 800 fanclub-medlemmer, 200 børn og 300 forældre gennem forskellige inddragende aktiviteter.

Samarbejdspartner: AGF Fanclub

Bevilget beløb

199.855,-

 

​Kvinderådet og festivalen Talk Town vil sammen med 2-3 højskoler engagere danske højskoleelever, unge frivillige, aktører og ca. 3000 festivaldeltagere i at skabe talks, debatter og aktivisme om køn, klima og global uretfærdighed med medvirken af vigtige feministiske stemmer fra det globale syd.
 

Organisationen ønsker med projektet at ændre målgruppens syn på og handlemuligheder i forhold til at skabe en mere bæredygtig og social retfærdig verden. Den primære målgruppe, højskoleelever og frivillige på festivalen vil igennem projektet - og tilblivelsen af en festival - arbejde med feministiske principper som løftestang til at adressere global uretfærdighed. De bliver engageret ved, at de selv bidrager til planlægningen, tilblivelsen og afviklingen af Talk Town festivalen i maj 2022 og 2023.
 

I takt med at projektet skrider frem mod Talk Town 2023 vil Kvinderådet integrere festivalens indhold i højskolernes undervisning.

Samarbejdspartner: Foreningen Talk Town

Bevilget beløb

 

198.335,-

 

Ghana Venskab har fået en bevilling til sammen med Braa Publishing at skabe engagement omkring bæredygtighed og klimaforandringer blandt danske kunstnere og unge. Det vil organisationen opnå ved at arbejde strategisk med kunst og engagere danske kunstnere i at lave forestillinger på to festivaler og en højskole, der kan inspirere og engagere et ungt publikum til at agere bæredygtigt. 
 

Indsatsen vil samle danske kunstnere med interesse i globale spørgsmål om klimaforandringer med ligesindede kunstnere i Ghana. Ved at skabe et samarbejde mellem de to grupper søger projektet at fremme refleksion, debat og kunstnerisk samskabelse på tværs af landegrænser og opbygge kunstnernes kapacitet til at bruge deres kunst til at fremme forandring.

Disse færdigheder og kunstværker vil blive brugt til at engagere unge danskere i "artivisme". De fremstillede og udstillede kunstværker og performances vil give gæsterne nye perspektiver på kompleksiteten af bæredygtighed og inspiration til, hvad de selv kan gøre.
 

Samarbejdspartner: Braa Publishing

Bevilget beløb

199.023,-


I anledning af verdensmesterskaberne i Kørestolsrugby i Vejle i efteråret 2022 vil Dansk Handicap Forbund (DHF) i samarbejde med Selnæs Kommunikation/Tine Harden, Parasport Danmark og Vejle Kommune sætte spot på holdsportens rolle for mennesker med handicap i Danmark såvel som i udviklingslandene.
 

Med en kort interaktiv video vil organisationen fange unge sportsinteresserede digitale mediebrugeres opmærksomhed. Den interaktive produktion kommer helt tæt på to af parasportens yngre rollemodeller i henholdsvis ´Rwanda og Danmark.

Partnerne spejler historien fra Rwanda i en dansk virkelighed for at gøre det tydeligt, hvordan forholdene for mennesker med handicap i et udviklingsland adskiller sig fra, men også har mange ligheder med, virkeligheden for den gruppe i Danmark.
 

Samarbejdspartner: Selnæs Produktion v. Hanne Selnæs

Bevilget beløb

199.850,-

 

Salaam Film & Dialogs grundopgave er at inspirere unge til selvstændigt at tage stilling og aktivt at arbejde for en mere retfærdig og bæredygtig verden gennem øget global indsigt og træning af interkulturelle kompetencer.

Med en række workshops, organisationen har kaldt ’Afrika, mode og manipulation’ ønsker de, at børn og unge fra 11 til 14 år bliver mere bevidste om, hvordan de ved at købe modetøj og andre modeartikler, kan støtte initiativer i Kenya og andre afrikanske lande frem for multinationale firmaer, der profiterer på den stigende interesse for afrikansk mode.

Filminstruktør Vibeke Muasya vil producere små film i Kenya til undervisningsforløbet, indsamle researchmateriale hos deres kenyanske videnspartner og modedronning, Dorothy Oliech, samt facilitere workshops.

Målet er, at børn og unge opnår viden og virketrang og bliver aktive omkring oplysningsarbejde på sociale medier og i andre fora og kan være med til at bevidstgøre andre unge omkring deres valg af tøj og modeartikler.

 

Bevilget beløb

199.924,-

 

Målet med projektet er at skabe et stærkt momentum for den globale ligestillingsdagsorden, hvor flere unge deltager aktivt i og tager lederskab på initiativer, der fremmer ligestilling - i Danmark og i det globale syd. 
 

Det skal opnås gennem digitale workshops for unge og fysiske ungdomsudvekslingsbesøg, hvor 15 frivillige fra Danmark vil udveksle viden og ideer med unge fra det globale syd for at opbygge stærkere alliancer og partnerskaber. 
 

Projektet søger at kapacitetsopbygge DareGenders frivilliggruppe i Danmark i samarbejde med unge fra det globale syd. Organisationen ønsker at bygge en platform for engagement, der inviterer danske unge til at blive yderligere engageret og engageret i tværgående globalt ligestillingsarbejde, både på kort og lang sigt. 
 

Håbet er, at projektet vil sætte flere danske unge i stand til at blive forandringsskabere, der vil arbejde for yderligere engagement i den globale kønsdagsorden som en del af den globale #GenerationEquality i Denmark

Bevilget beløb

199.954,-

 

Projektets formål er give danske skoleelever i 7.-9. klasse en større forståelse for de klimamæssige udfordringer, befolkningen i Ghana står overfor gennem et obligatorisk fællesfagligt forløb i geografi, biologi og fysik/kemi. 
 

Det fællesfaglige forløb vil gennem tekst og video beskrive hverdagssituationer og skabe en direkte forbindelse mellem danske skoleelever og unge aktivister i Ghana via Facebook og WhatsApp. 
 

Skoleeleverne og deres lærer får mulighed for at stille spørgsmål til, hvordan klimaforandringer rammer Ghana, hvad det betyder for unge og hvilke muligheder unge har for at engagere sig i f.eks. klima-aktivisme eller andre former for aktivisme.

Samarbejdspartner: Batavia Media A/S

Bevilget beløb

 

199.999,-


Globale klima-artister vil med scenekunst og det direkte møde med ’peers’ fra Kenya engagere udvalgte grupper i globalt arbejde og mere specifikt i kampen for global klimaretfærdighed. 
 

Projektet bygger på Spor Medias mangeårige erfaringer med Global Kids-turneer og det seneste års on-line studierejser, Global Stay Tours. Centralt for projektet er en turné med seks artister fra Nafsi Africa i Kenya. Gruppen kommer med en ny-cirkus-forestilling om klimaforandringer samt workshops i akrobatik, dans og musik. 
 

I nogle af Danmarks yderområder samarbejder projektet med ’Nafsi hubs’, der forstås som lokale grupper af unge og voksne, der bliver ansvarlige for turnéen i deres lokalområder. Nafsi hubs’ene tilbydes digitale ’Global Stay Tours’ til Kenya, hvor de bliver vidner til klimaforandringerne og klædes på til at organisere deres del af turnéen i Danmark. Her samarbejder de med skoler, foreninger og institutioner, og via de mange lokale kontakter når Nafsi-gruppen et bredt publikum.

Samarbejdspartnere: Jyderup Højskole, Kultur for børn Sjølund-Hejls, Globale Gymnasier, Acting for Climate 

Bevilget beløb

199.234,-

 

Med indsatsen "Den Rejsende Humanitære Oplevelse: Unge i Krig" ønsker Ungdommens Røde Kors at skabe en taktil, sanselig og engagerende oplevelsesinstallation, der fokuserer på den virkelighed, som unge i krig og på flugt lever i ude i verden.

Projektet handler om at skabe en engagerende rejse for to målgrupper. Organisationen vil arbejde på at skabe en transition for målgruppe 1, som er en gruppe af 25-30 kernefrivillige fra Ungdommens Røde Kors, som skal gå fra primært at være engagerede i lokale eller nationale aktiviteter til ikke bare at få øjnene op for den globale humanitære bevægelse, som de er en del af, men også at klæde dem på til at kunne deltage aktivt i humanitære aktiviteter med og for andre unge i Danmark og ude i verden.

Gennem denne kapacitetsopbygning vil de skabe en gruppe af Humanitære Ungdomsambassadører, der ved at udvikle og tage ejerskab over Den Rejsende Humanitære Oplevelse vil udveksle, gå i dialog med og inspirere en målgruppe 2, som er 400-500 unge på landets uddannelsesinstitutioner. 

Bevilet beløb

190.439,-

 

Det Danske Hus i Palæstina vil sammen med det danske magasin Papercut Issues og partneren Tarmer Institute for Community Education nå ud til den gruppe af unge danskere, der er bevidste og interesserede i social uretfærdighed, men tøver med at engagere sig i den palæstinensiske situation, fordi den er en af ​​verdens mest komplicerede og langvarige konflikter.

Ved at blive et alternativ til den danske mediedækning, der fokuserer på krigsangreb og negligerer de palæstinensiske unge, vil organisationen skabe et rum, hvor unge palæstinensere kan fortælle deres historier om den sociale uretfærdighed, de oplever i deres hverdag. 
 

Historierne vil blandt andet udkomme i en specialudgave af Papercut issues, som produceres af 10 unge fra Palæstina, samt på magasinets og Det Danske Hus i Palæstinas sociale medier. 

 

Samarbejdspartner: Papercut Issues og Tarmer Institute for Community Education

 

Engagementspuljen er en støtteform under Civilsamfundspuljen, som finansieres af Udenrigsministeriet, og forvaltes af CISU. Udenrigsministeriet fastlægger de overordnede rammer for støtten baseret på Folketingets vedtagelser om det danske udviklingssamarbejde.