ForsidePuljerIndberetninger og klager

I CISU arbejder vi med to typer af henvendelser vedr. bevillinger og organisationerne/personerne involverede i CISU-finansierede projekter; indberetninger og klager.

 

1) Der er en særlig formular som kan bruges af alle til at indsende klager, rapportering af mistanke om misbrug og korruption samt whistleblowing. Formularen kan du finde her

 

2) Derudover er alle bevillingshavere i CISUs puljer forpligtet til straks at rapportere til CISU, hvis de opdager (eller får begrundet mistanke om) svindel, korruption, misbrug eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med bevillingen. Denne form for indberetninger skal ske via dette Skema til indrapportering af mistanke om eller konstateret uregelmæssighed (dansk) / Form for reporting irregularities (engelsk)

 

CISU er forpligtet til at informere Udenrigsministeriet om alle indberetninger, der vedrører CISUs puljer finansieret af Udenrigsministeriet.

I forlængelse af CISUs antikorruptionspolitik vil indberettede sager om korruption, misbrug og uregelmæssigheder desuden blive offentliggjort i kort form her på hjemmesiden. Se oversigten over sager.
 

CISU yder også hjælp til at forebygge og håndtere seksuelle krænkelser, udnyttelse og overgreb. Se, hvordan I kan komme i gang i jeres forening og i partnerskabet.

 

Forebyggelse og indberetning af korruption, svindel og andre uregelmæssigheder

De danske civilsamfundsorganisationers udvikling - og humanitære aktiviteter foregår ofte i lande, hvor korruption er et udbredt fænomen - mange steder i et omfang, som er et væsentligt problem for landets udvikling og befolkningens retsstilling. Det er CISUs mål at have et konstruktivt fokus på problemet, og at styrke de danske foreninger og deres partneres kapacitet til at forebygge og håndtere korruptionen, via kapacitetsopbygning, rådgivning og sparring.

Dette skema skal benyttes til indrapportering af mistanke om eller konstateret uregelmæssighed (dansk / engelsk)

 

CISU er forpligtet til at videresende alle indberetning til Udenrigsministeriet. 

I forlængelse af CISUs antikorruptionspolitik vil konstaterede sager om korruption og misbrug desuden blive offentliggjort i kort form her på hjemmesiden.

De sager, som CISU behandler pbga. Rapporteringer og indberetninger, vil løbende blive beskrevet i kort form på her hjemmesiden. Se listen over sager her.

CISU definerer på linje med mange andre korruption som:

“Misbrug af betroet magt og midler for egen vindings skyld”

I erkendelse af, at der ikke findes nogen almengyldig definition af korrupt adfærd, fastslår vi, at korrupt og uredelig praksis omfatter følgende handlinger:

Bedrageri: Bedrageri og bedragerisk adfærd henviser til overlagte gerninger begået af ledelsen eller andre personer for egen vindings skyld. Det omfatter falske fremstillinger, afpresning, sammensværgelse, hemmelige aftaler, svindel, nepotisme, tyveri, underslæb, dokumentfalsk samt vildledende eller svigagtig indberetning af omkostninger forbundet med projektaktiviteter, rejseudgifter, diæter osv.

Korruption: Det er korrupt adfærd og praksis, når der tilbydes betaling udover normale takster til gengæld for særlige tjenester eller fremskyndet sagsbehandling (også kendt som “smøring” og “bestikkelse”).

Misbrug af midler: Dette forstås som anvendelse af penge og aktiver (såsom tjenestebiler, telefoner osv.) med andre formål end hvad der nævnes i ansøgningen om finansiering af pågældende projekter og aktiviteter, samt som forsømmelig eller upassende vedligeholdelse af aktiver.

Alvorlige uregelmæssigheder: Dette henviser til mangelfuld bogføring, forsinket eller udeblivende økonomisk afrapportering til partnere og donorer, spild i forvaltningen af materielle, økonomiske og menneskelige ressourcer, samt andre former for ledelsessvigt.

Accept af eller tilbud om gaver eller tjenester, der er mere end symbolske, dvs. andet end kuglepenne, kalendere mv. Ingen må direkte eller indirekte anmode om eller modtage nogen form for gave, tjenesteydelse eller anden værdi, der gengældes med handlinger eller udeladelser på jobbet, eller som påvirker – eller fremstår som om, de påvirker – udøvelsen af hans/hendes funktioner, pligter eller dømmekraft. Det gælder også værdier overdraget til tredjepart, såsom ægtefælle/partner, børn osv.

Hemmeligholdelse, tilsløring eller fortielse af forhold i kontraktforvaltningen eller af potentielle interessekonflikter i samarbejdet med partnerorganisationer, serviceudbydere, leverandører og forretningspartnere. Dette omfatter et hvert forsøg på at skjule tætte familieforbindelser, aktieposter, medejerskab og andre afgørende relationer.

Forebyggelse af korruption og svindel starter længe før en eventuel projektbevilling. Allerede i starten af et samarbejde eller udviklingen af et konkret projekt, er det vigtigt at diskutere, hvordan korruption, misbrug og svindel kan forebygges.

Det er vigtigt at bruge tid i partnerskabet til at afklare forventninger og sætte sig ind i hinandens organisationer og baggrund m.m., så det er muligt at forstå den baggrund, man reagerer og taler ud fra.

  • Hav klare aftaler om rapportering og regnskabsaflæggelse med jeres partnere.
  •   Deltag i CISUs kurser, som f.eks, Pengene er bevilget og Regnskab og finansielt tilsyn af bevillinger, samt Korruptionsforebyggelse og Økonomistyring 
  •   Har I eller jeres partner(e) brug for redskaber til bogføring og styring af regnskaber, anbefaler vi at I enten kontakter CISU for vejledning. I kan også kontakte andre CISU medlemmer som I kan finde i Medlemsoversigten og partnerne kan I finde på CISUs verdenskort.  
  • Ved projektbesøg og i jeres egen organisation anbefaler vi, at I anvender CISUs finansielle tjekliste, som I finder her, enten som inspiration til at udvikle jeres egen, eller tilpasser den jeres organisation og partnerskabet.
  •   CISUs Accountability Dialogue Tool er bygget op som Mango's Health Check, men har fokus på en organisations indre sammenhæng og kontrolniveauer. Redskabet anbefales ved partnerbesøg og i jeres egen organisation. Hent det her under tilsynsværktøjer.