ForsidePuljerIndberetninger og klager

CISU har næsten 500 aktive bevillinger ad gangen, og det er blevet 1642 godkendte bevillinger mellem 2004 og 2020.

Der er fuld åbenhed om sager vedrørende korruption og finansielt misbrug.

 

Sager, CISU har behandlet eller modtaget:

På et tilsynsbesøg hos partnerorganisation i Tanzania opdagede Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (NFVE), at partnerorganisationen ikke kunne fremskaffe de dokumenter, som NFVE bad om. Aftalen blev derfor, at partner skulle fremsende de manglende dokumenter efterfølgende. Ved den følgende dialog konstaterede de i fællesskab, at der manglede afregning for aconto-midler udbetalt til en tidligere medarbejder for i alt 13.796 kr. En del af beløbet kunne modregnes i den løn, som medarbejderen havde til gode, og resten skal tilbagebetales. Det skyldige beløb er regnskabsført som en gæld mellem partnerorganisationen og medarbejderen og belaster ikke bevillingen. Sagen er dermed afsluttet.

På Assists projekt i Sri Lanka blev det opdaget, at en medarbejder havde svindlet for kr. 4.362 kr. Medarbejderen blev straks suspenderet og sagde siden op. Partnerorganisationen bad medarbejderen tilbagebetale pengene. Pengene blev tilbagebetalt, og sagen er afsluttet.

Organisationen fik en ny chance for at indsende bilag for den udbetalte bevilling, som kunne revideres, men de indsendte bilag kunne ikke godkendes. Organisationen er derfor blevet bedt om at tilbagebetale de udbetalte midler. Sagen er ikke afsluttet.

På baggrund af mistanke om uregelmæssigheder hos partnerorganisation i Bolivia igangsatte Axis en ekstern revision, som viste, at der manglede bilag for 58.405 kr. Der blev herefter gennemført et længere forløb under ledelse af lokal dommer med henblik på at finde en gensidig aftale. I løbet af dette forløb, stillede den tidligere medarbejder et modkrav på i alt 300.000 kr. Selvom dommeren anerkendte partnerorganisationens dokumentation af den tidligere medarbejders misbrug, anbefalede dommeren partnerorganisationen at indgå forlig, da han vurderede, at et juridisk forløb i næste retsinstans ville kunne trække ud i årevis, med store omkostninger og ikke nødvendigvis på alle områder ende til fordel for partnerorganisationen. Partnerorganisationen indgik derfor forlig, hvor begge parter frafalder alle krav. Sagen er ikke afsluttet.

Friluftsrådet (FR) modtog en mail fra en anonym whistleblower, hvor der blev fremsat påstande om svindel med projektmidler og nepotisme hos partnerorganisationen. En første revision viste svindel for 67.800 kr. En grundigere revision blev planlagt, men da revisor skulle udføre revisionen, meddelte partnerorganisationen, at alle dokumenter og bilag var blevet destrueret pga. pladsmangel. Resultatet af revisionen var, at der blev påvist et tab pga. svindel på 98.271 kr., mens revisionen ikke kunne verificere udgifter for i alt 3.934.862 kr. på grund af destruering af bilag. FR har sagsøgt partnerorganisationen for svindel i retten i Kampala. Sagen er ikke afsluttet.

Mistanken opstod i forbindelse med en henvendelse fra en anden donor, der også har samarbejdet med Økologisk Landsforenings (ØL) partnerorganisation i Uganda. Henvendelsen pegede på uregelmæssigheder i samarbejdet mellem donor og partnerorganisation, som medførte, at samarbejdet blev afbrudt. ØLs undersøgelse af sagen har ført til, at samarbejdet mellem ØL og partner også er afbrudt. Det reviderede regnskab viste dog ikke uregelmæssigheder, og sagen er afsluttet.

Whistleblowing fra projektlederen på Dialogos’ projekt i Uganda om, at der ikke havde været nogen projektaktiviteter og dermed fremdrift i projektet det forudgående kvartal, samt at de to fuldtidsmedarbejdere på projektet ikke kunne få udbetalt midler til aktiviteter og var sat til at arbejde på andre projekter hovedparten af deres tid, førte til en anmodning fra Dialogos om skift af partner, samt efterfølgende krav om revision af de afholdte udgifter. Da den nu tidligere partner modsatte sig revisionen, blev revisionen lavet af dansk revisor på baggrund af bilag og rapporter. Revisionen viste, at der var udokumenterede udgifter for 8.412 kr., som blev dækket af Dialogos. Sagen er afsluttet.

I en dansk organisation blev de bevilgede projektmidler, heriblandt midler fra Civilsamfundspuljen, brugt til andet, end det de var godkendt til, og der blev indsendt regnskaber med forfalsket revisorpåtegning, hvilket førte til politianmeldelse og efterfølgende fængselsdomme til de to hovedmistænkte, som har erkendt sig skyldige. På Civilsamfundspuljebevillingen var tabet på i alt kr. 328.733 kr. Der er stillet tilbagebetalingskrav, og sagen er endnu ikke afsluttet.

På Ingeniører uden Grænsers projekt i Sierra Leone førte mistanke omkring materialerne til en konstruktion til en undersøgelse, som viste at den lokale ingeniør solgte materialer videre med privat fortjeneste. Ingeniøren blev afskediget, og de 5.000 kr., sagen drejede sig om, blev inddraget ved at modregne i ingeniørens løn. Sagen er afsluttet.

På IAS’ program i Tanzania førte interne spændinger ift. lederen, klager fra flere sider samt regnskabsmedarbejderens opsigelse til en grundig revisionsundersøgelse. Revisionsrapporten udviser et beløb, som der ikke kan redegøres for i bilag, på kr. 61.135. Årsagen til dette er, at der ikke var en regnskabsmedarbejder ansat halvdelen af 2019, og at der ikke er ført regnskab. Direktør og medarbejdere blev opsagt ifm. lukning af organisationen ved udgangen af 2019. IAS har tilbagebetalt de midler, der ikke kunne aflægges regnskab for, og sagen er afsluttet.

AIDS-Fondet (AF) hyrede en lokal konsulent til at bistå deres partner i Uganda med at lave en tilstrækkelig grundig afsluttende rapport for et afsluttet projekt. Konsulenten leverede en rapport, hvoraf det fremgik, at det var vanskeligt at få relevante informationer og nødvendig dokumentation for aktiviteter. AF hyrede herefter Deloitte i Kampala til at foretage en revision, men det var ikke muligt for dem at få adgang til nødvendig dokumentation til revisionen. Til sidst tog AF selv til Uganda sammen med en dansk konsulent for at indsamle bilags dokumentation. Det afsluttende regnskab udviser et tab på kr. 458.000. Sagen er endnu ikke afsluttet.

 

På baggrund af et besøg hos Mejerifolk uden Grænsers projekt i Mongoliet blev der skabt tvivl om, hvorvidt samarbejdspartneren snød med projektmidlerne. Samarbejdet afsluttes derfor, inden projektet for alvor er kommet i gang. I det afsluttende regnskab er der et forbrug på ca. 6.000 kr., som ikke er dokumenteret. Til gengæld har partnerorganisationen ikke medtaget udgifter for afholdte løntimer. Sagen er herefter afsluttet.

På to projekter i Uganda med samme partnerorganisation bliver Seniorer uden Grænser gjort opmærksom på, at projektmedarbejderne ikke har fået løn i to måneder, selvom de er blevet bedt om at skrive under på, at de har modtaget lønnen. Pengene er desuden trukket fra projektkontoen. Da pengene ikke bliver betalt tilbage til projektkontoen trods flere rykkere, bliver det ene projekt lukket, mens det andet kører videre med en anden hovedpartner. Det drejer sig om et beløb på ca. 20.000 kr. Begge projekter er nu afsluttet med afsluttende regnskaber, og tabet er dækket af partnerorganisationen og Seniorer uden Grænser. Sagen er herefter afsluttet.

 

På Hope Danmarks medborgerindsats i Uganda opdagede en regnskabsmedarbejder en usandsynlig bogføring. Et efterfølgende spot-tjek tydede på en konstrueret deltagerliste samt bilag for i alt ca. 15.000 kr.  En undersøgelse viste dog, at aktiviteten var blevet gennemført, og der er nu kun udgifter for 700 kr., som der ikke kan redegøres for. Beløbet er tilbagebetalt af partneren, og sagen er herefter afsluttet.

 

På baggrund af oplysninger fra den svenske ambassade i Uganda om uregelmæssigheder gennemførte Økologisk Landsforening et finansielt tilsyn hos deres partner i Uganda. Tilsynet førte til, at projektet blev stoppet, og der blev gennemført ekstern revision, som viste uregelmæssigheder og uberettiget brug af projektmidler for ca. 300.000 kr. Økologisk Landsforening undersøgte mulighederne for at inddrive gælden via en civilretlig sag, men et lokalt advokatfirma vurderede, at dette syntes udsigtsløst. Sagen er derfor afsluttet med et tab på 309.910 kr.

 

I et projekt under Puljen for Klima og Miljø opdagede Verdens Skove, at deres partner i Bolivia havde lånt midler fra projektet til at dække et cash-flow problem på et andet projekt på ca. 83.000 kr. Verdens Skove fremsatte derefter et krav om tilbagebetaling, og midlerne blev ganske kort tid derefter betalt tilbage. Sagen er afsluttet.

I DIBs projekt under Puljen for Klima og Miljø mistænkte den indiske hovedpartner de lokale partnere for at tage højere udgifter med i regnskabet end de reelle udgifter, og for ikke at udføre de aftalte opgaver. Samarbejdsproblemerne resulterede i, at de lokale partnere truede med ikke at ville udlevere bilag for i alt ca. 100.000 kr. Til sidst lykkedes det dog parterne at få aftalt et møde, hvor bilagene blev udleveret, og samarbejdet blev afsluttet. Der blev indsendt et afsluttende regnskab uden tab, og sagen blev herefter afsluttet.

En medarbejder hos Global Aktions partnerorganisation i Zimbabwe sendte bankudskrifter til Global Aktion, der viste, at der var blevet hævet og udbetalt ureglementerede beløb på projektkontoen. På baggrund af dette blev projektet stoppet, og der blev iværksat en ekstern revision. Revisionsrapporten viste, at der var svindlet for ca. 82.000 kr. Det har ikke været muligt at foretage retsforfølgelse af de berørte personer, eller at få pengene tilbagebetalt på anden vis. Sagen er derfor afsluttet med et tab på 82.784.

Hos en af LGBT Danmarks partnerorganisationer på Zanzibar lykkedes det et tidligere medlem af organisationen, som havde stjålet organisationens registreringsattest samt checkhæfte, at tømme projektkontoen, selvom han ikke længere var underskriftsberettiget. På samme tidspunkt var der indbrud hos organisationen, som fik stjålet alle møbler. I alt er der et tab på projektet på kr. 18.390. Sagen er afsluttet.

På LGBT Danmarks projekt i Tanzania blev det opdaget, at to af partnerorganisationerne i projektet havde indleveret falske kvitteringer for aktiviteter, som havde fundet sted, men til en billigere pris end angivet på kvitteringerne. Kvitteringerne var desuden fra et andet hotel end det, hvor aktiviteterne havde fundet sted.  I alt er der svindlet for 18.000 kr., og heraf mangler der at blive tilbagebetalt kr. 1.800. Samarbejdet med de to partnerorganisationer er nu afbrudt, og de er blevet bedt om at tilbagebetale det manglende beløb. Beløbet er tilbagebetalt, og sagen er derfor afsluttet.

På Danish NCD Alliance, en alliance mellem Kræftens Bekæmpelse og Diabetes Foreningens projekt på Zanzibar blev regnskabsmedarbejderen afsløret i svindel med checks. Svindlen var foretaget ved at lave plads til ekstra tal og tekst på checks, som kunne tilføjes, efter at de var blevet underskrevet. For at få bankudskrifterne til at stemme med de oprindelige checks havde han også lavet falske bankudskrifter, som han sendte til ledelsen. Regnskabsmedarbejderen har erkendt sig skyldig, og han er efterfølgende blevet fyret med øjeblikkelig virkning, og der er blevet lavet en tilbagebetalingsaftale. Medarbejderen er også politianmeldt, og projektet har beslaglagt medarbejderens byggegrund, således at denne kan sælges, hvis tilbagebetalingsaftalen ikke overholdes. Det har dog efterfølgende vist sig, at regnskabsmedarbejderen selv var blevet snydt ifm. køb af byggegrund, som ikke var noget værd. Der er nu foretaget en lokal revision af projektet, som viser svindel for i alt 200.000 kr. Sagen er endnu ikke afsluttet.

Bestyrelsen i Danish NCD Alliances partnerorganisation på deres projekt i Uganda besluttede at fyre deres direktør, da de ikke længere havde tillid til hendes lederskab. Dette skyldtes bl.a., at hun ikke fulgte bestyrelsens finansielle procedurer, samt at hun ikke kunne forklare regnskaberne. Der blev efterfølgende foretaget en lokal revision af projektregnskabet, som viste et udokumenteret forbrug på i alt ca.75.000 kr. En lokal advokat har vurderet, at mulighederne for at få den mistænkte i sagen dømt er små, og sagen er derfor afsluttet med et tab på 117.479.

Da formanden for en skole i IAS' projekt i Kenya bad om en bankudskrift for projektkontoen, opdagede han, at en skoleleder på en skole, som projektet støtter, havde hævet penge fra projektkontoen uden skolebestyrelsens vidende og godkendelse og med en falsk underskrift. I alt var der hævet ca. 1.900 kr. Skolelederen indrømmede tyveriet, som blev meldt til politiet. Skolelederen tilbagebetalte efterfølgende beløbet, og politisagen blev trukket tilbage. Skolelederen blev af Undervisningsministeriet overflyttet til en anden skole, inden projektet sluttede. Sagen er afsluttet.

En field officer fra SOS Børnebyernes partner i Etiopien havde indkaldt nogle deltagere til et møde, dagen efter de havde modtaget penge til individuelle indkomstgenererende aktiviteter fra projektet. På mødet opkrævede han pengene fra deltagerne og gav dem indtryk af, at han ville passe på pengene for dem. Ved mødet gav han dem hver især et lavere beløb med hjem. Medarbejderen tog i alt ca. 3.100 kr. af deltagernes penge. Herefter udeblev han fra sit arbejde, og da partnerorganisationen opsøgte ham, sagde han sit job op. Partnerorganisationen blev kontaktet af deltagerne og foranstaltede straks en undersøgelse og anmeldte sagen til politiet. Som konsekvens heraf blev field officeren anholdt, og han er efterfølgende blevet idømt bøde- og fængselsstraf. Sagen er afsluttet.

I forbindelse med en budgetmonitorering opdagede den lokale projektkoordinator på SOS Børnebyernes projekt i Rwanda, at der ifølge regnskabsrapporten var brugt penge på transport i forbindelse med nogle projektaktiviteter, som ikke var blevet gennemført. Den ansvarlige projektmedarbejder indrømmede at have lavet falske kvitteringer for i alt ca. 2.300 kr. Projektmedarbejderen tilbagebetalte det meste af beløbet, og resten blev trukket fra hendes sidste lønudbetaling. Medarbejderen blev efterfølgende fyret fra projektet, og sagen er afsluttet.

På Global Aktions projekt i Swaziland blev projektkoordinatoren suspenderet pga. en mistanke om korruption samt uregelmæssigheder i projektimplementeringen. Efter informationen om projektkoordinatorens suspension, hans mulige misbrug af midler og bestyrelsens ønske om at undersøge hans rolle nærmere, stoppede Global Aktion samarbejdet med partnerorganisationen med det samme og iværksatte en undersøgelse og kortlægning af sagen. Med undersøgelsen stod det klart, at tre nøglepersoner i organisationen har været involverede i sagen: Projektkoordinatoren, præsidenten og generalsekretæren. Det er lykkedes Global Aktion at få de ansvarlige personer til at tilbagebetale en del af det misbrugte beløb, men da det vurderes, at det ikke er muligt at få tilbagebetalt hele beløbet, er sagen nu afsluttet med et tab på kr. 103.339.

Korruption i Ungdommens Røde Kors’ (URK) partnerorganisation i Uganda har betydet, at URK fortsætter dialogen, men har afsluttet partnerskabet med organisationen. Sagen startede med, at organisationens generalsekretær og bestyrelsesformand blev anholdt af politiet med anklager om at have smuglet varer til privat brug ind i landet i organisationens navn, og på den måde undladt at betale told og moms. Anklagerne efter anholdelsen lød på “tax evasion, conspiracy to evade tax, conflict of interest and abuse of office”. På baggrund af anholdelserne blev en tilbundsgående ekstern revision af organisationen iværksat, og forskellige typer uregelmæssigheder og svindel blev afdækket. URK og partnerorganisationen har indgået en aftale om tilbagebetaling af de knap 650.000 kr., som sagen drejer sig om. Sagen er dermed afsluttet i CISU.

I forbindelse med et opstartsbesøg i Uganda på fase 3 af et projekt, der er blevet støttet af CISU gennem de sidste 5 år, fandt Seniorer uden Grænser (SuG) ud af, at der manglede bilag for udgiftsførte midler. SuG indkaldte derfor formand og projektkoordinator til et møde dagen efter, i håb om at de kunne fremvise dokumentation. Da det ikke var tilfældet, blev det meddelt dem, at de var suspenderet fra projektet, og at deres rettighed til at hæve penge på projektkontoen var stoppet med øjeblikkelig virkning. Sagen viste sig efterfølgende bl.a. også at omfatte svindel med bankudskrifter. Formand og projektkoordinator er blevet politianmeldt, og en ekstern revision af fase 2 og 3 af projektet er gennemført. Det afsluttende regnskab for projektet viser, at der er misbrugt for ca. 300.000 kr. Sagen er ikke afsluttet.

Friluftsrådet stoppede deres samarbejde med deres partner i Tanzania pga. bl.a. følgende problemer: Der var ikke lavet et revideret regnskab af projektets udgifter, flere medarbejdere i organisationen var stoppet, flere donorer havde trukket sig, og projektet havde ligget stille i et par måneder pga. interne uoverensstemmelser. Der blev derfor igangsat en ekstern revision af projektet. I det afsluttende regnskab tager revisor forbehold for udgifter på i alt kr. 104.656. Friluftsrådet har krævet beløbet tilbagebetalt af partneren, bl.a. via salg af projektbil, men indtil videre uden held, hvorfor partnerorganisationen er blevet politianmeldt. Sagen er ikke afsluttet.

I forbindelse med afslutningen af deres projekt i Tanzania fandt Bongo Development Tourism (BDT) ud af, at deres samarbejdspartner flere gange i projektperioden har lånt penge fra projektbudgettet til deres egen foreningskasse. Der manglede derfor et beløb på i alt 1.612.000 TZS (ca. 6.000 kr.). En del af beløbet var udlånt til privatpersoner og kunne hurtigt inddrives, mens resten sandsynligvis var brugt til drift af enten den campingplads eller den børnehave, som samarbejdspartneren driver. Dette beløb blev dækket af samarbejdspartneren, og sagen kunne afsluttes.

En lokal ansat på Diálogos’ projekt i Filippinerne modtog et á conto beløb til brug for projektrelaterede aktiviteter. Da hun skulle aflægge regnskab for det udbetalte beløb, viste det sig, at nogle af de afleverede kvitteringer var forfalskede, mens andre ikke kunne henføres til udgifter, der hørte til projektet. I alt drejer det sig om et beløb på ca. 6.000 kr. I retten er den mistænkte blevet kendt skyldig, men hun er siden forsvundet.  Sagen er afsluttet

På IAS’ projekt i Tanzania får projektmanageren frastjålet 1.437.000 TZS (ca. 4.570 kr.) på vej hjem fra banken. Udover de stjålne penge forsvinder et USB Modem og en Anti virus cd til i alt 150.000 TZS (ca. 477 kr.). Da projektmanageren skal skifte bus, får han i første omgang ikke sin taske med pengene med ud af bussen, og buschaufføren når derfor at køre væk med tasken. Da projektmanageren senere på dagen får stoppet den samme bus igen, er pengene forsvundet. Buschaufføren bliver taget med på politistationen, da buschaufførens hjælper fortæller, at det er buschaufføren, der har taget pengene. Sagen afsluttes ved, at den anklagedes far tilbyder projektet et stykke land, som vil blive solgt for at dække det tabte beløb.

På Seniorer uden Grænsers projekt i Uganda trodsede formanden for bestyrelsen aftalen om, at der kun måtte eksistere ét checkhæfte til brug ved afhentning af penge i banken. Han hentede således yderligere et checkhæfte og hævede 8.200.000 UGX (ca. 15.500 kr.). Han tilbagebetalte ret hurtigt 1.000.000 UGX, således at det manglende beløb er ca. 13.600 kr. På et bestyrelsesmøde besluttede man at ekskludere den tidligere formand, og man meddelte ham endvidere, at beløbet skulle betales tilbage, hvilket han lovede at gøre. Da det ikke skete til den fastsatte dato, overgik sagen til politiet og blev anmeldt til de lokale myndigheder. Men den mistænkte er stadig på fri fod, og det har ikke været muligt at lave en ny tilbagebetalingsaftale. Sagen er afsluttet.

På Educats projekt i Rwanda hævede program manager 6.000.000 RWF fra projektkontoen. Han betalte herefter 3 måneders husleje for kontoret på i alt 2.880.000 RWF og stak af med det resterende beløb på 3.120.000 RWF (ca. 28.800 kr.). Programmanageren blev fyret, og en ny leder blev konstitueret i YES Rwanda. Efter nogle måneder lykkedes det at få kontakt til den tidligere programmanager, og der blev indgået en aftale om tilbagebetaling i 3 rater. Da første rate ikke blev tilbagebetalt som aftalt, blev der sat en ny frist for tilbagebetaling af det fulde beløb. Da denne frist heller ikke blev overholdt, overgik sagen til politiet. Der blev forsøgt gennemført en retssag uden held. Sagen er afsluttet.

Plan Danmark har indberettet en sag om underslæb i et projekt, hvor de samarbejder med 6 ungdomsorganisationer. Sagen vedrører en af organisationerne og drejer sig om tre medlemmer af ledelsen (frivillige), der har overført KSH 300.000 (ca. 20.000 kr.) fra foreningens projekt konto til en anden bankkonto og herefter formandens formodede misbrug af midlerne til private formål. De tre medlemmer er blevet ekskluderet og vil blive retsforfulgt. Samarbejdet med den pågældende organisation er nu afsluttet, mens samarbejdet gennemføres med de øvrige organisationer. Sagen er afsluttet.

En intern Plan revision hos én af Plan Danmarks samarbejdspartnere i Kenya stillede spørgsmålstegn ved udgifter for ca. 49.000 kr., hvilket førte til, at projektet blev sat på stand-by, mens en ekstraordinær revisionsundersøgelse blev gennemført. I forbindelse med revisionsundersøgelsen blev der ført dokumentation for manglende bilagsmateriale svarende til udgifter for ca. 47.600. De resterende ca. 1.400 kr. er tilbagebetalt af partneren. Sagen fører til, at den lokale partners ”Program Officer” bliver afskediget, og en ny projektkoordinator ansættes. Efterfølgende er der strammet yderligere op på den finansielle administration af projektet hos partneren. Sagen er afsluttet.

Hos en samarbejdspartner til foreningen Diálogos havde administratoren indført beløb på i alt ca. 12.000 kr. i regnskabet som indbetalt til skat og pension, selvom pengene ikke var indbetalt, og regnskabet var godkendt af revisoren. Der blev iværksat en fornyet revision, og administratoren blev straks suspenderet. Diálogos standsede al overførsel af yderligere midler til projektet, indtil sagen var afklaret.
Administratoren var i stand til at levere kvitteringer for ca. 950 kr. Efterfølgende blev der indgået aftale med administratoren og ledelsen hos samarbejdspartneren om at tilbagebetale det resterende beløb. Pengene er nu tilbagebetalt, og sagen er afsluttet.

På et af Caritas’ projekter i Boliva viste revision af projektets regnskaber, at der ikke kunne afregnes for ca. 22.500 kr. Den tidligere projektkoordinator indvilgede i at tilbagebetale størstedelen af beløbet. Det resterende beløb på kr. 3.000 kr. skyldes en uafsluttet diskussion om varigheden af den tidligere projektkoordinators ansættelsesperiode. Sagen er afsluttet.

I foreningen Genvej til Udviklings projekt i Niger blev der indkøbt en gammel bil, som blev faktureret som en ny bil. Differencen mellem den fakturerede og den reelle købspris viste sig at være på knap kr. 130.000. Udover svindelen i forbindelse med bilkøbet blev der ved en ekstraordinær lokal revision konstateret manglende bilag for udgifter på ca. 8.000 kr. En advokatundersøgelse gav indblik i sagens facts, og manglende erkendelse fra projektets side førte til et tillidssammenbrud. Det blev besluttet, at projektet ikke kunne fortsætte, og Genvej til Udvikling tog til Niger for at undersøge uregelmæssighederne nærmere, lukke projektet på forsvarlig vis og bringe afklaring til projektets mange aktører. Ansvaret for uregelmæssighederne og for det manglende økonomiske tilsyn synes at fordele sig mellem lederen af en lokal samarbejdspartner og den nu afdøde projektchef. Den indkøbte bil blev efterfølgende solgt til kr. 55.316, hvilket giver et samlet tab på kr. 83.387. Sagen er afsluttet.

En af Nepenthes’ samarbejdspartnere i et projekt i Honduras opsagde samarbejdet, en opsigelse Nepenthes efterfølgende formaliserede pga. lang tids samarbejdsvanskeligheder. De øvrige samarbejdspartnere i projektet ønskede at fortsætte samarbejdet med Nepenthes, men den organisation, der opsagde samarbejdet, ønskede ikke at udlevere projektets aktiver, således at projekt kunne fortsætte. Nepenthes har derfor anlagt civilt søgsmål for at få adgang til aktiverne – en sag de har vundet, men som pga. trusler ikke har givet adgang til alle aktiverne. Sagen er afsluttet.

På baggrund af alvorlig mistanke og konkrete beretninger om uregelmæssigheder beslutter foreningen Børnenes Liv at lukke projekt i Colombia før tid. Det besluttes, at de eksisterende aktiver i projektet realiseres, herunder salg af bil indkøbt til projektet, og de ubrugte midler skal returneres til Projektrådgivningen. Sagen ender med, at bilen sælges, men pengene tilbagebetales ikke, og den danske projektleder forsvinder fra Columbia. Manglende dokumentation for en række udgifter medfører en række alvorlige forbehold i det afsluttende regnskab, som gør, at regnskabet ikke kan godkendes, og sagen indberettes til Rigsrevisionen. Sagen er afsluttet.

 

Efter afsluttet projekt var det ikke muligt for foreningen Ungdomsringen at aflægge revideret regnskab for en del af deres projekt i Tanzania, hvilket førte til et forbehold i det afsluttende regnskab, samt et krav om tilbagebetaling af ca. 58.000 kr. Pengene er tilbagebetalt, og sagen er afsluttet.

Foreningen Kvinder med Handicap indberetter, at pengeskab med beløb på ca. 11.500 kr. er blevet stjålet af vagtmand på projekt i Uganda. Vagtmanden forsøges retsforfulgt, men det lykkes ikke. Sagen ender hos Rigsrevisionen, og det konkluderes, at vagtmanden ikke vil kunne tilbagebetale pengene, selvom han blev dømt til det. Beløbet anses derfor for at være tabt og dækkes af projektets budgetmargin. Sagen er afsluttet.