ForsidePuljerStyrkelse af Civilsamfundets Råderum

*OBS: puljen er lukket, da alle midler er bevilliget. Vi henviser i stedet til støttemulighederne Små Indsatser, Medborgerindsatser og Udviklingsindsatser under Civilsamfundspuljen, der også kan støtte indsatser til stykelse af civilsamfundets råderum.*

 

Formålet med støtteformen er at styrke modstandsdygtige og uafhængige civilsamfund i det globale syd, hvor civilsamfundets råderum er blevet indskrænket og menneskerettighedsovertrædelser og restriktioner som konsekvens af COVID-19-pandemien øges. Formålet skal opnås gennem kapacitetsudvikling og/eller fortalervirksomhed for proaktivt at imødegå overtrædelser, restriktioner og tilbageslag for menneskerettighederne, f.eks. hvad angår forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, ytringsfrihed, retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, organisationsfrihed og faglige rettigheder og pressefrihed.

 

Objective of Rebuilding Civic Space modality

The Rebuilding Civic Space modality aims to strengthen resilient and independent civil societies in the Global South, which has experienced a shrinking civic space, including worsening human rights violations and restrictions as a consequence of the COVID-19 crisis. This objective is pursued by means of capacity development and/or advocacy to proactively resist violations, restrictions and human rights setbacks, in e.g. the freedoms of peaceful assembly, association, expression; and freedom of thought, conscience and religion; fundamental principles and rights at work as well as freedom of the media. 

 

Types of interventions

Funding can be approved for interventions that build capacity in civil society organisations and/or vulnerable/targeted groups that address or are affected by the infringements on their democratic and civic space as an effect of COVID-19 measures. Support can also be given to interventions that address problematic limitations of civic space and democratic freedom rights under the pretext of COVID-19

 

Who can apply?

The Rebuilding Civic Space modality accepts applications from civil society organisations with roots in Denmark. The intervention must be implemented in collaboration and partnership with local organisations from a developing country on the OECD DAC’s list. Organisations are eligible to apply if they meet the minimum requirements laid down by the Danish Ministry of Foreign Affairs (see guidelines for Rebuilding Civic Space modality), including organisations with contributions from the Danish Ministry of Foreign Affairs such as strategic partnershipagreement, fund agreement or equivalent.

 

Maximum amount for the individual organisation

One organisation can apply for a total of DKK 3 million. One organisation can be granted several interventions as long as the total amount does not supersede DKK 3 million. 

 

Formats, guidelines and guides 

Formats, guidelines and guides for the Rebuilding Civic Space modality can be found here

 

Read more about the Rebuilding Civic Space modality in the guidelines

CISU har modtaget tilsagn fra Udenrigsministeriet om flere midler til denne støtteform, og har fra 11/06/2021 genåbnet for ansøgninger op til 3 mio. kr.

 

Herunder opdaterer vi løbende, hvor meget der ansøgt for, hvor meget der er bevilget, samt hvor mange midler der er til rådighed i puljen.

Opdateret: 08/03/2022

 

Midler til ansøgninger om Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

Ansøgt men ikke afgjort: kr. 0

Bevilget beløb: kr. 32.048.216

Midler til rådighed: kr. 0

OBS - Det er ikke længere muligt at søge indsatser over 500.000 kr.

 

Friholdte midler til ansøgninger under 500.000 kr.

Ansøgt men ikke afgjort: kr. 0

Bevilget beløb: kr.  3.984.542

Midler til rådighed: kr. 0

OBS - Det er ikke længere muligt at søge indsatser under 500.000 kr.

Støtte til Styrkelse af Civilsamfundets Råderum kan søges af folkelige organisationer forankret i Danmark (civilsamfundsorganisationer). Alle indsatser skal foregå i samarbejde med en eller flere lokale partnere i udviklingslande. 

 

Ansøgende organisationer må gerne modtage faste tilskud fra Udenrigsministeriet, som f.eks. strategiske partnerskaber, puljeaftaler eller tilsvarende, så længe de opfylder nedenstående krav. 

 

Krav til den danske organisation:

Organisationen skal være privat, have juridisk og organisatorisk hjemsted og aktiviteter i Danmark.

Forpersonen eller hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast opholdstilladelse i Danmark og bosiddende i Danmark.

Organisationen skal have eksisteret i minimum ét år.

Organisationen skal have mindst 50 årligt betalende medlemmer eller bidragsydere i Danmark.

Organisationen skal have et sæt vedtægter samt regnskaber, der er underkastet revision.

Organisationen må ikke være en erhvervsdrivende fond, privat virksomhed, konsulentvirksomhed, en uddannelsesinstitution eller en organisation nedsat ved lov.

Hvis den ansøgende organisation er en paraplyorganisation, skal mindst én af medlemsorganisationerne leve op til kravene.

 

Læs mere om krav til ansøger i retningslinjerne for Styrkelse af Civilsamfundets Råderum

 

Der kan ydes støtte til indsatser, der opbygger kapaciteten hos civilsamfundsorganisationer og/eller særligt udsatte målgrupper, som bekæmper eller er ramt af menneskerettighedskrænkelser og indskrænkninger i deres demokratiske råderum foranlediget af COVID-19.

 

Der kan også gives støtte til indsatser, der adresserer problematiske indskrænkninger i demokratiske friheds- og menneskerettigheder under påskud af COVID-19-beredskab.

 

Læs om eksempler på indsatser i retningslinjerne for støtteformen.

 

Hvis en indsats har til formål at beskytte et civilsamfund, der er under pres, men presset ikke er begrundet i COVID-19-pandemien, skal de andre støtteformer under Civilsamfundspuljen bruges, såsom Udviklingsindsatser, Medborgerindsatser og Små Indsatser.

Der kan søges støtte til indsatser i alle lande på OECD/ DACs oversigt over modtagerlande af udviklingsbistand. 

 

Udfasningsindsatser

 

Der kan ikke bevilliges støtte til nye indsatser i et udviklingsland, som i to på hinanden følgende år har ligget udenfor DAC-listen.


For organisationer med igangværende indsatser, der udløber indenfor 12 måneder efter, at det pågældende land har ligget udenfor DAC-listen i to år, vil det være muligt at ansøge om en udfasningsindsats på maksimum kr. 500.000 for at sikre en fornuftig exit strategi.

 

For øvrige igangværende indsatser forventes det, at implementeringen planlægges/justeres på en sådan måde, at det sikres, at indsatsen på fornuftig vis kan udfases og afsluttes indenfor indsatsens levetid.

 

Hvis et land har ligget udenfor DAC-listen i to på hinanden følgende år, kan det atter komme i betragtning til dansk bistand, når det igen har ligget i en af kategorierne under 'Upper Middle Income Countries and Territories' i to på hinanden følgende år.

 

En organisation kan søge op til 3.000.000 kr. og har mulighed for at få bevilliget flere ansøgninger, hvis det samlede bevilligede beløb ikke overstiger 3 mio. kr.

 

Der gælder samme regler som i Civilsamfundspuljen vedr. beløbsstørrelse. For at ansøge om indsatser over 500.000 kr. skal den ansøgende organisation have gennemført mindst en indsats med en bevilling over 200.000 kr. eller have gennemført en indsats af tilsvarende karakter med rapporteringskrav, der svarer til CISUs og/eller Udenrigsministeriets.

Alle ansøgninger indsendes digitalt til CISU via Vores CISU, hvor man uploader ansøgningsskema og budgetformat. 

 

Find alle relevante skemaer og formater til ansøgningen her

 

Læs mere om ansøgningsprocessen herVores CISU Q&A

 

Der er to måder at ansøge på:

1: Hvis organisationen ikke har en fast aftale med Udenrigsministeriet, ansøges der om Råderumsindsatser. Det er typisk alle organisationer, der normaltvist primært søger hos CISU eller andre puljeordninger (herunder også programorganisationer).

 

2: Hvis organisationen har en fast aftale med Udenrigsministeriet, kan der ansøges om Råderumssupplement. Der gælder dog, at hvis der søges om en indsats som ikke bygger på eksisterende engagementer, i forhold til land, tematik eller partner, så skal der søges om Råderumsindsatser, selvom organisationen har en fast aftale med Udenrigsministeriet

Ansøgningsfrist:

Der er ingen ansøgningsfrist. Ansøgninger kan indsendes løbende.

 

Behandlingstid:

CISU behandler ansøgninger hurtigst muligt og normalt indenfor fire uger. Hvis der stilles uddybende spørgsmål til ansøger, forlænges sagsbehandlingstiden dog. 

 

I ferieperioder (jul, påske og vinterferie) forlænges sagsbehandlingstiden med op til én uge. I sommerferieperioden (juli måned) forlænges behandlingstiden med op til tre uger.

 

Sagsbehandlingstiden starter, når ansøgningen opfylder alle administrative krav og kan videresendes til CISUs eksterne bevillingssystem.  Se evt tjeklisten i retningslinjerne "Er I klar til at indsende jeres ansøgning?"

Der foretages en samlet vurdering af ansøgningen ud fra nedenstående vurderingskriterier: 

 

Formål og relevans

Partnerskabet/samarbejdspartnerne

Målgrupper, formål og forventede resultater

Omkostningsniveau 


Bevillingsudvalget vurderer alle ansøgninger ud fra et helhedsorienteret skøn i forhold til indsatsens kvalitet og formål. I vurderingen bliver kravene til foreslåede indsatser altid afstemt med det ansøgte beløb, de ansøgende organisationers erfaringer, konteksten og formålet. 

Behandlingen af ansøgningen foregår i fire skridt

 

1: CISUs puljeforvaltere vurderer, om ansøgningen lever op til de formelle krav. Ansøgninger kan afvises administrativt, hvis de ikke opfylder disse krav. Lever ansøgningen op til de formelle krav, sendes den videre til CISUs eksterne bevillingssystem. CISU informerer Udenrigsministeriet om alle indkomne ansøgninger. Det skal sikre, at der ikke er tale om genansøgning på indsatser, som tidligere er blevet afvist andre steder. For denne specifikke støtteform, Styrkelse af civilsamfundets råderum screener Udenrigsministeriet ansøgninger om Råderumssupplement fra organisationer, der modtager fast støtte direkte fra Udenrigsministeriet med henblik på at vurdere om der er overlap med eksisterende aftale (og altså allerede finansiering) til indsatsen.


2: Ansøgningerne sagsbehandles af CISUs eksterne bevillingskonsulenter, som foretager en vurdering på baggrund af retningslinjerne for puljen.  Hvis der undervejs i sagsbehandlingen er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen, vil ansøgeren blive kontaktet direkte. Derefter sender bevillingskonsulenterne en indstilling til Bevillingsudvalget for puljen. 


3: Bevillingsudvalget behandler bevillingskonsulenternes indstilling og træffer den endelige afgørelse.


4: Bevillingsudvalgets svar på ansøgningen bliver sendt skriftligt til ansøgeren.

Det er ikke muligt for ansøger at kommunikere med hverken Bevillingsudvalget eller bevillingskonsulenterne under sagsbehandlingen undtagen ved besvarelse af evt. uddybende spørgsmål fremsendt af en bevillingskonsulent.

 

Klager over afgørelser

 

Eventuelle klager over behandlingen af en ansøgning bliver i første omgang drøftet af CISUs Sekretariatsleder, Bestyrelsens formand og Bevillingsudvalgets formand, som drøfter klagens karakter og afgør dens videre forløb.

 

Som udgangspunkt kan klager ikke føre til ændringer af afgørelser foretaget i bevillingssystemet. Der kan dog henvises til fornyet behandling af sagen, hvis der er tale om substantielle og påviselige formelle fejl i sagsbehandlingen. Der kan således ikke ændres ved vurderinger og skøn foretaget i bevillingssystemet.

 

Alle klager vil under alle omstændigheder blive formidlet videre i systemet og anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af faglig praksis, der gennemføres i CISU i et samspil imellem Bestyrelse, Bevillingskonsulenter, Bevillingsudvalg og Sekretariat/rådgivere.

 

CISUs procedurer for feedback og klager fremgår af CISUs Adfærdskodeks på  dansk / engelsk.

 

Bevillingsystemet

 

Bevillingssystemet består af et bevillingsudvalg og en række bevillingskonsulenter. Bevillingskonsulenterne foretager den faglige og administrative vurdering af ansøgningerne og skriver en indstilling til bevillingsudvalget, som træffer den endelige afgørelse.  

 

Bevillingsudvalget

 

Bevillingsudvalgets medlemmer udpeges af CISUs bestyrelse på baggrund af et åbent opslag. Bevillingsudvalget består af otte medlemmer. Medlemmerne udpeges for to år af gangen og kan genudpeges en gang. Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen.

 

Udvalget skal sikres en bred faglig sammensætning med stor erfaringshorisont og skal afspejle medlemskredsens bredde. Fem af udvalgsmedlemmerne udpeges derfor blandt medlemsforeningerne. For at sikre udvalgets brede legitimitet udpeges tre medlemmer fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller fra relevante faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde.
 

Bevillingsudvalget består af følgende medlemmer:

Fem repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer: Anja Nielsen, Aktion Børnehjælp; Camilla Nielsen-Englyst, 100% for Børnene; Carsten Nørgaard, Spor Media; Berit Asmussen, FN-forbundet samt Johnny Baltzersen, CICED.

Tre repræsentanter fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller fra relevante faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde: Herluf G. Madsen, Red Barnet (formand); Karen Ansbæk, MS/ActionAid; samt Lars Buur, Roskilde Universitet. 

 

Udvalgsmedlemmerne modtager et fast vederlag. Ekstra opgaver (fx overtagelse af andre medlemmers opgaver) aflønnes på timebasis. Formandens arbejdsopgaver aflønnes med et særligt vederlag.

 

Bevillingskonsulenterne

 

Bevillingskonsulenterne er deltidsansatte hos CISU. Der er fire bevillingskonsulenter tilknyttet puljen. Bemærk at du ikke kan kontakte bevillingskonsulenterne direkte. 

Følgende bevillingskonsulenter er tilknyttet Styrkelse af Civilsamfundets råderum:

 

Marianne Bo Paludan
Socialantropolog med en lang erfaring inden for udviklingsarbejde og civilsamfundsorganisationer i en lang række sammenhænge. Har i mange år arbejdet for Red Barnet som programmedarbejder og været formand for Børne og Ungdomsnetværket.

 

Sten Andreasen
Socio-økonom med mere end 25 års erfaring med koordinator-, rådgivnings- og ledelsesfunktioner for danske udviklings-NGOer, både i Danmark og i flere udviklingslande. Har især arbejdet med CSOer i Nord og Syd; partnerskaber, organisationsanalyse og kapacitetsopbygning; strategisk planlægning og politikudvikling. Er nu selvstændig konsulent.

 

Dorthe Skovgaard Mortensen
Etnograf med knap 20 års erfaring fra udviklingsarbejde i regi af danske civilsamfundsorganisationer og som udstationeret. Særlig erfaring indenfor rettighedsarbejdet, fortalervirksomhed, og projekt- og programdesign. Har arbejdet i DUF, MS, og Danmission samt som selvstændig konsulent.

 

Karen Andersen
Cand. Polit. med mere end 25 års erfaring i rettighedsbaseret udvikling og fortalervirksomhed, partnerskaber, ligestilling, forandringsledelse og projektdesign. Har arbejdet i Oxfam IBIS som programmedarbejder og international chef og i Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde som partnerskabskonsulent. Har arbejdet ude og hjemme med konkrete civilsamfundsindsatser i Mellemamerika, Vestafrika,  MENA og Indonesien. 

Vejledninger og retningslinjer samt formater til ansøgninger, afrapportering, anmodninger med videre, finder du her.

Som medlemsorganisation kan man altid anmode om rådgivning på flere tidspunkter i løbet af ansøgningsprocessen. Rådgivninger bestilles her. Husk at booke i god tid.


Ansøgere der ikke er medlemmer af CISU, kan få vejledning om ansøgningsprocedurer. Kontakt CISU på tlf. 86120342 eller puljer@cisu.dk.