/ Forside / Værktøjer / Fortalervirksomhed

Fortalervirksomhed (advocacy) står som en af de centrale målsætnin­ger i dansk udviklingsbistand og dermed også for CISU og CISUs puljer.

 

CISU har valgt at lægge Danidas definition af fortalervirksomhed til grund for kurser, rådgivning og puljeforvaltningen:

 

”Fortalervirksomhed forstås som målrettede indsatser, der gennem påvirkning af beslutningstagere og borgere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, søger at forme og påvirke politiske, økonomiske, kulturelle og sociale processer og beslutninger med henblik på at forbedre livsvilkår for et betragteligt antal mennesker”.

 

I dansk udviklingspolitik er der et klart fokus på at fremme menneskerettigheder samt internatio­nale konventioner og erklæringer bl.a. om rettigheder for kvinder, børn, handicappede og oprindelige folk. Et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund spiller en afgøren­de rolle i at sikre disse rettigheder.

 

Flere niveauer

Arbejdet med fortalervirksomhed vil i praksis ofte ske på to niveauer, som har en glidende indbyrdes overgang:

  • Styrkelse og bevidstgørelse som led i en kapacitetsop­bygning af organisationer og grupper af mennesker med henblik på at indgå aktivt i fortalervirksomhed.
  • Egentlig fortalervirksomhed, som retter sig mod at påvirke strukturer, institutioner og myndigheder på alle niveauer.

 

Det betyder

  • At fortalervirksomheden kan ske på alle niveauer: Lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
  • Med målrettede indsatser forstås, at der er foreta­get en analyse og formuleret både en strategi og mål for fortalervirksomheden.
  • At påvirke beslutningstagere og borgere betyder, at der arbejdes med en bred afgrænsning af, hvilke instanser det kan være relevant at lave fortalervirk­somhed over for.
  • I forlængelse heraf betyder politiske, økonomiske, kulturelle og sociale processer og beslutninger at fortalervirksomhed ud over de formelle lovgivere og beslutningstagere også tænkes at kunne rette sig mod fx traditionelle ledere, virksomhedsejere og andre personer som udøver myndighed.
  • Et betragteligt antal betyder, at indsatsen ikke kun skal sigte mod at gavne en snæver projekt-mål­gruppe (fx eleverne i de skoler som er inddraget i et projekt) men mod forbedringer for målgruppen generelt (fx alle skoleeleverne i distriktet).
  • Da fortalervirksomhed handler om at påvirke myn­digheder og magthavere på alle niveauer er der en risiko for, at aktiviteterne udløser modstand og konflikter. Denne risiko må overvejes i strategien for indsatsen

 

 

CISUs temapapir om fortalervirksomhed

 

Begrebet fortalervirksomhed giver anledning til mange spørgsmål i forbindelse med bl.a. ansøgninger til CISUs puljer. Derfor har CISU udarbejdet et temapapir som beskriver vores opfattelse af, hvordan begrebet skal forstås og fortolkes i praksis.

 

CISU vil bl.a. fremme den praktiske anvendelse af fortalervirksomhed som en metode til at opnå varige forandringer, der påvirker de strukturelle årsager til fattigdommen, og dermed kommer en større befolkningsgruppe til gode end det enkelte projekt er i stand til at nå.
 

Hent temapapiret om fortalervirksomhed her

 

 

”Right to Influence”. Et nyttigt hæfte fra tematisk Forum

 

Til inspiration for arbejdet med at formulere målsætninger og strategier for fortalervirksomhed anbefaler vi hæftet ”Ret til indflydelse - Fortalervirksomhed: Erfaringer, udfordringer, ideer”, som er udarbejdet af en arbejds­gruppe under det faglige netværk Tematisk Forum og som CISU har bidraget til udarbejdelsen af.

 

Specielt Kapitel 3 ”Mål og strategier” giver god inspiration og indeholder konkrete analyseværktøjer samt cases og eksempler, der illustrerer forskellige muligheder og tilgange til et mere systematisk arbejde med fortalervirksomhed.

 

Her hedder det bl.a.: ”Før en organisation involverer sig i et arbejde med fortalervirksomhed, er det vigtigt at gøre det klart, hvad præcist man ønsker at opnå. Vil man støtte fattige og marginaliserede i at få større indflydelse på beslutninger indenfor deres nære hverdagsliv? Drejer det sig om at kontrollere lokale politikere og deres beslutninger i forhold til ressourcer? Er fokus rettet på et mere overord­net politisk niveau, for eksempel en særlig lovgivning, der skal formuleres eller revideres? Eller handler fortalerarbej­det primært om, at styrke andres muligheder og kapacite­ter til at gennemføre deres eget fortalerarbejde.”

 

Hent hæftet på engelsk: Right to Influence (pdf)

 

Den indiske handicapbevægelse har med succes brugt demonstrationer og medier i sin kamp for lige muligheder (Foto: Danske Handicaporganisationer)
Hent materiale

Tematisk Forum har udarbejdet et nyttigt hæfte om fortalervirksomhed på engelsk.

Right to Influence (pdf)

 

CISU har lavet et 'self assesment tool' til kapacitet til fortalervirksomhed: 

Readiness and Capacity to do Advocacy (RCA)

 

Tilmeld kursus

CISU har jævnligt kurser om fortalervirksomhed.
Se kursusoversigten

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies