ForsideVærktøjerPartnerskab

 

Partnerskaber kan tage mange former. I CISU fremmer vi partnerskaber, som er langsigtede, som anerkender og forholder sig til ulige magtforhold og tager udgangspunkt i fælles definerede roller, rettigheder og forventninger. Samtidigt anerkender vi, at partnerskab ofte starter som et snævert samarbejde omkring konkrete aktiviteter og derefter udvikler sig over tid. 

 


 

CISU forstår partnerskaber som ’et samarbejde mellem to eller flere civilsamfundsorganisationer eller andre aktører, der på et fælles forhandlet grundlag bringer hinanden i stand til, dels at gennemføre konkrete relevante aktiviteter, og dels til at udvikle hinandens kompetencer og styrker’.

 

Herunder beskrives forskellige typer af partnerskaber. Det er dog vigtigt at sige, at partnerskaber kan have flere elementer af disse typer i sig. Vil man læse mere om styrkerne og udfordringerne ved disse typer af partnerskaber kan man læse mere i CISUs temapapir om emnet, som kan downloades ude i højre kolonne. 

 

Det værdibaserede partnerskab

Et samarbejde baseret på et fælles værdigrundlag, eksempelvis religiøst, politisk eller personligt. Det er værdifællesskabet, der er udgangspunktet for samar­bejdet og ikke eventuelle projekter og bevillinger. Disse betragtes som supplerende til partnerskabet. Tidsperspektivet er langsigtet, og ophør af samarbejdet er ikke planlagt.

 

Det værdibaserede projekt partnerskab

Et samarbejde baseret på det værdibaserede partner skab med den forskel, at bevillinger er kommet til at fylde relativt meget. Dette kræver, at partnerskabet kan balancere mellem et værdibaseret og et donor­ støttet samarbejde. Tidsperspektivet er langsigtet, men konkrete projekter er blevet en foreløbig ramme. 

 

Det fagligt funderede partnerskab

Et samarbejde, som er baseret på et fagligt tema som eksempelvis vedvarende energi, sundhed, uddannelse, konfliktløsning eller menneskerettigheder. Der vil være et element af donorrelation, idet projekter spiller en central rolle i begrundelsen for partnerskabet. Tidsperspektivet er ofte afgrænset, baseret på et tæt, ind­ledende projektsamarbejde med gradvis udfasning.

 

Partnerskab som del af en international organisation

Et samarbejde, hvor den danske organisation og/eller den lokale organisation er en del af et internationalt netværk. Her drager den danske og internationale organisation fordel af den kapacitet og viden, som det internationale netværk bidrager med. Som ovenfor er tidsperspektivet ofte afgrænset, baseret på et tæt, indledende projektsamarbejde med gradvis udfasning. 

 

Alliancepartner

Et samarbejde, hvor fokus er på erfarings-­ og informati­onsudveksling. Typisk er partnerne ikke tæt på hinan­dens daglige arbejde i form af projekter, men er i stedet fælles om en bestemt faglig eller politisk dagsorden. Der er mere informationsudveksling end penge involve­ ret i samarbejdet. Tidsperspektivet er langsigtet, eller så længe der er et politisk/interesse fællesskab. 

 


 

Noget af det vigtigste i forbindelse med at starte nye partnerskaber er, at huske at have en god forventningsafstemning omkring hvad partnerskabet skal bestå i, hvad I hver især kan bidrage med og hvilke roller I skal spille. I kan finde inspiration til partnerskabsworkshops med dette fokus via vores organisationsudviklingsguide. 


Derudover er det en god idé at udarbejde en partnerskabsaftale eller en såkaldt Memorandum of Understanding (MoU) (til forskel fra en samarbejdsaftale om en konkret bevilling fra fx Civilsamfundspuljen) for at have et grundlag for jeres videre partnerskab. Find inspiration til at udforme en partnerskabsaftale her

 

Samarbejde med andre aktører

CISU ser, at der i stigende grad samarbejdes med andre aktører såsom offentlige institutioner, forskningsinstitutioner og privatsektoren. Samarbejde på tværs af sektorer bidrager yderligere til bæredygtig udvikling og særligt samarbejder med privatsektoren er oppe i tiden. Det skaber nye muligheder, men også udfordringer for civilsamfundsorganisationer. Læs mere om samarbejdet med andre aktører og bliv inspireret her.

 

Foto: Camilla Bøgelund