ForsideVærktøjerProjekt Monitorering, Evaluering og Læring (MEL)

 

Monitorering, evaluering og læring (MEL) er vigtige elementer i gennemførelsen af alle indsatser. MEL er vigtigt at prioritere og har flere forskellige formål:

 

 • Refleksion, læring og løbende justeringer i indsatsen. Der opstår altid uforudsete udfordringer i løbet af en indsats, og det er sundt at lave om og tilpasse indsatsen til konteksten undervejs.
 • Dokumentation og deling af viden til f.eks. fortalerarbejde og / eller lokale løsninger.
 • Læring fra de erfaringer der fås gennem en indsats, som kan anvendes undervejs og i fremtidigt arbejde.
 • Skabe motivation og give ejerskab til deltagere i indsatsen. Fejring af resultater er med til at motivere.
 • Kommunikation og visning af resultater
 • Accountability (donorer, målgrupper, bestyrelse, regeringer, etc.)

 

 

 

 

Du kan læse mere om MEL ved at folde boksene herunder ud.

 

Mere om monitorering, evaluering og læring

I planlægningsfasen af en indsats er det vigtigt at gøre sig tanker om, hvordan man løbende vil undersøge hvilke og hvordan forandringer sker for at kunne vurdere projektets fremdrift og resultater.

 

Udgangspunktet for MEL laves derfor typisk imens projektet designes og planlægges med brug af redskaber som Logical Framework Approach (LFA), Theory of Change (ToC) eller Outcome Mapping (OM). Man kan læse mere om de tre metoder ved at åbne linket her

Baseline: Etablering af viden om situationen inden indsats påbegyndes. En baseline kan enten laves lige inden en indsats starter – eller inden for de første tre måneder af indsatsen. En baseline skaber en mulighed for at kunne sammenligne før og efter. Der kan være komponenter i en indsats som vil kræve en baseline for at kunne ’måle’ forskellen. Det kan være særligt nødvendigt at lave i forbindelse med et nye partnerskab, en ny målgruppe, et nyt tematisk fokus, etc.

 

Løbende monitorering og læring: løbende systematisk dataindsamling til dokumentation af om de forventede resultater opnås og leder til de ønskede forandringer samt til justering af indsatsen hvis det ikke er tilfældet.

 

Evaluering: en systematisk tilbageskuende vurdering af indsatsens effekter og resultater rettet mod fremtidige indsatser. En evaluering gennemføres oftest af en ekstern konsulent for at sikre uafhængighed og faglig evalueringskompetence samt giver troværdighed til resultaterne af evalueringen.

Impact. Langsigtede forandringer. Ofte svært at måle ved slutningen af en indsats.

 

Outcomes. Observerbare og betydningsfulde forandringer som indsatsen har bidraget til at skabe.

 

Outputs. Håndgribelige og umiddelbare resultater som følge af aktiviteterne.

 

Aktiviteter. De handlinger der gennemføres i indsatsen og som er nødvendige for at skabe resultater.

 

Baseline. Situationen før eller lige i starten af indsatsen.

Der findes mange forskellige kvantitative og kvalitative metoder til dataindsamling til MEL.

Næsten kun fantasien sætter grænser.

 

 • Interviews – individuelle, fokus-grupper
 • Observationer
 • Spørgeskemaundersøgelser (surveys)
 • Journalføring/record keeping (fx deltagelse i aktiviteter)
 • Fotografering og videooptagelser
 • Most Significant Change Stories (find guide af Rick Davies and Jess Dart her)
 • Outcome Journals
 • Outcome Harvesting
 • Participatoriske metoder, som inddrager målgruppen i alle dele af projektcyklussen; planlægningen, monitoreringen og evalueringen. Find fx inspiration fra Action Aid’s redskabskasse.

 

CISU har udviklet en guide med fire værktøjer til MEL. Dansk og English

Mange vil sige, at det er når folk mødes, partnerskaber blomstrer. Men på grund af de eskalerende klimaforandringer, udfordringer med at besøge indsatser på grund af skrøbelige kontekster, og det nylige udbrud af COVID-19, er der behov for at udforske måder, hvorpå man kan samarbejde på distancen.

 

CISU har udviklet en guide med vejledning og råd til, hvordan man kan gribe fjernmonitorering an. Den kan downloades på engelsk her.

 

 • De menneskelige, økonomiske og tidsmæssige ressourcer.
 • Alle involveredes kapaciteter.
 • At MEL systemet skal være realistisk og målbart. Vær opmærksom på at formulere ’indikatorer’ så de rent faktisk måler det man ønsker at måle og at det kan lade sig gøre.
 • Kompleksiteten i dataindsamling og analyse. Det vigtigste er, at man får den nødvendige viden om indsatsens effekt på målgrupperne og involverede aktører. Derudover at man kan forstå (og dokumentere) indsatsen bidrag til forandringer og mål på et højere niveau end gennemførsel af aktiviteter og outputs.
 • Hvilken information er allerede tilgængelig? Husk at overveje kvaliteten af eksterne data.
 • Den løbende monitorering af en indsats finansielle udvikling og finansielle procedurer bag.