ForsideVærktøjerProjekt Projektudvikling

Der findes mange redskaber til at kunne udvikle et projekt. I følgende præsenteres en række redskaber til hvordan man kan gribe udviklingen af et projekt an. 

 

Et fælles udgangspunkt

Der findes mange metoder til at udvikle et projekt, men fælles for alle er, at der bliver lavet et grundigt analysearbejde. 

 

Den gode kontekstanalyse

Analysen bør forholde sig til:

 • Relevante geografiske, politiske, sociale, klimamæssige, markedsmæssige og kulturelle forhold.
 • Hvilket hovedområde/sektor projektet arbejder indenfor (fx uddannelse, landbrug, sundhed, indkomstgeneration, energi).
 • De lokale forhold inden for denne sektor kunne fx være i relation til marked og/eller sårbarhed overfor  klimaforandringer.
 • Kendskab til indsatser der gennemføres af lokale myndigheder og andre organisationer (herunder Danida) i sektoren.

 

CISU har udviklet en række redskaber til hvordan man kan forholde sig til og/eller indtænke klima og miljømæssige forhold i sin indsats

 

Arbejder man med indsatser der vedrører markedet (fx indkomstgenererende aktiviteter) er det helt essentielt at man laver en markedsanalyse. Inspiration til hvilke forhold man skal forholde sig til ved sådan en indsats kan man fx finde via Change the Game Academy's toolkit om social entrepreneurship, 'market analysis': https://www.changethegameacademy.org/shortmodulepage/social-entrepreneurship-container/step-5-competition/

 

Interessent- og målgruppeanalyse

Analysen bør forholde sig til: 

 • Hvilke interessenter der skal have gavn af projektet?
 • Hvem der skal involveres for at skabe forandringer?
 • Hvilke interessenter der direkte eller indirekte har betydning i forhold til projektets gennemførelse og ønskede forandringer?

 

Problemanalyse

Det er vigtigt at skabe sig et overblik over forskellige problemer i en given kontekst og hvordan de hænger sammen / påvirker hinanden. Et godt redskab til en problemanalyse er gennem problemtræet (læs mere om metoden i CISUs uddybende guide til LFA). Man kan fx lave en problemanalyse ved at:

 

 • Identificere alle problemer relateret til grundspørgsmålet.
 • Diskutere hvert enkelt problem og tydeliggør meningen.
 • Relatere problemerne til hinanden, hvad er årsag/virkning?

 

Ressourceanalyse

Økonomiske ressourcer

 • Hvilke økonomiske omkostninger har de forskellige tilgange?
 • Hvilke ressourcer er til rådighed for et kommende projekt?
 • Er en potentiel donor identificeret?

 

Menneskelige ressourcer

 • Hvem vil man anvende i projekttilgangen – frivillige eller ansatte?
 • Kan de relevante faggrupper/ansatte stå til rådighed?

 

Organisatoriske eller institutionelle ressourcer

 • Hvem bør inddrages i projekttilgangen?
 • Er der særlige muligheder eller begrænsninger i samarbejdet med bestemte partnere? (se tilbage på interessentanalysen)

 

 

Tre redskaber til projektudvikling

Herunder finder I information om tre forskellige tilgange til projektudvikling - Logical Framework Approach (LFA), Theory of Change (ToC) og Outcome Mapping (OM). Alle metoderne anvendes i hele projektcyklussen - fra formulering af projektet til evalueringen - og kan bruges i samspil med hinanden. 

 

 

 

Logical Framework Approach (LFA) er et analytisk redskab til planlægning, beskrivelse og monitorere / evaluere et projekt.

 

Tilgangen følger en lineær tankegang og kæder elementerne i et projekt sammen i en årsag-virkning logik. Det beskriver hvilke inputs / ressourcer der er brug for til at gennemføre aktiviteter som fører til de ønskede resultater og til de planlagte delmål. Samlingen af alle resultater og delmål fører så til opfyldelse af det overordnede mål.

 

 

De forskellige elementer sættes ind i en matrix, der opsummerer alle årsag-virkning logikker og sætter dem sammen med den specifikke kontekst (antagelse og forudsætninger).

 

Et eksempel på en LFA matrix. 

 

Fordelen ved LFAen er at det beskrive et projekt i en meget klar ramme. Samarbejdspartnere og udefrakommende kan på denne måde nemt aflæse logikken og forstå projektet. For at det kan lade sig gøre er det dog vigtigt at alle dele i LFAen er tydeligt formuleret.

 

CISU har udviklet to guides til anvendelsen af LFA: 

 

 

 

Theory og Change (ToC) / forandringsteori er en tilgang til planlægning, læring, refleksion, monitorering og dokumentation af forandringer. Fokus er på, hvad vi tror vil forandres – ikke hvilke aktiviteter vi planlægger at gennemføre. ToC er bygget op omkring en fortælling (narrativ) om, hvordan vi tror forandring sker. I udviklingen af sin ToC starter man med den ønskede forandring, og arbejder sig baglæns. Herefter kan man 'teste' om ens teori holder stik ved at gennemgå teorien nedefra. 

 

Det er en teori i den forstand, at den repræsenterer den bedste idé vi har omkring, hvordan vi kan understøtte forandringer. Vi kan løbende teste disse idéer og forbedre dem, så de bliver stærkere.

 

CISU har udviklet en kort guide til ToC, der kan hjælpe organisationer med at komme i gang med at bruge ToC i deres arbejde. Den kan downloades her på dansk og engelsk

 

I 2016 udviklede CISU i samarbejde med Fagligt Fokus en dybdegående inspirationsguide til at anvende ToC. Den kan downloades her: Inspirationsguide til Theory of Change

 

Herudover har CISU og Fagligt Fokus gennem en række diskussionspapirer kigget på hvordan man kan arbejde med den praktiske anvendelse af ToC: 

 

Theories of Change for Monitoring and Evaluation - Practice makes perfect? af Zaira Drammis, ActionAid. Januar 2014. For en praktisk guide til potentielle skridt organisationer kan tage for at integrere ToC'er med M & E.

 

Use of Theory of Change for planning – Making sense of what we do af Malene Sønderskov, Strategihuset, January 2014. En artikel der fokuserer på ToC som et teknisk redskab for planlægning af udviklingsprogrammer og som en ramme for monitorering og evaluering af indsatserne.

Outcome Mapping (OM) er en metode til at planlægge, monitorere og evaluere projekter. Metoden blev udviklet med målet om, at have et mere fleksibelt redskab til i højere grad, at forstå adfærdsændringer blandt de målgrupper og aktører som ikke direkte er en del af en indsats aktiviteter. 

 

Hovedfokusset er på adfærdsændringer, hvor monitorering og evaluering spiller en essentiel rolle allerede i planlægningsfasen. Metoden bygger på en deltagerorienteret tilgang og er, som Logical Framework Approach (LFA), en skematisk tilgang til projektudvikling. 

 

Eksempel på format til en Outcome Mapping projektramme

 

Metoden tager udgangspunkt i en gennemgribende analyse af de aktører som en indsats vil have at gøre i forskellig grad for dermed, at få et bedre overblik over hvilken forandring man forventer at se hos aktørerne.   

 

Outcome Mappings sfærer af indflydelse. 

 

Herefter kan man påbegynde planlægningen af sin indsats gennem en række skridt. CISU har udviklet en kort guide til Outcome Mapping, som tager brugeren igennem projektplanlægningsdelen af metoden. 

 

Vil man læse mere og komme i dybden med Outcome Mapping er bogen Outcome Mapping: Building Learning and Reflection into Development Programs af Sarah Earl et. al. en rigtig god guide.