ForsideVærktøjerTemaerVerdensmålene - et spadestik dybereVerdensmålene og CISUs medlemsorganisationer

CISUs næsten 300 medlemsorganisationers arbejde med partnere ude i verden er naturligvis også relevante i alle 17 verdensmål.

 

Herunder er 17 eksempler på det arbejde.

 

Skoleliv i Nepal og deres lokale partnerorganisationer SIN og SWO har i en årrække støttet de fattigste kvinder i Devadaha i Nepal i at få bedre økonomi og sundhed.

Partnerorganisationerne har startet et økologisk læringscenter, hvor 100 kvinder har fået ny viden om økologisk landbrug, ernæring og er blevet organiseret i grupper, hvor de er begyndt på en fælles opsparing og forretningsplaner. Nu skal kvinderne bruge deres nye viden til at skabe forandring i deres eget og deres familiers liv. Metoden ”family farmer learning groups” skal hjælpe dem med at få et stærkere sammenhold og med at bruge deres nye viden i deres egne haver og marker, så familiens sundhed bliver forbedret og de i højere grad bliver selvforsynende.

Alle grupper skal være med til at skabe nye grupper og give deres viden videre. Partnerorganisationen SWO’s kapacitet skal også styrkes yderligere, så organisationen bliver klar til at tale sine medlemmers sag. 
 

- Organisation: Skoleliv i Nepal
- Titel: Empowering marginalized women in Devadaha municipality through organic farming groups
- Type: Projekt B (0,2-0,5 mio)
- Land: Nepal

 

IGF Danmark og deres indiske partner JGVK bekæmper underernæring i Sunderbans i Indien.

Ifølge World Health Organization er 43% af alle børn i Indien moderat til alvorligt underernærede, hvilket har alvorlige konsekvenser som øger risikoen for dødelighed og nedsat indlæringsevne. Der findes et nationalt program i Indien, kaldet ICDS, der varetager bekæmpelse af underernæring hos børn. På grund af manglende viden hos befolkningen og manglede prioritering af lokale politikere, er programmet ikke velimplementeret i mangrovedeltaet i Sunderbans.  

Med målet om at forbedre ernæringstilstanden for børn i området under 5 år oplyser organisationerne befolkningen om, at det er myndighedernes forpligtelse at bekæmpe fejlernæringen. På den måde kapacitetsopbygges lokalbefolkningen, så de selv kan kræve deres ret overfor myndighederne, som så myndighederne de bevidste om deres lovmæssige forpligtelser til at bekæmpe underernæring hos børn.  

 

- Organisation: IGF Danmark
- Titel: Combating malnutrition in children – Sustainable Health through advocacy in Sunderbans, India
- Type: Projekt D (1-3 mio)
- Land: Indien

 

I Uganda støtter Kræftens Bekæmpelse opbygningen af Uganda NCD Alliance, der kan arbejde for at sikre retten til sundhed og sundhedsydelser til patienter med ikke-smitsomme sygdomme som kræft, diabetes og hjertekarsygdomme.

De ikke-smitsomme sygdomme vokser dramatisk i Uganda. Regeringen giver det ringe opmærksomhed, og den generelle viden om sygdommene er meget lav. Derudover er den behandling, man kan få, dårlig, og patienterne får ingen støtte, lider under stigmatisering og udelukkedes ofte af deres fællesskaber.

Projektet vigtigste formål er derfor med at skabe en stærk, legitim og troværdig civilsamfundsorganisation, som kan repræsentere pårørende og befolkningen i kampen mod ikke-smitsomme sygdomme og kæmpe for retten til sundhed og sundhedsydelser til patienterne. Målet er at udvikle alliancen, dens strategiske ydelser og politiske lobbyvirksomhed, så alliancen kan bidrage til afskaffelsen af fattigdom i Uganda igennem forbedret sundhed. 

 

- Organisation: Kræftens Bekæmpelse
- Titel: The Uganda NCD Alliance Capacity Development Project Phase 2
- Type: Projekt D (1-3 mio)
- Land: Uganda

 

Mission Øst støtter i Armenien børn og unge med handicap og andre særlige uddannelsesmæssige behov i at få en god uddannelse af høj kvalitet. Det gør de bl.a. gennem kapacitetsopbygning af personale og støtte til specialpædagogik på alle 77 offentlige skoler i Tavush-regionen. Eksisterende støttegrupper for forældre til børn med handicap bliver organiseret i et netværk, som skal være den drivende kraft i fortalervirksomhed for deres børns rettigheder i skolerne og i lokalsamfundet generelt. Efter samråd med civilsamfundet og regeringen bliver modellen for inkluderende undervisning fra Tavush færdigudviklet, så den også kan bruges i det øvrige Armenien. 

 

- Organisation: Mission Øst
- Titel: Living together, learning together: A Childs right to quality inclusive education
- Type: Projekt D (1-3 mio)
- Land: Armenien

 

Ved at udbrede viden om anti-vold til 1900 kvinder, mænd og unge, som lever i ekstrem fattigdom i slumområdet Viva El Salvador Lima, Peru, støtter Danner og deres samarbejdspartner CEPROMUP forebyggelse af seksuel vold og vold i familien. Som en del af arbejdet igangsættes en integreret strategi, hvor aktører, der arbejder med voldsramte familier, inddrages i det forebyggende arbejde. Det skal blandt andet ske igennem et multidisciplinært samarbejde mellem sundhedsinstitutioner, lokale græsrodsbevægelser, politiet og det lokale krise krisecenter om at skabe forebyggende mekanismer mod vold i hjemmet. 

 

- Organisation: Danner
- Titel: Solidariske kæder for udbredelse af anti-vold i Villa El-salvador
- Type: Projekt B (0,2 -0,5 mio)
- Land: Peru

 

SSWARS, partnersorganisation til Dansk Folkehjælp, træner og uddanner beboergrupper i fire slumområder i Kampala i kommunale beslutningsprocesser og fortalervirksomhed. Med den viden kan de påvirke lokale planlægningsprocesser og sikre adgang til rent vand og sanitet, som bidrager til en forbedret livskvalitet for beboerne.

Arbejdet sker ved brug af ”Community Led Urban Environmental Sanitation” (CLUES). Tilgangen giver alle relevante aktører mulighed for at deltage i identifikation, planlægning og drift af bæredygtige løsninger på udfordringerne. Projektet vil også skabe en positiv og konstruktiv dialog mellem rettighedsbærere og magthavere, så ansvars- og rollefordelingen bliver tydeligere samt skabe et netværk mellem forskellige beboergrupper og NGO-netværket UWASNET. 
 

- Organisation: Dansk Folkehjælp
- Titel: Improving environmental sanitation and livelihoods in Kampala by upscaling the use of CLUES approach
- Type: Projekt C (0,5 – 1 mio)
- Land: Uganda

 

I Vestafrika arbejder Vedvarende Energi på at styrke implementeringen af regionale politikker omkring fattigdomsbekæmpelse og klima tilpasning ved at øge viden og ejerskab for politikerne blandt beslutningstagere, civilsamfunds- og privataktører og beslutningstagere nationalt og regionalt i de vestafrikanske lande.

En del af projektet er at gennemføre en analyse af den nationale og regionale praksis for politikerne og styrke nationale civilsamfundsorganisationers kapacitet til at gennemføre fortalervirksomhed på området. Herunder regional fortalervirksomhed rettet mod vestafrikanske institutioner og beslutningstagere indenfor fattigdomsorientering og adgang til vedvarende energi. Det skal blandt andet ske ved at styrke regionale netværk af civilsamfundsorganisationer og ved at fremme erfaringsudvekslingen mellem dem.

 

- Organisation: Vedvarende Energi
- Titel: Accelerating implementation of regional policies on clean energy in West Africa
- Type: Længerevarende indsats (PKM)
- Land: Senegal, Mali, Burkina Faso

 

I Tamil Nuda i Indien støtter Landsforeningen Levende Hav og Social Need Education and Human Awareness kvindelige fiskere i at øge kvindernes indkomst og dermed stabilisere fiskerfamiliernes ellers usikre livsophold. Kvinderne etableres i produktions-kooperativer, hvor de samarbejder om at udveksle og sælge lokale produkter. De gør de blandt andet ved at etablere et større netværk for fiskere i området.

Organiseringen styrker også kvindernes position socialt og politisk i familien, i landsbyen og i samfundet generelt.  

 

- Organisation: Landsforeningen Levende Hav
- Titel: Rights to livelihood: Social and economical development through formation of women’s producer co-operatives
- Type: Projekt B (0,2 -0,5 mio)
- Land: Indien

 

Gennem et vejledningssystem støtter Seniorer Uden Grænser ugandiske lånesparegrupper i at bruge deres opsparede penge til nye produktive investeringer. Formålet er, at grupperne skal bevæge sig væk fra en selvforsyningsøkonomi ved gennem læring om opsparing og lån at styrke etablering af nye små virksomheder.

Der bliver afholdt inspirationsseminarer, kurser i bogføring, forretningsplaner og markedsundersøgelser og skabt et vejledningssystem for de medlemmer af grupperne, der planlægger at investere eller allerede har gjort det. De lokale ledere skal bidrage til at skabe en plan for bedre lokale vilkår for etableringen af små lokale virksomheder. Det kunne eksempelvis være ved at sikre lys på markedspladserne. 

 

- Organisation: Seniorer Uden Grænser
- Titel: Income Generating Strategy in Budhka District in Uganda
- Type: Projekt B (0,2 – 0,5 mio)
- Land: Uganda

 

Afrika Kontakt deltog sammen med deres lokale partnerorganisationer i det sydlige Afrika på SADCs People’s Summit i Sydafrika for at udvikle planer og strategier for at adressere regionale og globale ulighedsskabende strukturer. Strukturer, som ifølge Afrika Kontakt, blandt andet kommer til udtryk ved et demokratisk underskud, både på det regionale og det nationale plan.

Projektet skulle bidrage til at udvikle konkrete metoder og strategier for samarbejdet mellem de deltagende organisationer og derigennem styrke det regionale solidaritetssamarbejde. Derudover skulle det styrke og udvikle de deltagende organisationer og deres regionale netværk, give dem mulighed for at dele idéer og specifikke erfaringer fra forskellige lande samt konkretisere og udforske hvordan Afrika Kontakts partnerorganisationer kan arbejde med magt og demokrati, klima, globale handelsstrukturer og ressourcetyveri. 

 

- Organisation: Afrika Kontakt
- Titel: The Southern African Development Community Peoples Summit
- Type: Partnerskabsaktivitet
- Land: Alle lande i det sydlige Afrika

 

Dansk International Bosætningsservice og deres lokale partnerorganisationer arbejder på at udvide befolkningen i Legazpi på Filippinernes kendskab til farerne ved at bo i udsatte områder og gøre befolkningen i stand til at varetage fortalervirksomhed om behovet for katastrofeforebyggelse relateret til klima- og miljøproblemer i slumområderne.

Projektet skal også skabe dialog og samarbejde mellem udsatte befolkningsgrupper, civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder via fælles inddragelse i planlægning og udførelse. Fokus er på demokratiserende processer, som skaber bedre og mere sikre levevilkår for de fattige beboere i slumområderne. 

 

- Organisation: DIB – Dansk International Bosætningsservice
- Titel: Promoting disaster risk-sensitive shelter planning in selected Philippine cities and towns
- Type: Projekt E (3-5 mio)
- Land: Filippinerne 

 

Morsø Ulandsforening og deres lokale partnerorganisation i Tanzania, Sarepta, træner dårligt stillede mænd og kvinder i miljøbevaring. Igennem projektet bliver de lokale miljøfortalere med speciale indenfor træplantning og komfurbyggeri, der er mere miljøvenligt end traditionelt madlavning med åben ild. I alt 2400 mennesker forventes at få forbedret deres levevilkår. Via lokale medier og kontakt til administrationen og politikere på regionalt plan rækker oplysnings- og fortalervirksomheden udover de tre distrikter, hvor deres primære arbejde foregår. 

 

- Organisation: Morsø U-landsforening
- Titel: Economically Sustainable Livelihood and Environmental conservation (ESLEC)
- Type: Projekt B (0,2 – 0,5 mio)
- Land: Tanzania

 

ADDA – Agricultural Development Denmark Asia styrker bønder i det nordlige Vietnams bjergområder i at bruge klimatilpassede landbrugsmetoder. På den måde kan de fortsat bruge jorden, som ellers er domineret af erosion som følge af klimaforandringer og uheldige kultiveringsteknikker.

Der gennemføres kapacitetsopbygning af repræsentanter fra landboforeninger, offentlige institutioner og lokalregeringer i projektområdet. Herefter arrangeres møder om politikudvikling, hvor bondegrupperne deltager. Der bliver også gennemført workshops og konferencer på nationalt og internationalt niveau og mediekampagner, som skal fremme de klimatilpassede landbrugsmetoder.

Ved afslutningen af ​​projektet skal lokale myndigheder, udviklings- og landbrugsorganisationer i projektområdet være i stand til at udvikle politikker og planlægge brugen af naturressourcer, der gør det muligt at tilpasse regionale og internationale strategier til klimaændringerne, reducere belastningen af ​​miljøet og opretholde bæredygtige leveformer.
 

- Organisation: ADDA – Agricultural Development Denmark Asia
- Titel: Climate Change in Ethnic Minorities in Northern Vietnam
- Type: Længerevarende indsats (PKM)
- Land: Vietnam

 

Efter at have opnået en organisering af kystfiskere i Filippinerne, som kræver, at man skal registreres og have licens, arbejder den lokale organisation PUGAD nu på også at sikre alternative indkomstkilder til fiskerne og udvikle et forvaltningssystem i fiskeriområderne.

Ambitionen er, at dette skal fungere som inspirationen i de øvrige fiskeriområder i Filippinerne.  

 

- Organisation: PUGAD
- Titel: Capacity building and advocacy toward fishing-ground based management
- Type: Projekt D (1-3 mio)
- Land: Filippinerne

 

Verdens Skove arbejder på at ændre den internationale FSC-certificering til træ og papir, så den i højere grad fremmer små landbyskovgrupper og oprindelige folk i udviklingslandenes behov. Mærkningen er forbrugerens sikkerhed for, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at producere og er mærkningen også en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker der arbejder i skoven er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

Regeringer ude i verden overgiver i stigende grad kontrol og forvaltningsansvar over skovområder til små skovgrupper, hvilket ofte fører både sociale og miljømæssige forbedringer med sig, da de på den måde kan bevare skovressourcerne som deres livsgrundlag. Trods de positive følger af, at lokale skovgrupper forvalter skovene, har de svært ved at trænge igennem på det nationale og internationale marked. Netop FSC-certificing er en oplagt mekanisme til at fremme lokal skovforvaltning i troperne, men har hidtil fejlet i forhold til denne målgruppe. Certificeringen er ifølge Verdens Skove og deres lokale partnerorganisationer ikke designet til små skovgruppers virkelighed og behov. Derfor ønsker med projektet at revolutionere det internationale FSC-System, så det tilpasses små skovgruppers virkelighed. 

 

- Organisation: Verdens Skove
- Titel: Delievering social and environmental benefits through involvement of communities in the FSC system
- Type: Længerevarende indsats (PKM)
- Land: Boliva og Honduras

 

Crossing Borders støtter ikke-voldelige konfliktløsningsmekanismer i Balkan-regionen, der i mange år har haft gentagne voldelige konflikter med langvarige følgevirkninger på landene og lokalsamfundenes udvikling og trivsel.

Unge er særligt store ofre i konflikterne, men kan også være målgruppen til at lede forandringen. Her skal de fungere som en bro til fredelig konfliktløsning på lokalt og tværnationalt plan i de post-sovjetiske samfund og særligt i Ukraine og Georgien.

Gennem udveksling og kurser kapacitetsopbygges de unge fredsambassadører fra Balkan-landene i at lede udviklingen mod fred, og der skabes partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer i Danmark, Rusland, Ukraine og Georgien. Der arbejdes også på at sikre en forbindelse mellem de ikke-formelle undervisningsmetoder til fredsopbygning og mainstream uddannelsessystemer. 

 

- Organisation: Crossing Borders
- Titel: Young Diplomats for Peace and Dialogue in Ukraine and Georgia
- Type: Projekt D (1-3 mio)
- Land: Ukraine og Georgien

 

Plan Danmark og partnerorganisationerne Human Development Egyptian Association og Family and Environment Association arbejder for at styrke lokale græsrødder i Egypten at spille en langt mere aktiv rolle i den sociale og økonomiske udvikling af landets sårbare samfund. 

Gennem projektet understøtter de tre organisationer 50-100 græsrodsbevægelser og øvrige civilsamfundsorganisationer i at opbygge kapacitet til at kunne identificere udfordringer og løsninger og indgå partnerskaber med den private sektor og lokale myndigheder om de samfundsøkonomiske udfordringer for de marginaliserede samfund i de egyptiske landsbyerne Quena og Sohag. 

De modeller, der udvikles og afprøves, skal fungere som eksempler for samarbejde på tværs af sektorer, der kan bruges over hele landet. 

 

- Organisation: Plan Danmark
- Titel: Children and Youth socio-economic development fund. Supporting grassroot CSOs for area-based interventions in the poorest villages of Qena and Sohang
- Type: EU-samfinansiering 
- Land: Egypten